Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Barn- och elevhälsans stödteam

Stödteamet erbjuder insatser i förskola, grundskola, gymnasium, anpassad grundskola och gymnasieskola. Vi arbetar på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå. Med våra olika kompetenser bidrar vi tillsammans med verksamheterna till goda lärmiljöer och ökad likvärdighet. Vi medverkar till att skapa förutsättningar för barn och elever att nå så långt som möjligt i sin utveckling och utbildning.

Samordnare för Barn- och elevhälsans stödteam:

Profilbild saknas

Åsa Timan

Specialpedagog

En vit robot.

Roboten AV1

Våra kompetenser

Specialpedagoger med inriktning rörelse/motorik, hälsa, hörsel, tal, språk och kommunikation samt IF, NPF och beteendeproblematik.

Logopeder med specialinriktning på barns och ungdomars tal-, språk och kommunikationsutveckling samt läs- och skrivinlärning samt kompetens inom Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK).

Förskolepsykolog, som arbetar utifrån positivt beteendestöd för att främja psykisk hälsa och lärande och minska problemskapande beteenden. Andra fokusområden som psykologen arbetar med, både främjande och mer stödjande, är bl. a. föräldrasamverkan, oro för barn som far illa/orosanmälningar, övergång mellan förskola och skola samt krisberedskap/ hantering.

Vilka är vi?

 • Catharina Alvin, leg. logoped
 • Loredana Ciambriello, specialpedagog
 • Karin Källström, specialpedagog
 • Elin Solli, leg. logoped
 • Maria Ståhl, specialpedagog
 • Stina Åkesson, leg. logoped (arbetar på språkförskolan Delfinen)
 • Eva Thormann, leg. psykolog/förskolepsykolog
 • Åsa Timan, specialpedagog och samordnare för Stödteamet

Vad erbjuder vi?

 • Kompetensutveckling i form av föreläsningar och kurser till lärare och annan personal i förskola, skola och fritidshem. Exempel på teman: Språkstörning och språklig sårbarhet, Språkutveckling i förskoleåldern, Tillgänglig lärmiljö, Stöd och anpassningar till barn och elever, Ljudmiljö i skola och förskola, TAKK, Motorisk screening, Rörelse för bättre lärande, Positivt beteendestöd, Före Bornholm. Se vårt kursutbud här.
 • Behovsinventering – stöd i att tillsammans komma fram till vilket vilken hjälp förskolan/skolan efterfrågar.
 • Observationer på grupp- och individnivå i förskola och skola.
 • Specialpedagogiska och/eller logopediska kartläggningar.
 • Stöd i att omsätta utredningsresultat efter logopedutredning till pedagogiska anpassningar.
 • Stöd och handledning i utvecklandet av tillgängliga lärmiljöer (pedagogiskt, socialt och fysiskt), ex. visuellt stöd, TAKK eller anpassningar av ljudmiljön.
 • Specialpedagogisk och logopedisk handledning till arbetslag i förskola, skola och fritidshem. Handledning av psykolog i förskola.
 • Stöd vid frånvaroproblematik och beteendeproblematik.
 • Hälsofrämjande stödinsatser med specialpedagogiskt hundteam.
 • Roboten AV1 - barnets ögon, öron och röst i klassrummet.
 • Den digitala tjänsten ”Fråga logopeden”, se mer information nedan.
 • Digitalt råd och stöd i specialpedagogiska frågor
 • Specialpedagogiskt nätverk.

Ansöka om insats

 1. Rektor/biträdande rektor/kontaktperson/EHT fyller i vår digitala UPPDRAGSANSÖKAN:
  - Uppdragsansökan - skola
  - Uppdragsansökan - förskola
 2. Barn- och elevhälsans stödteam behandlar inkomna uppdrag och fattar beslut om vem/vilka i stödteamet som är bäst lämpad/lämpade att åta sig uppdraget.
 3. Vi återkopplar till verksamheten som önskat uppdraget och kommer överens om när vi beräknar att uppdraget kan starta.
 4. Vi planerar i samråd med enheten hur insatsen kan se ut, med syfte och mål. Vi beslutar också om lämplig tidsåtgång, samt bokar eventuell tid/tider för uppföljning och utvärdering.
 5. Insatsen startar.
 6. Uppföljning med berörd personal på enheten.
 7. Insatsen utvärderas.
 8. Uppdraget avslutas.

Flödesschema Barn och elevhälsans stödteam.jpg

Kurser och föreläsningar

Våren 2024 erbjuder vi utbildningar inom olika områden, exempelvis: Språkstörning och språklig sårbarhet, Språkutveckling i förskoleåldern, Tillgänglig lärmiljö, Stöd och anpassningar till barn och elever, Ljudmiljö i skola och förskola, TAKK, Motorisk screening, Rörelse för bättre lärande, Positivt beteendestöd, Före Bornholm.

Se vårt kursutbud här!

Kurser-föreläsningar-5-180x140.jpg

Samtliga föreläsningar och kurser går även att boka till ett arbetslag, en årskurs, eller en hel förskola eller skola.

Vi erbjuder även skräddarsydda föreläsningar och kurser utifrån era individuella behov, dessa beställs via Barn- och elevhälsans uppdragsansökan, se "Ansöka om insats" här ovan.

Fråga logopeden - via Teams

Fråga logopeden – via Teams!

Arbetar du i förskola/skola och har kontakt med ett barn/en elev, där du undrar över de språkliga förutsättningarna? Du kanske undrar hur du bäst kan stötta och underlätta för barnet/eleven? Hur ser den typiska språkutvecklingen ut? När är det dags att reagera och söka vidare hjälp när utvecklingen inte går som den ska?

Att tillägna sig ett språk kan till synes gå helt av sig själv, men kan för vissa vara en stor utmaning. Ca 10-15 procent av förskolebarn uppvisar en språklig försening/språksvårigheter och ca 5-7 procent har språkliga svårigheter som motsvarar en specifik språkavvikelse.

Har du en avgränsad fråga eller fundering kring barns tal- och språkutveckling kan du vända dig till Catharina Alvin, logoped, Barn- och elevhälsan, som svarar på din fråga och hjälper dig med vidare rekommendationer om så skulle behövas.

 • Maila in din fråga till: catharina.alvin@nacka.se.
 • Ange ”Fråga logopeden” i ämnesfältet. OBS! Inga personuppgifter får förekomma i mailet, av sekretesskäl.
 • Beskriv i texten kort din fråga.
 • Catharina kontaktar dig därefter och vi bokar en tid för ett Teams-möte.

Sidan uppdaterades: