Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Planering och byggande

Här hittar du som planerare, projektör, byggherre, exploatör, fastighetsägare och förvaltare samlad information och riktlinjer för VA och avfallshantering i samband med byggande.

VA och avfallshantering en del av den fysiska planeringen

VA och avfall är naturliga delar av vårt samhälle och bör därför ingå som naturliga delar av den fysiska planeringen. För att uppnå hållbar dagvattenhantering, säker vattenförsörjning och fungerande avlopp krävs det att ledningsnät och VA-anläggningar planeras för tidigt. Detsamma gäller för avfallshanteringen som måste komma in tidigt i stadsbyggnadsprocessen. Tillgänglighet värderas högt för boende och att ha utsortering av de flesta avfallsfraktioner i eller nära bostadshuset är ett sätt att höja servicegraden.

Tekniska handböcker för VA och avfall

Nacka vatten och avfall har tagit fram två tekniska handböcker med riktlinjer för vatten och avlopp respektive avfallshantering som ska beaktas i samband med planering samt ny- och ombyggnation.

Strategisk stadsutveckling

Stadsutvecklingen som sker i Nacka kräver en sammanhållen strategisk planering, med tydliga mål och riktlinjer. Läs mer om bland annat Nackas översiktsplan, strukturplan och program för hållbart byggande här (du omdirigeras till sidor på nacka.se).

Renhållningsordning med föreskrifter och avfallsplan

Nackas renhållningsordning innehåller avfallsföreskrifter och en avfallsplan. Avfallsplanen ska beaktas i den fysiska planering och i samband med om- och nybyggnation. Avfallsplanen är det dokument som knyter ihop alla mål på avfallsområdet. Där återfinns sex målområden med tillhörande handlingsplaner. Ett av de övergripande målen handlar om att avfallshantering ska vara en naturlig del av den fysiska planeringen.
Här hittar du avfallsföreskrifter och avfallsplan.

Länshållningsvatten

Länshållet vatten kan utgöras av till exempel regnvatten, inträngande grundvatten, spolvatten och liknande i samband med sprängning, borrning, schaktning, upplag av bergmassor och annan verksamhet i samband med större byggnationer.

Länshållet vatten är tillfälligt vatten som förorenats. Utifrån vilket arbete som ska utföras och områdets förutsättningar kan länshållet vatten innehålla olika typer av föroreningar.

Anvisningarna i pdf:en gäller för hantering av länshållningsvatten i Nacka kommun.

Alla anvisningar finns i dokumentet Länshållningsvatten (PDF-dokument, 457 kB)

Blankett anmälan Länshållningsvatten (PDF-dokument, 172 kB)

Fler anvisningar vid planering och byggande

Insamlingssystem för avfall i Nacka
Arbetsmiljö och avfallshantering
Ansluta VA till nybyggnationer
Typritningar för servisanslutningar
Avgifter för VA och avfallshantering

Sidan uppdaterades: