Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Liten ordlista med VA-begrepp

Inom branschen för vatten och avlopp används en hel del begrepp som kan behöva förklaras. På den här sidan har vi samlat några ord som kan vara bra att förstå för dig som ansöker om anslutning till det kommunala VA-nätet.
Avlopp/avloppsvatten Vatten som i regel är använt och avleds i rörledning, dike eller dylikt. Avloppsvatten kan vara spillvatten, dräneringsvatten och dagvatten.
Dagvatten Dagvatten är vatten från regn, snösmältning eller spolning som rinner av tillfälligt på mark, grönytor och tak.
Dricksvatten Dricksvatten är det vatten som levereras till fastigheten.
Frischaktsavtal Tillstånd som medger att NVOA får gräva in 1-5 – 2 meter på fastigheten. Läs mer om frischaktsavtal här
Förbindelsepunkt

Den fysiska punkt där fastigheten ansluter till kommunalt vatten och avlopp. Läs mer om förbindelsepunkter.

LTA Lättrycksavlopp. Det är ett avloppssystem där en pump installeras på fastigheten. Pumpen finfördelar spillvattnet och pumpar det vidare i rör. Eftersom LTA-systemet inte kräver självfall kan rördragningen följa markens topografi. LTA-enheten placeras alltid inne på fastigheten.
Servisledning Den ledning som ansluter från kommunens VA-ledningar (huvudledningar) till fastigheten. Servisledningen har en kommunal del som leder fram till förbindelsepunkten och en privat del som leder från förbindelsepunkten till anslutna byggnader på fastigheten.
Situationsplan Visar fastigheten med fastighetsgränser, alla existerande byggnader, anläggningar och omgivningen sedd uppifrån. På situationsplanen ritar du in var den föreslagna åtgärden är tänkt att placeras.
Spillvatten Spillvatten är det vatten som lämnar din bostad via avlopp från toalett, dusch, disk och tvätt.
VA Förkortningen VA står för "vatten och avlopp".
Vattentjänst

V – Vatten (dricksvatten). S – Spillvatten är det vatten du använder när du duschar, diskar, tvättar eller använder toaletten. D – Dagvatten är regn-, smält- och dräneringsvatten.

Verksamhetsområde Områden där kommunen beslutat att samtliga fastigheter ska VA-försörjas genom Nacka vatten och avfalls allmänna VA-anläggningar. Det finns verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten.

Sidan uppdaterades: