Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kostnader för anslutning

På den här sidan hittar du information om de kostnader som kommer med anslutningen till det kommunala VA-nätet. Här finns också information om VA-lån och ersättning för privata VA-anläggningar som inte längre ska användas.

Är begreppen svåra att förstå? Här hittar du en liten VA-ordlista

Anslutnings- och brukningsavgifter

När din fastighet ansluts till det kommunala VA-nätet betalar du först en engångsavgift för själva anslutningen. När VA-anläggningen på fastigheten är godkänd av Nacka vatten och avfall och vattenmätaren till sist är på plats så börjar du betala brukningsavgifter.

Brukningsavgifterna för vatten och avlopp ska täcka kostnaderna för vattenförsörjning, avloppshantering och dagvattenhantering.

Avgifterna regleras i VA-taxan

De avgifter du betalar när din fastighet är ansluten till det kommunala VA-nätet regleras i VA-taxan. Du hittar VA-taxan och mer information på sidan Avgifter för vatten och avlopp.

Räkna ut vad anslutningen kostar

Men vår räknare kan du själv räkna ut avgiften för anslutning till det kommunala VA-nätet.

Räkna ut anläggningsavgiften Gå till vår räknare

Du kan ansöka om ett särskilt VA-lån

Om kommunen beslutar om att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet kan fastighetsägare som inte klarar att betala anläggningsavgiften ansöka om ett VA-lån.

Nacka vatten och avfall kan godkänna ett VA-lån för hela eller del av anläggningsavgiften. VA-lån beviljas inte vid nybyggnation och amorteringstiden beviljas till högst 8 år.

Villkor för lånet

 • Fastighetsägaren hänvisas till kreditinstitut (bank m.m.) för upptagande av lån och behöver uppvisa avslag från minst tre kreditinstitut.
 • Anståndsansökan med avslagsbeskeden från kreditinstituten och uppvisande att andra tillgångar inte finns skickas till Nacka vatten och avfall enligt ovan.
 • När vi fått din ansökan kommer den att bedömas och ett beslut fattas om den kan godkännas eller inte. Vi kontaktar dig och informerar om beslutet.

Om lånet godkänns

 • Ett skuldebrev upprättas med fastighetsägaren samt ett pantbrev tas ut på fastigheten.
 • Ränta och amorteringstid följer villkoren i Lag om allmänna vattentjänster (2006:412) dvs referensränta + 2 %.
 • Eventuellt kostnad för uttag av pantbrev bekostas av fastighetsägaren i samband med första amorteringen.
 • Avbetalningsavin skickas ut 12 gånger per år.
 • Lånet följer låntagaren vilket innebär att återstående skuld skall återbetalas om fastigheten säljs.
 • Om amorteringsplanen inte uppfylls, följer Nacka vatten och avfalls vanliga inkassoåtgärder.

Så ansöker du

För att ansöka om VA-lån fyller du i blanketten nedan och skickar till Nacka vatten och avfall via post eller e-post.

Blankett för ansökan om VA-lån (PDF-dokument, 123 kB)

Ansökan om VA-lån skickas till:

Nacka vatten och avfall
Att: Kundservice
131 81 Nacka

E-post: kundservice@nvoa.se

Ersättning för onyttigbliven privat anläggning

illustration toalett och wc-tank

I särskilda fall kan du få ersättning för din gamla privata VA-anläggning, när kommunalt vatten och avlopp byggs ut i området där din fastighet är belägen. Ersättning ges enligt 40 § i lagen om allmänna vattentjänster.

I dessa fall ges ingen ersättning:

 • Ingen ersättning ges om anläggningen ägs av annan som inte kan ställa krav enligt lagen om allmänna vattentjänster.
 • Ingen ersättning ges efter att det fattats beslut om start-PM rörande arbetet med detaljplan för området där fastigheten är belägen.

Villkor för ersättning

 • Fastigheten ska ingå i verksamhetsområde för vatten- och avloppsförsörjning, fastställt av kommunfullmäktige.
 • Anläggningen ska ha tillstånd av kommunen och vara godkänd/slutbesiktad.
 • Avloppsanläggning får högst vara 10 år gammal.
 • Åldersavdrag görs med 10 % per år för avloppsanläggningen.
 • Anläggningens nyanskaffningsvärde fastställs med kvitto eller fakturaunderlag. Finns ej underlag tillämpas ett schablonvärde som Nacka vatten och avfall tar fram.
 • Anläggningens ålder fastställs från anskaffningstidpunkten eller ibruktagandet.
 • Får ej överstiga aktuell anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa.

Sidan uppdaterades: