Hoppa till innehåll

om teknisk handbok

Nacka kommuns tekniska handbok innehåller hänvisningar till gällande lagar och förordningar, generella branschriktlinjer samt kommunspecifika krav kopplade till anläggning och drift av allmänna anläggningar. Handboken riktar sig både till kommunens anlitade konsulter, entreprenörer och till den egna kommunala verksamheten.

Handboken är uppdelad i åtta delar och framtagna av våra tekniska förvaltare i kommunen inom respektive teknikområde. Del 8, Vatten och avfall förvaltas av Nacka vatten och avfall AB.

Sedan januari 2019 pågår en översyn och uppdatering av handboken. Första delen som granskas är gaturbyggnad.

aktuellt om teknisk handbok

Avgifter och viten från och med 1 januari 2020

Avgifter för schaktstillstånd och trafikanordingsplan (TA-plan) samt viten har uppdaterats, i teknisk handbok del1: Gatubyggnad från och med årsskiftet.

Nu lanserar vi första delen i vår nya tekniska handbok del 1: Gatubyggnad

Sedan januari 2019 pågår en översyn och uppdatering av Nacka kommuns tekniska handbok. Handboken består av åtta delar. Första delen som granskats och uppdaterats är del 1: Gatubyggnad. Varje del i Nackas tekniska handbok kommer att omarbetas på samma sätt som del: 1.

Ny mall för redovisning av borrpunkter vid leverans av Geoteknisk undersökning

För hantering i Nacka kommuns GIS-databas skall samtliga utförda borrundersökningar utöver redovisning på ritningar också sammanställas i ett tabellformat där x- och y-koordinater skall framgå för varje punkt liksom de attribut som kan knytas till provet, exempelvis nivå marköveryta, nivå bergöveryta, grundvattennivå etc.

Ny Typritning Regnbäddar

Nu har vi lagt upp den första versionen av typritningar för Nackas regnbäddar. Vi arbetar fortfarande med detaljer i utformningen så uppdateringar kommer att ske i närtid. Kontakta oss om ni har frågor och funderingar.

Behöver du hjälp?

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.