Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Inledning

Välkommen till Nacka kommuns tekniska handbok. Handboken är ett "levande” dokument som uppdateras löpande och revideras årligen. Du som användare ansvarar själv för att håll dig uppdaterad med senast uppdaterad utgåva av teknisk handbok.

Handboken

Nacka kommuns tekniska handbok innehåller hänvisningar till gällande lagar och förordningar, generella branschriktlinjer samt kommunspecifika krav kopplade till anläggning och drift av allmänna anläggningar. Den riktar sig både till kommunens anlitade konsulter, entreprenörer och till den egna kommunala verksamheten.

Handboken är uppdelad i 8 delar och det är kommunens förvaltare inom respektive område som är ansvariga för innehållet.
Del 8: Vatten och avfall förvaltas av Nacka vatten och avfall AB.

Avvikelser från teknisk handbok standard får inte ske utan särskilt godkännande av kommunen. Vid avvikelser ska också yttrande från kommunen inhämtas.

Aktuellt om teknisk handbok

Teknisk handbok del 1: Gatubyggnad har uppdaterats

En mindre justering har skett i kapitel 2 Entreprenörernas ansvar, 2:1 Skyldigheter.

Bilaga 4 och 5 i teknisk handbok del 4:Belysning är uppdaterad

Två bilagor, bilaga 4 och 5 i teknisk handbok del 4:Belysning lades till den 22 mars. Dessa har nu uppdaterats. Du hittar bilagorna under aktuella bilagor i teknisk handbok del 4: Belysning.

Allmänna styrdokument

 • AMA Anläggning 13 - referensverk vid upprättande av tekniska beskrivningar
 • VGU - regler för vägars och gators utformning
 • RiBuss - riktlinjer för utformning av infrastruktur med hänsyn till buss
 • RiInfart - riktlinjer infartsparkering
 • RiTill- Riktlinjer Tillgänglighet för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning
 • ABT Väg 2005 - vägverkets krav på vägkonstruktion
 • Handbok arbete på väg 2014
 • Trast -trafik för en attraktiv stad
 • ATB tunnel- allmänna tekniska beskrivningar (ATB) – Tunnel
 • TK Bro -Vägverkets och Banverkets krav vid nybyggande och förbättring av broar och vissa andra i TK Bro specificerade byggnadsverk.
 • Hissar och andra mototdrivna anläggningar - Boverkets författarsamling
 • Standard för skyddande av träd vid byggnation 2015 -Sveriges lantbruksuniversitetet

Har du frågor om teknisk handbok?