Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Elevhälsa

Det viktigaste elevhälsoarbetet bedrivs av de som har den dagliga kontakten med barnet. Tillsammans med föräldrarna ska skolans personal stödja barnets allsidiga utveckling och uppmärksamma varje barns behov av stöd och stimulans.

Sjukanmälan av elever görs direkt via InfoMentor för elever i grundskolan. För elever i den anpassade skolan görs sjukanmälan till respektive avdelning.

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet har en central roll på Sickla skola och arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande för elevernas kunskapsutveckling mot läroplanens mål. Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

Elevhälsoteamet träffas tisdag eftermiddag varje vecka. Vi som arbetar i teamet är:

  • Biträdande rektor, ansvarig för elevhälsan: Catrin Freidenvall
  • Skolsköterska: Lisa Krunic Pettersson
  • Skolpsykolog: Franzeska Lagervret
  • Skolkurator: Helena Räf
  • Skolläkare: Anna Lundquist
  • Speciallärare: Hanna Blomstrand
  • Speciallärare: Anna Hübenette

Elevhälsomöte

Årskurslagen träffar speciallärare varje månad. Då följs frånvaro upp och pedagogerna har möjlighet att reflektera över elevers mående och utveckling. Vid behov deltar även andra funktioner från Elevhälsoteamet.

Resultatuppföljningskonferens

Resultatuppföljningskonferens genomförs två gånger per läsår med undervisande lärare i alla årskurser tillsammans med skolledning och elevhälsoteam.

Individuell utvecklingsplan, IUP

I de årskurser där eleverna inte får betyg ska lärarna göra skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP. Det gör de en gång per år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal.

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen är ett stöd som ska hjälpa lärarna att följa upp alla elevers kunskapsutveckling och behov av stöd på rätt sätt.

I Sickla skola arbetar lärarna med hjälpmedel och stödstrukturer för alla elever. Exempel på sådant som kan vara bra för alla och avgörande vissa av våra elever är bildscheman, arbetsrocirklar, skärmar, sittkuddar och hörselkåpor. Alla elever i Nacka har även tillgång till inlästa läromedel via Inläsningstjänst, fråga lärare eller speciallärare om inloggning.

Åtgärdsprogram

När extra anpassningar inte räcker för en elevs kunskaps- och/eller sociala utveckling görs en Pedagogisk kartläggning. Den skrivs av speciallärare/pedagog tillsammans med information från klasslärare/mentor, fritidspersonal, vårdnadshavare och eleven själv. Den ligger till grund för att kunna ta beslut om ett Åtgärdsprogram ska upprättas eller inte. Beslutet fattas av rektor eller den som har delegation. Om en elev behöver särskilt stöd upprättas ett Åtgärdsprogram som beskriver hur stödet utformas och när det ska utvärderas.

Skolsköterska

Skolsköterskans främsta uppgift är att bedriva förebyggande hälsovård.

"Jobbet som skolsköterska är enormt roligt och utvecklande, det känns som man lär sig något nytt varje dag. Den största svårigheten är att begränsa sig, det är med andra ord oändligt i vad man kan göra för att öka hälsa och för att alla barn skall lyckas med sina studier".

Skolsköterskans arbetstider på Sickla skola är:
måndag-torsdag 8-15.45 och fredagar jämna veckor
Tfn: 070-4307129

I skolsköterskans arbetsuppgifter ingår att utifrån Socialstyrelsens riktlinjer genomföra rutinkontroller i olika årskurser, se nedan:

Årskurs Skolsköterska Skolläkare Längd och vikt Rygg Syn Hörsel Vaccination
F Finmotorik Läkarundersökning
inkl. grovmotorik
med vårdnadshavare
X X X X Mässling,
påssjuka,
röda hund
1
2 Litet hälsosamtal X
3
4 Hälsosamtal X X
5 HPV x2
6 Litet hälsosamtal X X


Skolsköterskan deltar även i skolans Krisgrupp.

Om en elev skadar sig eller insjuknar under skoltid, är de naturligtvis välkomna till skolsköterskan. Medarbetare på skolan rådgör med skolsköterskan om det uppstår hälsoproblem för elev under skoltid.

I mån av tid under läsåret, träffar skolsköterskan elever i olika gruppsammanhang för samtal om t.ex puberteten.

Ni är alltid välkomna att kontakta Skolhälsovården vid frågor och funderingar.

Vi är tacksamma om ni meddelar Skolhälsovården om ert barn skulle drabbas av någon sjukdom eller olyckshändelse som är viktigt för skolan att känna till.

Mer information

Huvudlöss (PDF-dokument, 208 kB)

Information om lusbehandling (PDF-dokument, 25 kB)

Information om huvudlöss på 1177
Allergipolicy (PDF-dokument, 1,3 MB)
Nötförbud (PDF-dokument, 22 kB)
Kommunens ungdomsgrupp via familjemottagningen i Nacka kommun

Läs mer om barn och elevhälsan i Nacka kommunSidan uppdaterades: