Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Förbindelsepunkt

På den här sidan hittar du information om förbindelsepunkten. Ibland finns redan en befintlig förbindelsepunkt när fastigheten ska anslutas, men oftast behöver det anläggas en ny förbindelsepunkt i förnyelseområden där kommunalt VA byggs.

För varje fastighet som ska anslutas till kommunalt VA krävs en förbindelsepunkt. Den ligger normalt vid fastighetsgränsen och är punkten där fastighetens VA-ledningar möts av det kommunala ledningsnätet. Förbindelsepunkten är vanligen placerad 0,3 meter utanför tomtgräns.

Förbindelsepunkten är en juridisk punkt

Förbindelsepunkten är en juridisk punkt som innebär att fastighetsägaren ansvarar för alla ledningar och anordningar som ligger på fastighetens sida av punkten, medan Nacka vatten och avfall ansvarar för sidan om punkten där det kommunala ledningsnätet finns.

Servisen, där de kommunala ledningarna kopplas ihop med fastighetens, placeras oftast på förbindelsepunkten.

Läs mer om fastighetsägarens ansvar

När fastigheten saknar förbindelsepunkt

Om din fastighet saknar en utbyggd förbindelsepunkt för kommunalt VA kommer Nacka vatten och avfall att bygga en. Detta gäller under förutsättning att fastigheten ligger inom ett av kommunens verksamhetsområden.

Förbindelsepunkt byggs normalt sett till alla fastigheter som ligger inom kommunens utbyggnadsområden för vatten och avlopp. Men i andra situationer, som exempelvis vid avstyckning av fastighet, behöver fastighetsägaren till den avstyckade delen ansöka om anslutning till kommunalt VA och får därigenom sin förbindelsepunkt.

Tänk på att ha framförhållning

Räkna med att det tar upp till fyra månader från att du skickat in ansökan till att förbindelsepunkten är färdigbyggd. När förbindelsepunkten är klar kan du börja bygga på fastigheten och ansluta dina ledningar till förbindelsepunkten.

När fastigheten redan har en befintlig förbindelsepunkt

Om din fastighet redan har en befintlig förbindelsepunkt så skickar vi en förbindelsepunktskarta till dig i samband med att din ansökan om anslutning till kommunalt VA kommer in till oss. Detta gäller om du inte redan fått en nybyggnadskarta med förbindelsepunktens läge.

Skyldighet att betala anläggningsavgift

I samband med att du som fastighetsägare får informationen om förbindelsepunktens läge blir du skyldig att betala anläggningsavgift för kommunalt vatten och avlopp. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som alla fastighetsägare inom ett verksamhetsområde för VA är skyldiga att betala. Denna skyldighet är fastställd i lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

Fakturan med anläggningsavgiften måste betalas innan vatten och avlopp och eventuell LTA-anläggning kan anslutas till din fastighet. När fastigheten är ansluten och börjar nyttja tjänsterna för vatten, avlopp och dagvatten tillkommer också den löpande brukningsavgiften.

Läs mer om avgifter för kommunalt VA

Sidan uppdaterades: