Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Barn och elevhälsan

Skolsköterskor och skolläkare

Elevhälsans medicinska insats - EMI

Barn och elevhälsans medicinska insatser - EMI

Elevhälsans medicinska insatser tar över efter barnhälsovården (BVC) när ditt barn börjar skolan. Skolläkare och skolsköterska och har tystnadsplikt som alla inom hälso- och sjukvården.

Elevhälsans medicinska insatser är förebyggande. Vi följer hälsoutvecklingen och uppmärksammar brister i elevernas arbetsmiljö och livsstil från det att de börjar i förskoleklassen till dess att de tar studenten.

Basprogram

Alla elever i skolan erbjuds hälsobesök, hälsoundersökningar och vaccinationer. Hälsobesöken (PDF-dokument, 57 kB)

Mottagningsverksamhet

Skolsköterskorna har regelbundna mottagningar för enklare sjukvård, rådgivning och samtal. Kontakt och tidsbeställning med skolläkaren sker i första hand genom skolsköterskan.

Samarbete

Vi samarbetar med skolans pedagogiska personal liksom med övrig elevvårdspersonal som skolkurator, skolpsykolog och studie-/yrkesvägledare. Vi samverkar också med annan hälso-och sjukvårdverksamhet. Skolläkarna har det medicinska ansvaret inom skolhälsovården.

Vår kompetens

Skolsköterskorna är sjuksköterskor med vidareutbildning inom barn- och ungdom- eller öppen hälso- och sjukvård. Skolläkarna är specialistutbildade barnläkare, distriktsläkare eller skolläkare.

Läs om skolsköterskans arbete (PDF-dokument, 196 kB)
Läs om skolläkarens arbete (PDF-dokument, 212 kB)

GDPR

Den 25/5-18 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft och ersatte den tidigare personuppgiftslagen.
Här finner du information om Barn och elevhälsans medicinska insats hanterar personuppgifter.

Elevhälsans medicinska insats hantering av personuppgifter

Om Nationell patientöversikt, NPÖ

Med NPÖ går det att ta del av journaluppgifter som registrerats hos kommuner, regioner och privata vårdgivare i hela landet. Syftet är att öka patientsäkerheten, effektivisera vårdövergångar och minska antalet fax- och telefonförfrågningar om patienter från andra vårdgivare.

NPÖ – ett ”titthål”

NPÖ ger inte tillgång till all journalinformation utan kan liknas vid ett titthål med information som till exempel utlämnade läkemedel, tidigare diagnoser, laboratoriesvar och journalanteckningar.

Man ansluter som producent, konsument eller både och. Vårdgivare kan ansluta som producent, och tillgängliggöra delar av sin journalinformation till andra vårdgivare, eller som konsument, och ta del av journalinformation som upprättats hos andra vårdgivare, eller som både och.

Sedan 2023-08-28 är Elevhälsans medicinska insats i Nacka kommun anslutna som konsument. I nuläget är det bara skolläkare som är anslutna till NPÖ.

Samtycke, loggning, spärr

Eftersom NPÖ är ett verktyg för sammanhållen journalföring krävs patientens samtycke hos barn/ungdom som bedöms ha mognadsgrad att ta ställning till detta. Hos barn/ungdom som ej bedöms ha denna mognadsgrad är samtycke gällande tillgång till uppgifter genom sammanhållen journal ej tillämpligt. Vårdnadshavare ska då informeras om att vårdgivare tar del av journaluppgifter genom sammanhållen journal.

Det krävs även att vårdgivaren har en patientrelation till eleven och att det har betydelse för vården för att vårdgivaren ska få ta del av uppgifterna.

Alla sökningar i NPÖ loggas. Patientens samtycke registreras också.

Mer information finns på www.vardgivarguiden.se/NPO.

Sidan uppdaterades: