Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Barn- och elevhälsans stödteam

Stödteamet erbjuder insatser i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola. Med våra spetskompetenser bidrar vi tillsammans med verksamheterna till goda lärmiljöer och ökad likvärdighet. Detta skapar förutsättningar för barn och elever att nå så långt som möjligt i sin utbildning.

Kurser, workshops och föreläsningar

Våra kurser, workshops och föreläsningar

Exempel på teman: språkstörning och språklig sårbarhet, språkutveckling i förskoleåldern, stöd och anpassningar till barn och elever, grundläggande läs- och skrivundervisning, motorisk screening, rörelse för bättre lärande, ljudmiljö i skola och förskola, TAKK, HLR-kurser (Hjärt-lungräddning).

Läs mer i vår KURSKATALOG. (PDF-dokument, 850 kB)

Vad erbjuder vi?

 • Kompetensutveckling i form av föreläsningar och kurser till lärare och annan personal i förskola, skola och fritidshem. Se vår kurskatalog (PDF-dokument, 850 kB)
 • Specialpedagogiskt nätverk.
 • Stöd i utvecklandet av tillgängliga lärmiljöer, t.ex. visuellt stöd (TAKK, bildstöd) eller anpassningar av ljudmiljön.
 • Specialpedagogisk och logopedisk handledning till arbetslag i förskola, skola och fritidshem.
 • Alla förskolor ska erbjudas minst ett barnhälsoteam (BHT) per termin (där specialpedagog och förskolepsykolog deltar, ibland även logoped)
 • Observationer på grupp- och individnivå i förskola och skola.
 • Specialpedagogiska och/eller logopediska kartläggningar.
 • Stöd i att omsätta utredningsresultat till pedagogiska anpassningar.
 • Hälsofrämjande stödinsatser med specialpedagogiskt hundteam.
 • Stöd vid frånvaroproblematik.
 • Den digitala tjänsten ”Fråga logopeden”.
 • Digitalt råd och stöd i specialpedagogiska frågor.

Ansöka om insats

 1. Rektor/biträdande rektor fyller i vår digitala UPPDRAGSANSÖKAN.
 2. Barn- och elevhälsans stödteam behandlar inkomna ärenden och fattar beslut om vem/vilka stödteamet som är bäst lämpad/lämpade att åta sig uppdraget.
 3. Vi återkopplar till verksamheten som önskat uppdraget, och meddelar när vi beräknar att uppdraget kan starta.
 4. Vi bokar ett första planeringsmöte med enheten, där vi i samråd gör en plan för hur insatsen kan se ut, med syfte och mål. Vi beslutar också om lämplig tidsåtgång, samt bokar tid/tider för uppföljning och utvärdering.
 5. Insatsen startar.
 6. Vi gör en uppföljning med berörd personal på enheten – är vi på rätt väg? Behöver något ändras?
 7. Vi utvärderar insatsen tillsammans med berörd personal – har vi nått målet med insatsen?
 8. Ärendet avslutas.

Flödesschema Barn och elevhälsans stödteam.jpg

Den 1 januari 2022 förändrades finansiering och rutiner för stödinsatser från Barn- och elevhälsans stödteam. Tjänsterna finansieras nu på samma sätt som för de övriga professionerna inom barn och elevhälsan, genom att skolor (och för stödteamets insatser även förskolor) debiteras en viss procentuell kostnad av sin budget, beräknad på aktuell skolas/förskolas intäkter.

Fråga logopeden - via Teams

Fråga logopeden – via Teams!

Arbetar du i förskola/skola och har kontakt med ett barn/en elev, där du undrar över de språkliga förutsättningarna? Du kanske undrar hur du bäst kan stötta och underlätta för barnet/eleven? Hur ser den typiska språkutvecklingen ut? När är det dags att reagera och söka vidare hjälp när utvecklingen inte går som den ska?

Att tillägna sig ett språk kan till synes gå helt av sig själv, men kan för vissa vara en stor utmaning. Ca 10-15 % av förskolebarn uppvisar en språklig försening/språksvårigheter och ca 5-7 % har språkliga svårigheter som motsvarar en specifik språkavvikelse.

Har du en avgränsad fråga eller fundering kring barns tal- och språkutveckling kan du vända dig till: Logoped Catharina Alvin, Barn och elevhälsan i Nacka svarar på din fråga och hjälper dig med vidare rekommendationer om så skulle behövas.

 • Maila in din fråga till: catharina.alvin@nacka.se.
 • Ange ”Fråga logopeden” i ämnesfältet. OBS! Inga personuppgifter får förekomma i mailet, av sekretesskäl.
 • Beskriv i texten kort din fråga. Jag kontaktar dig därefter och vi kommer då överens när och hur vi ska ”ses” – i nuläget via Teams eller per telefon.
 • Tjänsten är kostnadsfri för enheten.

Sidan uppdaterades: