Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Avgifter för vatten och avlopp

Här hittar du information om de avgifter du betalar för vatten- och avloppstjänster. Avgifterna är reglerade i VA-taxan och tas ut enligt självkostnadsprincipen. Det betyder att avgifterna ska spegla de kostnader Nacka vatten och avfall har för att kunna erbjuda trygga VA-tjänster till rätt kvalitet i hela kommunen.

VA-taxan justeras inför 2023 (webbnyhet)

Brukningsavgift och anläggningsavgift

Brukningsavgiften betalas av alla fastigheter med abonnemang. Avgiften ska täcka Nacka vatten och avfalls kostnader för drift, underhåll och förnyelse av VA-anläggningarna. Den består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen är en årskostnad för abonnemanget och en lägenhetsavgift (bostadsavgift). Den rörliga delen beror på vattenförbrukningen för fastigheten mätt med vattenmätare. Du som fastighetsägare ansvarar för att betala för allt vatten som levererats till din fastighet.

Läs mer om brukningsavgiften

Alla avgifter som anges nedan är inklusive moms. Avgifterna gäller från och med 1 januari 2023.

Brukningsavgift för vatten, spillvattenavlopp och dagvatten
Fast avgift per år 2 665 kr
Lägenhetsavgift (bostadsavgift) per år 1 116 kr
Avgift per m³ levererat vatten 45,43 kr

Du kan ansöka om reducering av dagvattenavgift enligt § 13.2 i VA-taxan.

Exempel på brukningsavgift för enbostadshus (villa):

Vattenförbrukningen för ett normalhushåll är cirka 150 kubikmeter (m³).

Om fastigheten förbrukar 150 kubikmeter vatten och är ansluten till vatten, spillvattenavlopp och dagvatten blir kostnaden:
2 665 + 1 116 + (150 x 45,43) = 10 595,50 kr per år.

Anläggningsavgift är en engångsavgift som bidrar till kostnaden för utbyggnaden av de lokala vatten- och avloppsledningarna. Fastighetsägaren är skyldig att betala anläggningsavgiften när Nacka vatten och avfall skriftligt har meddelat att servisledningarna är klara fram till tomtgränsen. Detta gäller såväl bebyggda som obebyggda fastigheter inom planlagt område.

Läs mer om anläggningsavgiften

Anläggningsavgiften är uppdelad i följande delar:

 1. Servisledningar
  Framdragning av servisledningar (ledningarna från Nacka vatten och avfalls ledningar i gatan till fastighetsgränsen).
 2. Upprättande av förbindelsepunkt
 3. Lägenhetsavgift (bostadsavgift)
  Debiteras efter det antal bostäder, eller därmed jämställd fastighet, som finns eller som bygglov har beviljats för. Läs mer om lägenhetsavgiften under Frågor och svar om VA-taxan.
 4. Tomtyteavgift
  Denna avgift kan inte bli högre än summan av de övriga avgifterna ovan (1, 2, 3)

Anläggningsavgift för en bostadsfastighet som är ansluten till vatten, spillvattenavlopp och dagvatten. Alla avgifter som anges nedan är inklusive moms. Avgifterna är gällande från 1 januari 2023.

1. Servisledningar

2. Förbindelsepunkter

62 405 kr

41 318 kr

3. Lägenhetsavgift (bostadsavgift) 57 724 kr
4. Tomtyteavgift (per m2) 71,08 kr

Servisavgiften enligt ovan förutsätter att servisledningarna har byggts i samband med VA-ledningarna i gatan. För att täcka Nacka vatten och avfalls merkostnader då servisledningen byggs senare tillkommer en avgift på 37 443 kronor.

Om du efter tillstånd från Nacka vatten och avfall delar på en servisledning med grannarna fördelas servisavgiften mellan er.

Exempel på anläggningsavgift för enbostadshus (villa)

För en fastighet på 1500 kvadratmeter som ansluter sig till vatten, spillvattenavlopp och dagvatten blir kostnaden:
62 405 + 41 318 + 57 724 + (1500 x 71,08) = 268 067

Om Nacka vatten och avfall beslutar att avloppet måste levereras med tryck (beroende på tomtens topografi) får fastighetsägaren själv ombesörja installationen av ett tryckavloppssystem (LTA) och svara för elförsörjningen. Nacka vatten och avfall svarar för service när installationen blivit godkänd, under förutsättning att man använder systemet på rätt sätt.

Läs mer på sidan Anslut till kommunalt vatten och avlopp

Betalningsregler

Fastighetsägaren debiteras för anläggningsavgiften när Nacka vatten och avfall har byggt ut allmänna ledningar för vatten och avlopp och upprättat förbindelsepunkt till fastigheten, samt underrättat fastighetsägaren om detta. Observera - anläggningen får inte tas i bruk innan anläggningsavgiften är betald.

Ersättning för onyttigbliven privat anläggning

Nacka Vatten och Avfall AB ersätter fastighetsägare för egna anläggningar vid utbyggnad av kommunalt VA enligt 40 § i Lagen om allmänna vattentjänster.

Villkor för ersättning:

 • Fastigheten ingår i verksamhetsområdet för vatten- och avloppsförsörjning, fastställt av kommunfullmäktige.
 • Anläggningen skall ha tillstånd av kommunen och vara godkänd/slutbesiktad
 • Avloppsanläggning får högst vara 10 år gammal
 • Åldersavdrag görs med 10 % per år för avloppsanläggningen
 • Får ej överstiga aktuell anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa
 • Anläggningens nyanskaffningsvärde fastställs med kvitto eller fakturaunderlag. Finns ej underlag tillämpas ett schablonvärde som Nacka vatten och avfall tar fram
 • Anläggningens ålder fastställs från anskaffningstidpunkten eller ibruktagandet

Undantag

 • Ingen ersättning utgår om anläggningen ägs av annan som inte kan ställa krav enligt vattentjänstlagen
 • Anläggning som anläggs efter startpromemorias godkännande ej får ersättning

Länkar för mer information

Läs och ladda ner VA-taxan

Nyheter för taxor

Nya taxor för VA och avfall 2023

Kommunfullmäktige har nu beslutat om justeringar för Nackas VA- och avfallstaxor inför 2023. I VA-taxan justeras brukningsavgiften, de särskilda avgifterna och industriavloppstaxan. I avfallstaxan görs bland annat förtydliganden kring möjligheterna att lämna bygg- och rivningsavfall på kretsloppscentralerna.

Beslut om sänkta avfallsavgifter

Kommunfullmäktige har beslutat om att sänka delar av avfallstaxan inför halvårsskiftet i juli. Avgifterna som berörs är bland annat grundavgiften, tömningsavgiften för matavfall och tömningsavgiften för restavfall hos enbostadshus. Sänkningen innebär bland annat ett ökat incitament till utsortering av matavfall.

Sidan uppdaterades: