Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om oss

Vilans skola är Kunskap, Trygghet och Utveckling. Vi är den lilla skolan mitt i byn där vi möts och utvecklas. Vi har mycket hög kvalitet på undervisning där elever och lärare trivs tillsammans. Trygga elever lär sig och utvecklas för livet och inför framtida studier

Vi är stolta att få arbeta och undervisa på Vilans skola!

Du möts av ett professionellt och respektfullt förhållningssätt. Undervisningen på Vilans skola håller en hög kvalitet och har lärandet i fokus. Skolans lokaler och lärmiljö främjar och stödjer inlärning med anpassningar utifrån varje elevs behov.

Vi har en stor härlig skolgård som inbjuder till lek och rörelse. Varje dag har vi rastaktiviteter på vår lekplan som leds av pedagoger på skolans lekplan. Alla rastvärdar har reflexvästar med namn för att vara synliga samt att öka tryggheten.

På Vilans skola finns även enheten för Modersmålet i Nacka. Alla Modersmålslärare som arbetar i skolorna i kommunen har Vilans skola som en huvudarbetsplats där de samverkar och kompetensutvecklas tillsammans. Vi utvecklar hela barnet och tar tillvara mångfalden som vi berikas av.

Erfarna och kompetenta medarbetare

Våra lärare har hög behörighet i sina ämnen och lång erfarenhet i yrket. Det är nyckeln till framgångsrik undervisning och att våra elever lyckas i skolan. På fritids utbildas vi tillsammans och håller en gemensam struktur för att tydliggöra verksamhetens koppling till läroplanen. Varje klass har en fritidspersonal knuten till sig för att skapa en helhet över skoldagen. Våra professionella medarbetare skapar grunden i vår välfungerande verksamhet. Tillsammans skapar vi varma och respektfulla relationer.

Vi ser en skola med god kvalitet där elever och lärare trivs, flera i personalen har flertalet arbetsår på skolan, och så väl elever som personal vittnar om en familjär och välkomnande atmosfär på skolan. Pedagogerna möter eleverna med intresse och stor respekt samt har ett mycket respektfullt förhållningssätt. Ur våga visa rapporten (ht 2019)

Undervisningen på Vilans skola håller en hög kvalitet och har lärandet i fokus. Den fysiska miljön i skolan främjar och underlättar inlärning med anpassningar som möter elevernas olika behov. Vi är stolta över det fina klassrumsklimat och elevernas goda resultat.

Vi har höga förväntningar

Vi har höga förväntningar på våra elever och ni kan ha höga förväntningar på oss. Vi startar varje läsår med att forma och utveckla ett positivt och gynnsamt klassrumsklimat.

Kooperativt Lärande

Alla klasser på skolan arbetar strukturerat med kooperativt lärande som är ett elevaktivt arbetssätt. Kooperativt lärande är ett sätt att strukturera samarbete mellan elever när de lär sig. När eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar deras måluppfyllelse och sociala sammanhållning, samtidigt. Kooperativt lärande utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stärker läraren som ledare i klassrummet.

Ledning och stimulans

Barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Detta gäller för hela spännvidden från de elever som behöver extra utmaningar i undervisningen till elever i behov av särskilt stöd kopplat till det kompensatoriska uppdraget.

Mini- medling

När det blir konflikter mellan elever på skolan kan vi använda skolmedling. Medlingen görs av en person som är utbildad i medling. Målet är att lösa konflikten genom att eleverna får lyssna på varandra och komma överens om hur de vill vara mot varandra i fortsättningen. De får också en möjlighet att berätta om vad de tycker att de gjorde fel. Eleverna behöver inte bli ”bästa vänner” efter medlingen. Det viktiga är att de kan gå i skolan utan att det blir fler tråkiga konflikter. Vi vill ge eleverna bra erfarenheter av konflikthantering. Så de blir bättre på att själva lösa sina konflikter. Ett lärande för livet! Skolan har utbildat all sin personal genom Medlingscentrum.

I huvudbygganden har vi stora och funktionella lokaler för lågstadiets och fritidshemmets verksamhet . Här har vi också skolans specialsalar för musik, slöjd och bild.

Så här är det att gå på mellanstadiet hos oss;

Åk 4-6 hittar du i våra fina och moderna lokaler, ”Annexet”, på Finnboda Varvsväg 9, en kort promenad från huvudbyggnaden. Vi arbetar i ett ämneslärarsystem där två lärare samarbetar kring en årskurs och är ansvariga för sina ämnen. Lärarna är också mentorer för varsin klass. Hos oss är det viktigt att alla elever är allas ansvar vilket medför en trygghet för eleven under skoldagen. Vi är en liten enhet där alla känner alla.

När eleverna går i årskurs 6 får de åka till Järlahöjdens rektorsområde för att ha hemkunskap samt språkval. Språkvalet innebär att eleverna får välja ett nytt språk. De erbjuds Franska, Spanska och tyska.

Det här är ett tryggt sätt att prova på och närma sig det kommande större högstadiet.

Precis som åk F-3 arbetar vi med kooperativt lärande, att lära av och tillsammans med andra. Vi arbetar för ett positivt klimat i klassrummen och i våra övriga lokaler för att främja en så god inlärning som möjligt. Hos oss är elevinflytande viktigt och eleverna är med och påverkar undervisningen såväl som vilka regler vi ska följa. Självfallet har vi ett nära samarbete med skolans specialpedagog och elevhälsoteam.

I samma lokaler huserar Klubben, vår fritidsverksamhet för åk 4-6 med pedagoger som är med i verksamheten även under skoldagen.

Välutbildade undervisande lärare

Susanne B- förskollärare Förskoleklass

Lena – förskollärare Förskoleklassen

Mia -Fritidshemmet, idrott, Matematik, Musik, So, svenska 1-6, SvA 1-3 

Johanna -Biologi, Fysik, Idrott och hälsa, Kemi, Matematik, Musik, SvA 1-3, SO, Svenska, Bild

Helen - Svenska, Matematik Teknik 1 - 3

Eva- Bild, Engelska, SO, Musik, SvA åk 1- 3, Matematik, NO, Svenska, Teknik 1-7

Claudia- Bild 1-3, NO 1-3, Teknik, Idrott och Hälsa, Matematik 1-3, SO 1-7, Sv 1-7, SvA 1-3

Patrik G- fritidshemmet, Idrott och Hälsa 1–6

Helena-Biologi, Engelska, Fysik, Kemi, Matematik, Svenska 1 – 6, SvA1 - 3

Valeria– Bild, Biologi, Fysik, Kemi, Matematik, Slöjd, Svenska, SvA 1-6

Camilla– SO 1-6, Matematik 1-6, engelska 1-9, Svenska 1-6, SvA 1-3

Anna- Geografi 3 – 9, Religion, Samhällskunskap och Historia 4-6, Matematik 4 – 6, Svenska 3 – 9

Frida Johansson - Musik 1-9

Karin-Slöjd 1-6, Bild 1-9

Stina S – Idrott 1-9, NO 1-6

Madeleine- Grundskollärare 4-9, speciallärare och dyslexipedagog

Fritidshemmet Vilans skola

På Vilans skolas fritidshem känner sig eleverna trygga. Vi är en liten skola där alla känner alla. Elevernas nyfikenhet och intressen tas till vara i lek och äventyr under fritidstiden.

Fritidshemmets uppdrag

“Undervisningen i fritidshemmet syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera” Lgr 22 kap 4.

”Fritidshemmet skall erbjuda en meningsfull fritid samt stödja eleverna i deras lärande och utveckling mot att bli demokratiska, empatiska och sociala medlemmar i fritidshemsgruppen liksom i samhället i stort”. Skolverkets publikation; Fritidshemmet uppdrag, kvalitet och utveckling.

Skola och fritids är lokalintegrerade, vilket innebär att barnens klassrum med tillhörande grupprum också är deras fritidslokaler. Vi har tillgång till gymnastiksal och fotbollsplan. Våra fritidsavdelningar samverkar och skapar den bästa verksamheten för våra elever.

Vi kan enkelt ta båten till Djurgårdens kulturaktiviteter eller våra närliggande naturområden.

Självklart utgår allt arbete inom Fritidshemmet från skollagen, Lgr 22 kap 4 och de allmänna råden för fritidshem. Läroplanens centrala innehåll för undervisningen på fritids från förskoleklass upp till åk 3 är:

  • Språk och kommunikation
  • Skapande och estetiska uttrycksformer
  • Natur och samhälle
  • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Utbildningen på fritids ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Samordnare: David Andersson: 070-431 81 54 el david.andersson@nacka.se

Öppning kl 6.30 - 7.30 sker i samarbete med Vilans förskola. Du behöver ha anmält ditt behov av omsorg från kl 6.30 om det är aktuellt.

I våra lokaler närmast stora skolgården har vi stängningsfritids tillsammans med Förskolans elever.

Fritids förskoleklass

Telefon: 070-431 88 42

Fritids åk 1

Telefon: 070-431 78 16

Fritids åk 2

Telefon: 070-431 79 20

Fritids åk 3

Telefon: 070-431 79 18

Föräldrainflytande

Vi vet att skolan och hemmet måste samverka och föra en positiv dialog där barnet finns i centrum. Att ha en öppen kommunikation är grunden för den transparens som vi tillsammans eftersträvar.

Föräldrainflytande sker på olika sett t.ex. i direkt kontakt med din lärare eller fritidspersonal, vid föräldramöten, kundenkäter eller i ett forum som vi kallar för Rektorsrådet. Rådet träffas två gånger per termin och har en fast agenda. När vi tillsammans skapar en positiv och konstruktiv dialog mellan skola och hem utvecklar vi verksamheten till den bästa möjliga för våra elever.

Ledning och administration

Expedition/skolkoordinator
Nadine Luxenburg Stuifbergen
Mejladress: nadine.luxenburgstuifbergen@nacka.se
Tfn:  070-431 98 76

Biträdande rektor för Vilans skola
Maria Rudling
Mejladress: maria.rudling@nacka.se
tfn: 070-431 83 13

Rektor för Sickla rektorsområde
Gunilla Winberg
Mejladress: gunilla.winberg@nacka.se
tfn: 070-431 98 61

Bitr rektor Modersmålet i Nacka
Amna Hurtic
Mejladress: amna.hurtic@nacka.se
tfn: 070-431 90 69

Bitr rektor Vilans förskola
Ami Öhman
Mejladress: ami.ohman@nacka.se
tfn: 070-431 81 44

Skolrestaurangen köksföreståndare
Helen Stålberg
Mejladress: helene.stalberg@nacka.se
tfn: 08-718 98 59

Administrativ chef
Ralph Gluckman
Mejladress: ralph.gluckman@nacka.se
tfn: 070-431 97 41

Sidan uppdaterades: