Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Avgifter för vatten och avlopp

VA-avgiften som vi tar ut ska täcka kostnader för vattenförsörjning och avloppshantering. Med avlopp menas spillvatten och dagvatten från den egna fastigheten och från gatan, eller andra allmänna områden.

Brukningsavgift och anläggningsavgift

Brukningsavgiften betalas av alla fastigheter med abonnemang. Avgiften ska täcka Nacka vatten och avfalls kostnader för drift, underhåll och förnyelse av VA-anläggningarna. Den består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen är en årskostnad för abonnemanget och en lägenhetsavgift (bostadsavgift). Den rörliga delen beror på vattenförbrukningen för fastigheten mätt med vattenmätare. Du som fastighetsägare ansvarar för att betala för allt vatten som levererats till din fastighet.

Läs mer om brukningsavgiften

Alla avgifter som anges nedan är inklusive moms. Avgifterna gäller från och med 1 januari 2021

Brukningsavgift för vatten, spillvattenavlopp och dagvatten
Fast avgift per år 2 019 kr
Lägenhetsavgift (bostadsavgift) per år 845 kr
Avgift per m3 levererat vatten 34,42 kr

Du kan ansöka om reducering av dagvattenavgift enligt § 13.2 i VA-taxan.

Exempel på brukningsavgift för enbostadshus (villa):

Vattenförbrukningen för ett normalhushåll är cirka 150 kubikmeter (m3).

Om fastigheten förbrukar 150 kubikmeter vatten och är ansluten till vatten, spillvattenavlopp och dagvatten blir kostnaden:
2019 + 845 + (150 x 34,42) = 8027 kr per år.

Anläggningsavgift är en engångsavgift som bidrar till kostnaden för utbyggnaden av de lokala vatten- och avloppsledningarna. Fastighetsägaren är skyldig att betala anläggningsavgiften när Nacka vatten och avfall skriftligt har meddelat att servisledningarna är klara fram till tomtgränsen. Detta gäller såväl bebyggda som obebyggda fastigheter inom planlagt område.

Läs mer om anläggningsavgiften

Anläggningsavgiften är uppdelad i tre delar:

 • Servisavgift.
  Framdragning av servisledningar (ledningarna från Nacka vatten och avfalls ledningar i gatan till fastighetsgränsen) och upprättande av förbindelsepunkt.
 • Lägenhetsavgift (bostadsavgift).
  Debiteras efter det antal bostäder, eller därmed jämställd fastighet, som finns eller som bygglov har beviljats för. Läs mer om lägenhetsavgiften under Frågor och svar om VA-taxan.
 • Tomtyteavgift.
  Avgiften kan inte bli högre än summan av servis- och bostadsavgiften.

Anläggningsavgift för en bostadsfastighet som är ansluten till vatten, spillvattenavlopp och dagvatten. Alla avgifter som anges nedan är inklusive moms. Avgifterna är gällande från 1 januari 2021.

Servisavgift

Förbindelsepunkter

58 322 kr

38 615 kr

Lägenhetsavgift (bostadsavgift) 53 948 kr
Tomtyteavgift (per m2) 66,43 kr

Servisavgiften enligt ovan förutsätter att servisledningarna har byggts i samband med VA-ledningarna i gatan. För att täcka Nacka vatten och avfalls merkostnader då servisledningen byggs senare tillkommer en avgift på 34 993 kronor.

Om du efter tillstånd från Nacka vatten och avfall delar på en servisledning med grannarna fördelas servisavgiften mellan er.

Exempel på anläggningsavgift för enbostadshus (villa)

För en fastighet på 1500 kvadratmeter som ansluter sig till vatten, spillvattenavlopp och dagvatten blir kostnaden:
58322 + 38615 + 53948 + (1500 x 66,43) = 250530

Om Nacka vatten och avfall beslutar att avloppet måste levereras med tryck (beroende på tomtens topografi) får fastighetsägaren själv ombesörja installationen av ett tryckavloppssystem (LTA) och svara för elförsörjningen. Nacka vatten och avfall svarar för service när installationen blivit godkänd, under förutsättning att man använder systemet på rätt sätt. Läs mer på sidan Anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Betalningsregler

Fastighetsägaren debiteras för anläggningsavgiften när Nacka vatten och avfall har byggt ut allmänna ledningar för vatten och avlopp och upprättat förbindelsepunkt till fastigheten, samt underrättat fastighetsägaren om detta. Observera - anläggningen får inte tas i bruk innan anläggningsavgiften är betald.

Ersättning för onyttigbliven privat anläggning

Nacka Vatten och Avfall AB ersätter fastighetsägare för egna anläggningar vid utbyggnad av kommunalt VA enligt 40 § i Lagen om allmänna vattentjänster.

Villkor för ersättning:

 • Fastigheten ingår i verksamhetsområdet för vatten- och avloppsförsörjning, fastställt av kommunfullmäktige.
 • Anläggningen skall ha tillstånd av kommunen och vara godkänd/slutbesiktad
 • Avloppsanläggning får högst vara 10 år gammal
 • Åldersavdrag görs med 10 % per år för avloppsanläggningen
 • Får ej överstiga aktuell anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa
 • Anläggningens nyanskaffningsvärde fastställs med kvitto eller fakturaunderlag. Finns ej underlag tillämpas ett schablonvärde som Nacka vatten och avfall tar fram
 • Anläggningens ålder fastställs från anskaffningstidpunkten eller ibruktagandet

Undantag

 • Ingen ersättning utgår om anläggningen ägs av annan som inte kan ställa krav enligt vattentjänstlagen
 • Anläggning som anläggs efter startpromemorias godkännande ej får ersättning

Länkar för mer information:

Sidan uppdaterades: