Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Vilans förskola

Lärande för hållbar utveckling - Social, Ekologisk, Kulturell Hållbarhet

Jag och gruppen, Jag och världen, Jag och mina uttryckssätt

Vi erbjuder undervisning i små grupper

På Vilans förskola arrangeras lustfyllda lärandetillfällen i små grupper där pedagoger och barn tillsammans utforskar i projekt. Med mindre grupp i lärandesituationen kan pedagogen stötta gruppen och individen. Pedagogerna bedriver genomtänkt undervisning kopplat till förskolans tema "Små händer kan göra stor skillnad" (Social, ekologisk, kulturell HÅLLBARHET). Aktiviteterna syftar till att uppnå mål i förskolans läroplan.

Omsorg och undervisning i balans (EduCare)

Pedagogerna tillämpar leken som lärmetod som ökar lust, trygghet och trivsel. Lärandeaktiviteterna genomförs i olika grupper och konstellationer med syftet att främja och vidga kamratmönster i gott klimat.

Arbetssätt och metodik på gruppnivå

Jag och gruppen Barnens tankar och intressen tas tillvara av pedagogerna som deltar i leken och utmanar lärandet. Stort fokus ligger på att starta förskolan, att finna sin plats i gruppen, och upptäcka sin och andras identitet, att tränas i att lyssna och komma till tals, delge tankar och erfarenheter, visa och känna empati i ett lustfyllt socialt sammanhang. Vi arbetar med alla sinnen; provar, upplever, känner och provar igen - återkopplar. Vi upplever saga, fantasi och drama. I ett lära kännande är målet att varje barn ska känna sig trygg och sedd. Vi utforskar naturen och prioriterar utevistelse dagligen, rörelse och hälsa, skapande, veckovis - utflykt med vår promenadbuss i närområdet. Gemenskap! Vi avslutar projektet med att fira vänskapsdagen 20 oktober.

Jag och världenGrupperna fördjupar sig i faktakunskaper om omvärlden, det kan handla om min omvärld där jag bor, närmiljön, men också yttre miljön och vår planet, världens flaggor, smaker, vatten och land, om djurens och naturens liv, samverkan och påverkan på varandra. Pedagoger och barn använder analog och digital teknik i olika aktiviteter som främjar utvecking av matematisk, teknisk, naturvetenskaplig, estetisk, språklig och kommunikativ förmåga. Utevistelse erbjuds dagligen, rörelse och drama tillämpas och vi uppmäårksammar FN - dagen 24 oktober där barnens rättigheter är i fokus.

Jag och mina uttryckssätt Pedagogerna arrangerar estetiska, matematiska, tekniska, naturvetenskapliga samt språkliga undervisningsaktiviteter kopplat till läroplanens mål. Fokus ligger på att uttrycka sig på olika sätt. Vi uttrycker oss med ordlek och målarteknik, estetisk teknik och kroppsrörelser i drama, gymnastik och dans. Pedagogerna arbetar språkmedvetet med modeller såsom boksamtal, "Före Bornholmsmodellen" för förskolans äldsta barn inför skolstarten. De yngsta barnen tränas i ordlek med hjälp av "Babblarna". Vi leker och lär med analog och digital teknik.

Barnens kompetens

Vi utgår från att alla barn är kompetenta och unika, varje individ har behov och intressen som vi ska bemöta i förskolan. Vi ger barnen möjlighet att prova, utforska och visa. Barmens tankar och teorier är utgångpunkten i pedagogernas planering. Alla vuxna som vistas på förskolan är vägledande förebilder. Vi bemöter varandra med respekt, öppenhet och allsidighet. Pedagogernas roll innebär att undanröja eventuella hinder och skapa de bästa förutsättningarna för lärande för varje barn på förskolan. Pedagogerna arrangerar barnråd med barnen, stormöten med syftet att varje barn ska bli sedd och hörd, delaktig i planering och utformning av verksamheten - påverkan på innehållet.

Betydelsefull miljö

Vi ser både den inre och den yttre miljön som en aktiv del av barnens lärande. Miljön ska vara lustfylld, inbjudande och stimulerande för att vilja utforska. Material placeras tillgängligt för nyfikenhet och intresse. Vi ser möjligheter istället för hinder, vi har kollegiala arbetslagsreflektioner och arbetsplatsträffar som leder till ständiga förbättringar, pedagogerna på Vilan utvecklar verksamheten och barnens lärmiljö.

Kulturella upplevelser

Vi låter barnen ta del av kvalitativt kulturutbud i samverkan med Dieselverkstaden i Sickla. Vi upplever scenkonst såsom musik och teater i bejublade föreställningar.

Sidan uppdaterades: