Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Våra satsningar

I Sickla rektorsområde är trygghet, trivsel och arbetsro viktiga ledstjärnor. Tydlighet, goda relationer, bra strukturer och rutiner främjar lärande och utveckling.

Trygghet, trivsel och studiero

På våra skolor arbetar alla medarbetare med en trygghetsskapande metod som kallas Minimedling. Metoden skapar trygghet både för elever och medarbetare. Elever känner sig rättvist bemötta och lika behandlade av alla. Våra medarbetare känner att de har en struktur i ryggen, konkreta verktyg och gemensamma förhållningssätt när det uppstår konflikter mellan elever.

På skolorna finns också aktiva Trygghetsteam som arbetar såväl förebyggande som främjande för likabehandling samt åtgärdande för att motverka kränkande behandling.

Arbetsro

Vi arbetar målmedvetet för att skapa arbetsro i våra klassrum. Våra elever ska känna sig delaktiga och kunna ta ansvar för att bidra till såväl trivsel som arbetsro i undervisningen. Arbetsro betyder olika saker vid olika undervisningssituationer. Ibland behöver det vara knäpptyst och ibland uppmuntrar vi samarbete och samtal.

Undervisningen ska vara strukturerad och varierad, vilket kräver tillitsfulla relationer mellan lärare och elever. Våra arbetsrocirklar beskriver vilken typ av arbetsklimat som förväntas för olika undervisningssituationer. Eleverna bestämmer tillsammans med läraren vid lektionens start vilken arbetsrocirkel som krävs för just den lektionen, Detta gör att det blir tydligt vad som förväntas och eleverna blir delaktiga i planering och beslut.

Våra utvecklingssamtal

På Vilans skola och Sickla skola har vi utarbetat en särskilt tydlig röd tråd i våra utvecklingssamtal. Du som vårdnadshavare får ta del av ditt barns lärande och utveckling på ett strukturerat sätt och får också med dig dokumentation hem från samtalet som visar nuläge och nästa steg. Genom dokumentationen kan du följa ditt barns utveckling och lärande termin för termin.

Sidan uppdaterades: