Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Frågor och svar om förpackningsinsamling

Här har vi samlat frågor och svar om fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar och de nya förpackningsreglerna. Vi kompletterar med information allteftersom.
8

Kommer återvinningsstationerna tas bort?


Svar:

Nacka vatten och avfall tar över ansvaret för samtliga återvinningsstationer i Nacka 1 januari år 2024. Vartefter fastighestnära insamling (FNI) byggs ut i Nacka kan vissa ÅVS:er tas bort på vissa platser och vissa tillkomma.

Efter år 2027 är kommunerna endast skyldiga att samla in skrymmande förpackningar av papper och plats vid lättillgängliga insamlingsplatser. Exakt hur detta kommer se ut är ännu inte beslutat.

Eventuellt kommer vi ha kvar systemet med ÅVS:er i Nacka men beslut om detta är ännu inte fattat.  

Läs mer om återvinningsstationer här.

Fick du svar på din fråga?
5

Kan förpackningskärl stå ute?


Svar:

Ja, sopkärl klarar att stå ute. Men av estetiska och/eller hygieniska skäl kan det vara lämpligt med någon form av skåp, plank eller byggnad runt kärlen.

Fick du svar på din fråga?
5

Kan vi hänvisa till en närliggande återvinningsstation i stället för att införa fastighetsnära insamling?


Svar:

Om det finns en återvinningstation i närheten av er fastighet kan ni hänvisa till den idag. Men senast 2027 finns krav på fastighetsnära insamling av förpackningar och då kommer återvinningsstationerna finns till för stora och skrymmande ”sällanförpackningar” som inte ryms i kärl.

Exakt hur detta kommer se ut är ännu inte beslutat.

Fick du svar på din fråga?
3

Vi saknar plats för full sortering, hur gör vi då?


Svar:

Du som fastighetsinnehavaren avgör själv hur det tvingande utsorteringskravet ska verkställas – gemensamt utrymme i fastigheten, kärl på gården, miljöhus etc.

Senast 2027 ska fastighetsnära insamling vara på plats. 

Nacka vatten och avfall för en dialog med kommunen gällande eventuella insamlingslösningar för samfälligheter och flerbostadshus med fastighetsjuridiska utmaningar, platsbrist och där detaljplanen ej medger uppställning av avfallsbehållare.

Fick du svar på din fråga?
3

Vad är fördelarna med fastighetsnära insamling?


Svar:

Fastighetsnära insamling ger bättre tillgänglighet och ökar servicegraden. Fler källsorterar mer när de kan sortera nära hemmet.

När insamlingen finns på hemmaplan hamnar mindre återvinningsbart material i restavfallspåsen vilket ger många miljövinster. En minskad volym restavfall innebär även minskade kostnader för den vanliga sophämtningen.

Avfallstaxan för år 2024 är uppbyggd så att avfallsavgiften blir lägre ju fler förpackningsslag som sorteras fastighetsnära. Läs mer om avfallstaxan här.

För att få en lägre avgift från 1 januari 2024 krävs avtal med någon av våra godkända entreprenörer och insamlingen måste anmälas via e-tjänst Avfall - Anmälan om förpackningsinsamling flerbostadshus.

Fick du svar på din fråga?
2

Hur beräknar jag hur många kärl som behövs för fastighetsnära insamling?


Svar:

Vägledning och riktlinjer kring antal behållare, avfallsutrymmen och hur ytor för förpackningsinsamlingen ska utformas hittar du i vår Tekniska handbok om avfall samt i Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” som finns på avfallsverige.se.

Du kan även kontakta någon av våra upphandlade entreprenörer och diskutera möjliga insamlingslösningar.

Fick du svar på din fråga?
2

Vi saknar plats för full sortering, hur gör vi då?

Fråga:

Vi har inget soprum och saknar ytor för bottentömmande behållare, hur gör vi då?


Svar:

Du som fastighetsinnehavaren avgör själv hur det tvingande utsorteringskravet ska verkställas – gemensamt utrymme i fastigheten, kärl på gården, miljöhus etc.

Om du har fastighetsnära insamling från 2024 kommer du slippa miljöstyrningsavgift motsvarande hämtningen av papper och plast varannan vecka och metall och glas var färde vecka. Om tillräckligt utrymme saknas krävs tätare tömning vilket ger en högre kostnad. På sikt blir det en tillsynsfråga att alla fastighetsägare uppfyller utsorteringskraven.

Senast 2027 ska fastighetsnära insamling vara på plats.

Nacka vatten och avfall för en dialog med kommunen gällande eventuella insamlingslösningar för samfälligheter och flerbostadshus med fastighetsjuridiska utmaningar, platsbrist och där detaljplanen ej medger uppställning av avfallsbehållare.

Vi kommer återkomma med mer information kring detta.

Fick du svar på din fråga?
1

Hur vet jag om vi kommer att få enskilda kärl för sortering vid bostaden eller om vi behöver ha gemensamma sorteringskärl tillsammans med grannarna?


Svar:

Om ni har enskilda sopkärl idag och egna fastigheter så betraktar vi er som enbostadshus sett till avfallshämtningen. Därmed kommer ni att få nya enskilda sopkärl för sortering på respektive tomt.

Om ni tillhör en bostadsrättsförening som är fastighetsägare och fakturamottagare så betraktar vi er som flerbostadshus sett till avfallshämtningen, även om ni har enskilda sopkärl idag.

Om ni ingår i en samfällighet och har enskilda sopkärl idag och har plats för totalt 3 st sopkärl per bostad så kan ni fortsätta med enskilda kärl.

Kontakta avfallsgruppen vid frågor.

Om ni ingår i en samfällighet men däremot inte har plats för totalt 3 st sopkärl per tomt utan istället vill ha gemensamma kärl för förpackningar så behöver ni hitta en plats för det i första hand på samfällighetens mark, och dessutom troligen göra en ny lantmäteriförrättning för att samfälligheten även ska omfatta gemensam avfallshantering.

Fick du svar på din fråga?
1

Vad innebär utsorteringskraven i avfalls- och förpackningsförordningen för fastighetsägare (flerbostadshus)?


Svar:

Senast 2027 ska alla hushåll ha fastighetsnära insamling av förpackningar.

Då gäller alltså samma krav som för restavfall, dvs att förpackningsavfall ska sorteras ut fastighetsnära. Fastighetsinnehavaren avgör hur utsorteringskravet ska verkställas – gemensamt utrymme i fastigheten, kärl på gården eller miljöhus etc. Nacka vatten och avfall kan inte ställa krav på inrättande av utrymme, dock på hur dessa utrymmen ska vara beskaffade om fastighetsinnehavaren väljer att inrätta utrymme.

Fick du svar på din fråga?
0

Jag har läst att det ska bli obligatoriskt att sortera matavfall, från när gäller det i Nacka?


Svar:

Enligt nationell lagstiftning är det obligatoriskt för alla hushåll och verksamheter att sortera matavfall från 1 januari 2024. Nacka kommun har fått dispens från kravet på obligatorisk matavfallsinsamling under 2 år och därmed gäller detta inte förrän från 1 januari 2026 i Nacka.

Fick du svar på din fråga?
0

Vad gäller för gemensamma avfallslösningar i samfälligheter?


Svar:

I vissa typer av bebyggelse, generellt olika typer av radhus eller liknande, finns ett behov av gemensamma platser eller behållare för avfall vilket ofta hanteras genom en gemensamhetsanläggning eller samfällighet. För boende i samfälligheter som har gemensamma anordningar för avfallshantering eller som har egna behållare idag men behöver gemensamma lösningar för sin avfallshantering för att kunna ordna utrymmen för sortering av förpackningar och matavfall gäller särskilda förutsättningar. Beroende på hur avfallshanteringen är löst idag och hur de gemensamma ytorna och utrymmena i området är reglerade sedan tidigare kan olika typer av anläggningsförrättning behövas för att bilda gemensamhetsanläggningar genom så kallad lantmäteriförrättning.

Kommunal lantmäterimyndighet i Nacka

I Nacka finns en kommunal lantmäterimyndighet dit alla som bor eller verkar i Nacka kan vända sig med frågor om olika typer av fastighetsbildning. De har samlat information om hur det fungerar på sin webbplats.

Några steg på vägen för er som behöver ordna gemensamma lösningar för er avfallshantering

  1. Ta reda på vad som gäller i just ditt område. Börja med att ta fram era dokument och stadgar själva, det spar tid och pengar ni kontakten med kommunen. Om ni inte hittar era dokument så kan ni be Stadsbyggnadsservice på kommunen om hjälp.
  2. Prata ihop er i området om hur ni vill göra så att ni är överens innan kommunen kontaktas. Behöver ni ha möten i området för att veta vad de boende vill så ha det först.
  3. Lantmäteriet på Nacka kommun erbjuder en gratis kvart för konsultation, sen utgår timpris. Vilka förändringar som kan behöva göras beror på hur området är reglerat sedan tidigare, därför kan inga generella råd ges utan varje enskilt fall måste bedömas.

Är det inte dyrt att göra en så kallad lantmäteriförrättning?

Om det finns en befintlig gemensamhetsanläggning (fast inte för avfallsändamål) så kan det gå ganska snabbt, ca 5 månader från ansökan innan handläggning påbörjas, sen 1-2 månader innan det är klart om den som söker har förberett sig och vet vad de vill. En sådan lantmäteriförrättning kostar ca 50 tkr. Kostnaden delas per hushåll och priset för var och en varierar således beroende på antalet hushåll i samfälligheten.

Ett tips kring förrättningskostnad

Ersättningskostnad utgår ofta från ytan som ska utnyttjas till de som har del i samfälligheten. Ofta ägs den gemensamma marken av alla de som har del i samfälligheten. Om det är så innebär det att pengarna går runt och att andelsägarna betalar till sig själva, vilket gör att förrättningskostnaden inte behöver vara ett hinder.

Fick du svar på din fråga?
0

Vilka argument finns det för att införa fastighetsnära insamling redan nu?

Fråga:

Alltså innan kravet som gäller från 2027.


Svar:

För att vi ska nå regeringens och Nacka kommuns uppsatta återvinningsmål, behöver fler hushåll sortera ut mer av sina förpackningar. Fastighetsnära insamling ger bättre tillgänglighet och ökar servicegraden.

Avfallstaxan för år 2024 är uppbyggd så att avfallsavgiften blir lägre ju fler förpackningsslag som sorteras fastighetsnära. Läs mer om avfallstaxan här.

För att få en lägre avgift från 1 januari 2024 krävs avtal med någon av våra godkända entreprenörer och insamlingen måste anmälas via e-tjänst Avfall - Anmälan om förpackningsinsamling flerbostadshus.

Fick du svar på din fråga?
0

Vilka typer av förpackningar omfattas av förpackningsförordningen?


Svar:

Förpackningsförordningen gäller alla förpackningar som omfattas av producentansvar. För fastighetsnära insamling (FNI) handlar det om pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar samt färgade och ofärgade glasförpackningar.

Fick du svar på din fråga?
-1

Varför har Nacka miljöstyrningsavgift för förpackningar, förpackningsinsamlingen ska väl vara kostnadsfri?


Svar:

I producentansvaret för förpackningar ligger att producenterna ska stå för kostnaderna för en effektiv insamling och behandling av förpackningsavfallet. Den ersättning som en kommun får för hanteringen av förpackningsavfallet från producentansvarsorganisationerna ska räknas av från renhållningsavgiften (avfallstaxan). Om en enskild kommun trots allt inte skulle få ersättning och kostnader att gå ihop kan de ta ut en eventuell mellanskillnad mellan faktiska kostnader och den ersättning som betalats av producentansvarsorganisationerna via renhållningsavgiften. Läs mer här på regeringens hemsida.

Nacka vatten och avfall strävar efter kostnadsneutralitet. Men år 2024 kommer ersättningsnivåer inte helt att matcha kostnaderna för att samla in materialet.

2024 införs miljöstyrningsavgift för förpackningar för flerbostadshus samtidigt som grundavgiften för samtliga flerbostadshus sänks med 47% jämfört med föregående år. Grundavgiften sänks med motsvarande belopp som om du inte skulle ha sorterat. Läs mer här.

Principen bland Sveriges kommuner är till stor del den samma. De flerbostadshus som sorterar förpackningar blir kompenserade antingen via en återbetalning eller genom lägre taxa (miljöstyrningsavgift). Att Nacka valt att införa en miljöstyrningsavgift är för att vi idag även arbetar med en miljöstyrningsavgift för matavfall.

Till vilken grad ett flerbostadshus som idag har fastighetsnära insamling av förpackningar blir kompenserad, jämfört med år 2023, beror på vilken servicenivå flerbostadshuset avtalar med Nacka vatten och avfalls upphandlade entreprenörer.

Fick du svar på din fråga?
-1

Finns stöd och rådgivning att få gällande införande av fastighetsnära insamling?


Svar:

Fick du svar på din fråga?
-1

Måste vi införa fastighetsnära insamling nu?


Svar:

Fastighetsägare, brf eller samfällighet som idag saknar insamling av förpackningar behöver börja planera och avsätta ytor för förpackningsinsamling (papper, plast, metall och glas), samt även gärna för returpapper (dock ej lagkrav).

Senast år 2027 ska fastighetsnära insamling vara på plats.

Utsorteringskrav gäller och det är fastighetsinnehavaren som måste tillgodose kravet genom att tillhandahålla plats för separat utsortering. Det kan vara bra att börja se över vilka förutsättningar ni har.

Läs mer här.

Fick du svar på din fråga?
-1

Varför blir det obligatoriskt med fastighetsnära insamling år 2027?


Svar:

Som ett led i att öka återvinningen och göra det lättare att göra rätt fattade Sveriges regeringen den 5 juli 2022 beslut om en ny förpackningsförordning som ska göra det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt avfall. För dig som fastighetsägare innebär det att alla boende i din fastighet måste ha möjlighet att källsortera sina förpackningar i direkt anslutning till fastigheten senast den 1 januari 2027 .

Att samla in förpackningar fastighetsnära bidrar till ökad sortering och minskade mängder förpackningar i restavfallet, vilket ökar materialåtervinningen och bidrar till att nå de gemensamma miljömålen. Vilket är syftet med den nya förpackningsförordningen och de nya reglerna.

Ni som ännu inte har fastighetsnära insamling (FNI) har till år 2027 på er att erbjuda era boende det. Utsorteringskrav gäller då och det är fastighetsinnehavaren som måste tillgodose kravet genom att tillhandahålla plats för separat utsortering. Det kan vara bra att börja se över vilka förutsättningar ni har.

Läs mer på FTIs hemsida (Förpackningsinsamlingen)

Läs mer på Avfall Sveriges hemsida

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida

Fick du svar på din fråga?
-2

Hur påverkas avfallstaxan?


Svar:

Avfallstaxan för år 2024 är uppbyggd så att avfallsavgiften blir lägre ju fler förpackningsslag som sorteras fastighetsnära. Läs mer om avfallstaxan här.

För att få en lägre avgift från 1 januari år 2024 krävs avtal med någon av våra godkända entreprenörer och insamlingen måste anmälas via e-tjänst Avfall - Anmälan om förpackningsinsamling flerbostadshus.

Fick du svar på din fråga?
-7

Vad innebär fastighetsnära insamling av förpackningar?


Svar:

Definitionen på fastighetsnära insamling är: insamling från en fastighet där ett hushåll har avfall eller, om sådan insamling inte är möjlig med hänsyn till fastighetens utformning och belägenhet, trafiksäkerhet eller andra omständigheter, insamling från en plats i nära anslutning till en fastighet där ett hushåll har avfall.  

Precis som när det gäller t.ex. rest- och matavfall har kommunen möjlighet att komma överens om alternativ hämtningsplats eller att anvisa plats inom rimligt avstånd från fastighet.

Förpackningar som ska sorteras ut fastighetsnära:

  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Glasförpackningar (färgat och ofärgat glas)

Källa: Avfall Sverige.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: