Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Sickla skola

Elev och vårdnadshavare

Här på sidan kan du läsa mer om läsårsdata och ledighet. I menyn till höger finns mer information om Infomentor, elevrådet, vårt trygghetsarbete och blanketter.

Läsårsdata


VÅRTERMINEN 2021

11 januari Studiedag skola och fritids stängt
12 januari Vårterminen startar
2 februari APT, skola och fritids stänger 15.45
Vecka 9 Sportlov
16 mars APT, skola och fritids stänger 15.45
Vecka 14 Påsklov
27 april APT, skola och fritids stänger 15.45
14 maj Lovdag, fritids öppet
17 maj Studiedag, fritids öppet
11 juni Skolavslutning
Vecka 28-31 Skola och fritids har stängt.

HÖSTTERMINEN 2021

17 augusti Skolstart
Vecka 44 Höstlov
21 december Hösterminen avslutas

VÅRTERMINEN 2022

11 januari Vårterminen startar
Vecka 9 Sportlov
Vecka 15 Påsklov
10 juni Skolavslutning

Ledighet under läsåret - information och rutin

Vi vill påminna om vad som gäller för ledighet för elever och ber er vårdnadshavare att respektera att ledighet endast ska ges vid särskilda eller synnerliga skäl under obligatoriska skoldagar under läsåret.

En elev i grundskolan ska, enligt Skollagen 7 kap. 17 §, delta i den verksamhet som anordnas om inte eleven har särskilda skäl att utebli.

Arbetet i skolan kräver kontinuitet, uthållighet och samarbete för att nå mål och kriterier. Elevernas skoldag är att betrakta som deras arbete och skolplikten väger tungt i vårt land. Använd loven till resor och att fira familjefirande. Semesterresa, fira högtidsdagar eller besök hos släktingar räknas inte som synnerliga skäl. Samråd ska ske med klasslärare innan ledighet begärs.

Klasslärare/mentor har befogenhet att bevilja max tre dagar under ett läsår. Längre sammanlagd ledighet än tio dagar under ett läsår avslås generellt av bitr rektor. Skolan måste göra en helhetsbedömning i varje individuellt fall.

Vi beviljar ingen ledighet under arbetet med utvecklingssamtal eller under dagar då nationella prov skall genomföras i årskurs 3 och 6.

Det kan finnas extra tungt vägande skäl för att ändå få ledigt. Finns sådana personliga skäl, beskriv dem utförligt på ledighetsansökan så att klasslärare/mentor kan göra en bedömning i varje enskilt fall innan hen tillstyrker eller avstyrker en ledighetsansökan.

  • Behöver elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter får klassläraren bevilja ledighet för högst tre skoldagar under ett läsår.
  • Behöver elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter, beviljar rektor ledighet, för maximalt tio skoldagar under ett läsår enligt Skollagen 7 kap. 18 §.
  • Vid synnerliga skäl kan endast rektor bevilja ledighet utöver tio dagar.

Synnerliga skäl är starkare än särskilda skäl.

Förlorad undervisning tas igen enligt överenskommelse med klasslärare. Ifylld blankett lämnas in tre veckor i förväg med båda vårdnadshavarnas underskrift.

Om ni som vårdnadshavare, trots ett avslag på en ledighetsansökan, ändå väljer att låta ert barn vara frånvarande från skolan för t.ex. en semesterresa, så är det ert val som föräldrar. Vi registrerar då bortfallet av studietid som olovlig frånvaro.

Här finns blanketten för ledighetsansökan.

Sidan uppdaterades: