Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mål och kvalitet

I förskolans läroplan står följande om förskolans utbildningsuppdrag: ”Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” (Lpfö18)

Förskolans utbildning vilar på tre ”ben” – undervisning, omsorg och lek. Så här arbetar Fiskarhöjdens förskola utifrån dessa:

Undervisning sker i både planerad och spontan form. Den planerade undervisningen utgår från de olika ämnesområdena som vi enligt läroplanens mål är skyldiga att arbeta med: Språk och kommunikation - Matematik - Naturvetenskap och teknik - Digital kompetens. Den spontana undervisningen sker när det uppstår tillfällen under dagen, där en pedagog fångar upp en händelse, en idé, ett barns fråga et c och i stunden tillsammans med barnen formar en undervisning- och lärandesituation.

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Så lyder formuleringen i läroplanen vilket påvisar hur viktig leken är för våra barn. På Fiskarhöjden har barnen barnen stora möjligheter till lek i olika inspirerande miljöer, både utomhus och inomhus. Leken stimulerar fantasi, empati, motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning. Pedagogerna deltar mer eller mindre aktivt beroende på lekens utformning men är alltid närvarande för att stötta, uppmuntra och observera vad som händer i leken.

Omsorg är så mycket mer än bara att tillse de grundläggande behoven. Vi ställer oss i stället frågan ”Vad är inte omsorg?” Som vi ser det ska varje stund i förskolan vara omsorgsfull på så sätt att pedagogernas förhållningssätt är inkännande, varmt, vänligt och trygghetsskapande.

Sidan uppdaterades: