Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

 1. Skicka in handlingar i god tid innan byggstart

  Det är viktigt att du skickar in din ansökan om anslutning (till Nacka vatten och avfall) och anmälan om bygglov (till Bygglovenheten) i god tid innan anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

 2. Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp (till Nacka vatten och avfall)

 3. Anmälan (till bygglovenheten)

  Du gör din anmälan snabbast och enklast genom vår e-tjänst. Du bifogar då ritningar och övriga handlingar digitalt. För att använda tjänsten behöver du ha e-legitimation.

  E-tjänst Bygg för att söka lov och anmäla


  Om du i stället gör anmälan i pappersform vill vi ha ett exemplar av alla handlingar. Ritningar ska vara i A4- eller i A3-format.
  Blankett för anmälan (pdf)

  Situationsplan/tomtkarta ska bifogas till anmälan

  Till anmälan ska du bifoga en så kallad situationsplan, det vill säga en karta över tomten/fastigheten i skala 1:400, där tilltänkt ledningsdragning och eventuell pumpstation är inritad. Situationsplanen är viktig för att du själv ska ha kontroll på var ledningarna grävts ner på fastigheten.

  Har du inget kartunderlag kan du ladda ner ett sådant i pdf-format via vår webbkarta (www.nacka.se/karta). Du kan även ringa oss, så skickar vi ett underlag till dig: Telefonnummer: 08-718 80 00, fråga efter stadsbyggnadsservice.

  Förslag till kontrollplan ska bifogas anmälan

  Ladda ner ett exempel här (Word-dokument, 78 kB)

  För VA-anslutningar behöver du inte en certifierad kontrollansvarig, men däremot ska utföraren göra kontrollerna i kontrollplanen och kunna gå i god för att arbetet utförts enligt gällande regelverk.

  Lämna in anmälan och handlingar i pappersform i stadshusets reception på Granitvägen 15 eller skicka den till:
  Nacka kommun
  Bygglovenheten
  131 81 Nacka

  Ledningskollen och ledningsanvisning

  När det ska genomföras ett grävarbete behöver man först ansöka i Ledningskollen för att få veta var VA-ledningarna finns. Läs mer om hur du går tillväga här.

Om förbindelsepunkter

När vatten- och avloppsledningar byggs ut i ett område får varje fastighet en så kallad förbindelsepunkt som gör det möjligt att ansluta fastigheten till VA-nätet. Du får inte ansluta ditt VA förrän Nacka vatten och avfall informerat om förbindelsepunktens läge och anläggningsavgiften är betald (se nedan: Startbesked).

Förbindelsepunkterna för vatten och spillvatten ligger normalt vid fastighetsgränsen. Nacka vatten och avfall ansvarar för ledningarna fram till förbindelsepunkten, medan du som fastighetsägare ansvarar för de ledningar som dras inom fastighetens gränser.

Startbesked

När kommunens handläggare har granskat de insända dokumenten och ärendet är komplett får du ett startbesked per post.

Sluttömning av tank

Om du har en slamavskiljare och/eller en sluten tank så behöver den tas ur bruk i samband med anslutningen till kommunalt VA. Ska tanken fraktas till en avfallsanläggning för kassering så rekommenderar miljöenheten att du beställer en så kallad sluttömning då tanken både töms och rengörs. Innan tanken kan sluttömmas måste ett hål om cirka 60 cm i diameter tas upp. Sluttömning, alternativt en vanlig tömning, beställs via Kundservice Nacka vatten och avfall 08-718 80 00.

Slutbesked - en värdehandling

Efter godkänd VA-installation skickar du in en undertecknad kontrollplan till Nacka kommun, Bygglovenheten, 131 81 Nacka. Då utfärdas ett slutbesked som skickas hem till dig via post. Slutbeskedet är en värdehandling för fastigheten, exempelvis vid en försäljning.

Ersättning för befintlig VA-anläggning

I särskilda fall kan du få ersättning för din gamla privata VA-anläggning, när kommunalt vatten och avlopp dras fram. Se mer information på sidan Avgifter under rubriken "Ersättning för onyttigbliven privat anläggning".

Om frischakt

När en ny anslutning ska anläggas till det kommunala vatten- och spillvattennätet behöver vi få fastighetsägarens påskrift för frischakt, ett så kallat frischaktsavtal. Det behövs när det exempelvis finns berg där förbindelsepunkten ska placeras. Vi kommer då behöva spränga bort berget 1–2 meter in på tomten.

Förbindelsepunkten är en juridisk punkt och är vanligen placerad 0,3 meter utanför tomtgräns.

Frischakt underlättar arbetet med anslutning av fastighetens servisledningar till kommunens VA-ledningar och ventiler, vid förbindelsepunkten. Dessutom minimeras arbeten in på vägen vid senare anslutning av fastighetens servisledningar.

Frischakt innebär alltså att vi får schakta och spränga 1–2 meter in på fastighetsägarens tomt i samband med utbyggnad av det kommunala vatten- och spillvattennätet.

Personuppgiftshantering

Nacka vatten och avfall är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Dina personuppgifter, namn/personnummer/adress/bankkonto/kundnummer/namnteckning kommer att behandlas för att handlägga ärendet avseende din anmälan/ansökan/beställning. Personuppgifterna behövs för att kunna fullfölja avtal. Utifrån detta finns det rättslig grund för att behandla dina personuppgifter.Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till juridiska personer som samarbetar med bolaget för de ändamål som anges ovan. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Dina uppgifter kommer inte att överföras till tredje land utanför EU.

Personuppgifterna kommer att sparas under tiden så länge som behövs för att vi ska kunna hantera ärendet.

Profilbild saknas

Kundservice

Nacka vatten och avfall AB

08-718 80 00 info@nacka.se

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.