Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Anslut till kommunalt vatten och avlopp

Här hittar du information om hur du ansöker till Nacka vatten och avfall när du vill ansluta dig till ledningsnätet för kommunalt dricksvatten och avlopp. Det är viktigt att du skickar in en ansökan om anslutning i god tid innan byggstart.

Så här ansöker du

Om du vill ansluta din fastighet till Nacka vatten och avfalls ledningsnät måste du göra en ansökan om anslutning. Det gör du tillsammans med din bygganmälan genom att ansöka via Nacka kommuns e-tjänst för bygglov.

Gör detta i god tid innan byggstart. Här finns information om hur du gör en bygganmälan till kommunens bygglovenhet.

Bifoga en situationsplan för vatten och avlopp tillsammans med din ansökan.

Ansök

När vi har påbörjat handläggningen med din ansökan får du en bekräftelse via post eller e-post. I bekräftelsen får du mer information om anslutningen och kostnader.

Översikt och checklista

Här kan du ladda ner en enkel översikt över anslutningsprocessen. I dokumentet finns en övergripande beskrivning av både fastighetsägarens och Nacka vatten och avfalls ansvar i processens olika steg. Där finns också en enkel checklista som du kan använda.

Anslut till kommunalt VA - steg för steg (PDF-dokument, 458 kB)

Komplementbostadshus

För nybyggda Attefallshus och komplementbostadshus på en redan bebyggd tomt som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp behöver du göra en anmälan. Läs mer här om hur du gör anmälan.

Anslutnings- och brukningsavgifter

Avgiften för vatten och avlopp ska täcka kostnaderna för vattenförsörjning, avloppshantering och dagvattenhantering. På sidan Avgifter för vatten och avlopp hittar du mer information om avgifter.

Räkna ut vad det kostar att ansluta din fastighet

Men vår räknare kan du själv räkna ut avgiften för anslutning till det kommunala VA-nätet.

Räkna ut anläggningsavgiften Gå till vår räknare

Omvandlingsområden och stadsbyggnadsprojekt

Om du bor i ett område där kommunalt vatten och avlopp planeras kan du hitta all information om dessa projekt på Nacka kommuns hemsida.

Om förbindelsepunkter

När vatten- och avloppsledningar byggs ut i ett område får varje fastighet en så kallad förbindelsepunkt som gör det möjligt att ansluta fastigheten till VA-nätet. Du får inte ansluta ditt VA förrän Nacka vatten och avfall informerat om förbindelsepunktens läge och anläggningsavgiften är betald (se nedan: Startbesked).

Förbindelsepunkterna för vatten och spillvatten ligger normalt vid fastighetsgränsen. Nacka vatten och avfall ansvarar för ledningarna fram till förbindelsepunkten, medan du som fastighetsägare ansvarar för de ledningar som dras inom fastighetens gränser.

Ersättning för befintlig VA-anläggning

I särskilda fall kan du få ersättning för din gamla privata VA-anläggning, när kommunalt vatten och avlopp dras fram. Se mer information på sidan Avgifter under rubriken "Ersättning för onyttigbliven privat anläggning".

Ansökan VA-lån

När kommunen beslutar om att bygga ut den kommunala vatten- och avloppsnätet kan fastighetsägare som inte klarar att betala anläggningsavgiften ansöka om ett VA-lån.
Nacka vatten och avfall kan godkänna ett VA-lån för hela eller del av anläggningsavgiften. VA-lån beviljas inte vid nybyggnation och amorteringstiden beviljas till högst 8 år.

Fyll i blanketten för ansökan om anstånd med betalning. (PDF-dokument, 123 kB)

Ansökan om VA-lån skickas till:

Nacka vatten och avfall
Att: Kundservice
131 81 Nacka

Kundservice@nvoa.se

Villkor:

 • Fastighetsägaren hänvisas till kreditinstitut (bank m.m.) för upptagande av lån och behöver uppvisa avslag från minst tre kreditinstitut
 • Anståndsansökan med avslagsbeskeden från kreditinstituten och uppvisande att andra tillgångar inte finns skickas till Nacka vatten och avfall enligt ovan.
  - Anståndsansökan om Anstånd med betalning bedöms

Vid godkännande:

 • Ett skuldebrev upprättas med fastighetsägaren samt ett pantbrev tas ut på fastigheten
 • Ränta och amorteringstid följer villkoren i Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) dvs referensränta + 2%.
 • Eventuellt kostnad för uttag av pantbrev bekostas av fastighetsägaren i samband med första amorteringen
 • Avbetalningsavin skickas ut 12 gånger per år
 • Lånet följer låntagaren vilket innebär att återstående skuld skall återbetalas om fastigheten säljs.
 • Om amorteringsplanen inte uppfylls, följer Nacka vatten och avfalls vanliga inkassoåtgärder.

Sluttömning av tank

Om du har en slamavskiljare och/eller en sluten tank så behöver den tas ur bruk i samband med anslutningen till kommunalt VA. Ska tanken fraktas till en avfallsanläggning för kassering så rekommenderar miljöenheten att du beställer en så kallad sluttömning då tanken både töms och rengörs. Innan tanken kan sluttömmas måste ett hål om cirka 60 cm i diameter tas upp. Sluttömning, alternativt en vanlig tömning, beställs via Kundservice Nacka vatten och avfall 08-718 90 00.

Om frischakt

När en ny anslutning ska anläggas till det kommunala vatten- och spillvattennätet behöver vi få fastighetsägarens påskrift för frischakt, ett så kallat frischaktsavtal. Det behövs när det exempelvis finns berg där förbindelsepunkten ska placeras. Vi kommer då behöva spränga bort berget 1–2 meter in på tomten.

Förbindelsepunkten är en juridisk punkt och är vanligen placerad 0,3 meter utanför tomtgräns.

Frischakt underlättar arbetet med anslutning av fastighetens servisledningar till kommunens VA-ledningar och ventiler, vid förbindelsepunkten. Dessutom minimeras arbeten in på vägen vid senare anslutning av fastighetens servisledningar.

Frischakt innebär alltså att vi får schakta och spränga 1–2 meter in på fastighetsägarens tomt i samband med utbyggnad av det kommunala vatten- och spillvattennätet.

Kundservice (e-post)

Kundservice (e-post)

Nacka vatten och avfall AB

08-718 90 00

Sidan uppdaterades: