Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Planering och byggande

Här hittar du som planerare, projektör, byggherre, exploatör, fastighetsägare och förvaltare samlad information och riktlinjer för VA och avfallshantering i samband med byggande.

VA och avfallshantering en del av den fysiska planeringen

VA och avfall är naturliga delar av vårt samhälle och bör därför ingå som naturliga delar av den fysiska planeringen. För att uppnå hållbar dagvattenhantering, säker vattenförsörjning och fungerande avlopp krävs det att ledningsnät och VA-anläggningar planeras för tidigt. Detsamma gäller för avfallshanteringen som måste komma in tidigt i stadsbyggnadsprocessen. Tillgänglighet värderas högt för boende och att ha utsortering av de flesta avfallsfraktioner i eller nära bostadshuset är ett sätt att höja servicegraden.

Tekniska handböcker för VA och avfall

Nacka vatten och avfall har tagit fram två tekniska handböcker med riktlinjer för vatten och avlopp respektive avfallshantering som ska beaktas i samband med planering samt ny- och ombyggnation.

Klicka på bildlänkarna nedanför för att läsa och ladda ner handböckerna.

teknisk-handbok-va (PDF-dokument, 970 kB)

Tidigare versioner av Teknisk handbok vatten och avlopp

tekniska handbok avfall (PDF-dokument, 5,7 MB)

Strategisk stadsutveckling

Stadsutvecklingen som sker i Nacka kräver en sammanhållen strategisk planering, med tydliga mål och riktlinjer. Läs mer om bland annat Nackas översiktsplan, strukturplan och program för hållbart byggande här (du omdirigeras till sidor på nacka.se).

Renhållningsordning med föreskrifter och avfallsplan

Nackas renhållningsordning innehåller avfallsföreskrifter och en avfallsplan. Avfallsplanen ska beaktas i den fysiska planering och i samband med om- och nybyggnation. Avfallsplanen är det dokument som knyter ihop alla mål på avfallsområdet. Där återfinns sex målområden med tillhörande handlingsplaner. Ett av de övergripande målen handlar om att avfallshantering ska vara en naturlig del av den fysiska planeringen.
Här hittar du avfallsföreskrifter och avfallsplan.

Förorenat vatten i samband med större byggnationer

Läs information och riktlinjer för länshållningsvatten som är tillfälligt vatten som förorenats exempelvis vid stora byggnationer.

Fler anvisningar vid planering och byggande

Insamlingssystem för avfall i Nacka
Checklista för avfallsutrymmen (PDF-dokument, 132 kB)
Arbetsmiljö och avfallshantering
Ansluta VA till nybyggnationer
Typritningar för servisanslutningar
Avgifter för VA och avfallshantering

Sidan uppdaterades: