Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Ansöka om auktorisation

Ansöka om tillstånd för fristående skola

Ansökan om godkännande som huvudman för en ny fristående skola, förskoleklass eller fritidshem görs inte av lägeskommunen utan denna tillståndsgivning sker på nationell nivå av Skolinspektionen.

Fristående skola godkänns av Skolinspektionen

Ansökan om godkännande som huvudman för en ny fristående skola, förskoleklass eller fritidshem görs inte av lägeskommunen utan denna tillståndsgivning sker på nationell nivå av Skolinspektionen.
På Skolinspektionens webb finns all information om hur du ansöker

Nedan redovisas i korthet några av de kriterier som Skolinspektionen tar med i sin bedömning. VI hänvisar till Skolinspektionens webbsida för fullständig information.

Utbildningen ska leva upp till kraven

Skolinspektionen bedömer ansökan utifrån kraven i skollagen samt övriga lagar och regler för den aktuella utbildningen. Prövningen görs för att säkra att alla barn och elever får en likvärdig utbildning, oavsett vilken skola man går på. Den som ansöker om att bli godkänd som huvudman ska kunna visa för Skolinspektionen att utbildningen kommer att leva upp till de krav som ställs.
Här hittar du länkar till de lagar och regler som Skolinspektionen bedömer ansökan utifrån

Elevprognos

Vid ansökan ska sökanden kunna presentera en elevprognos som visar att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. Den som ansöker ska kunna visa att det finns ett intresse från elever i rätt ålder, boende i området, till den planerade utbildningen och skolenheten. En vanlig lösning för att få fram underlag för en elevprognos är att sökanden gör en enkät i skolans närområde.

Tillsyn och anmälningar av befintliga skolor vägs in i bedömningen

Om den sökande sedan tidigare är godkänd som huvudman kan Skolinspektionens tillsynsbeslut och eventuella anmälningar som rör huvudmannens nuvarande skolor komma att vägas in vid bedömningen av aktuell ansökan.

Kreditupplysning

Vid handläggning av ansökan hämtar Skolinspektionen in upplysningar om ekonomisk status för sökanden, eventuella närstående bolag samt personer inom ägar- och ledningskretsen.

Informationsinhämtning från andra myndigheter

Vid handläggningen kan även upplysningar hämtas från Bolagsverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten samt utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister. Skolinspektionen kan även hämta uppgifter om närstående till personer i ägar- och ledningskretsen.

Bidrag till fristående skolor

En enskild huvudman som har fått tillstånd av Skolinspektionen att bedriva en fristående skola eller utbildning har också rätt till bidrag från elevernas hemkommuner.

Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid en fristående förskoleklass, grundskola eller särskola. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska bestämmas på samma sätt som när kommunen fördelar resurser till den egna förskoleklassen, grundskolan respektive särskolan. Kommunen ska betala ett tilläggsbelopp för de elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet bestäms efter en individuell prövning.

Sidan uppdaterades: