Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Dina personuppgifter är i trygga händer

Det är viktigt för oss på Nacka vatten och avfall att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Vad vi använder dina personuppgifter till

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använde de uppgifter som är minst integritetskänsliga.

Vilka typer av personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund, dvs när det behövs för att fullgöra förpliktelser enligt lag och/eller avtal samt allmänt intresse (GDPR art 6:b och 6:e).
Vi använder inte dina personuppgifter till annat än tjänster relaterade till din vattenförsörjning och/eller hantering av ditt avfall.

Exempel på personuppgiftsbehandlingar:

 • kontaktuppgifter, till exempel namn, bostadsadress, telefonnummer, e-postadress, fastighetsbeteckning
 • avtalsrelaterad information, till exempel personnummer, kundnummer, mätarnummer
 • vid inloggningar, till exempel användar-id, e-postadress
 • vid betalningslösningar, till exempel kreditkortsuppgifter, bankkontonummer

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna

 • fullgöra avtal och rättsliga skyldigheter
 • leverera tjänster till dig som är kund
 • informera dig

Så här får vi tillgång till dina personuppgifter

 • du tillhandahåller dem till oss
 • de registreras när du besöker vår hemsida
 • från offentliga register
 • när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • när du svarar på enkäter och undersökningar
 • när du besöker oss eller kontaktar oss
 • när du väljer att följa oss eller kommentera på våra sociala medier
 • från andra, till exempel säljare av fastighet, leverantörer av adressuppdateringar

När lämnar vi ut dina personuppgifter

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part när vi har laglig grund för det. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal, som Personuppgiftsbiträdesavtal och Sekretessavtal, som säkerställer att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och betryggande sätt.

Vi lämnar ut personuppgifter till leverantörer och andra parter där det krävs, för att uppfylla avtal eller rättsliga skyldigheter, för att de utför leveranser av tjänster på uppdrag av oss. Våra leverantörer använder aldrig dina personuppgifter till annat än det vi samlat in dem för.

Vi lämnar ut personuppgifter i enlighet med offentlighetsprincipen när allmänheten begär ut handlingar. I dessa fall lämnas inte sekretessreglerade uppgifter ut vilka omfattas av sekretess enligt offentlighet och sekretesslagen (2009:400). Skyddet av personuppgifterna vid utlämning sker i enlighet med dataskyddsförordningen.

Vi överför normalt inte dina personuppgifter till länder utanför EU/ESS. Om det ändå skulle vara nödvändigt, vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring eller delning. Om vi kommer behandla dina personuppgifter utanför EU/ESS så berättar vi det för dig.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för ändamålet. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar.

Vi behandlar dina personuppgifter på ett betryggande sätt

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Det finns ett dataskyddsombud utsett för att tillvara ta den registrerades rättigheter och integritet. Dataskyddsombudet följer upp så att personuppgifter blir behandlade korrekt inom bolaget.

I vår integritespolicy kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har som kund: Integritetspolicy (PDF-dokument, 407 kB).

Vad har du för rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om du vill få ut information om de personuppgifter vi hanterar om dig, antingen genom en begäran om registerutdrag eller för att begära rättelse.

Begäran av registerutdrag gör du enklast genom att använda vår e-tjänst eller genom att fylla i en blankett:

Använd vår e-tjänst
Använd blankett (Word-dokument, 49 kB).

Begäran om rättelse gör du genom att kontakta vår kundtjänst.

Enligt dataskyddsförordningen gäller rätten att bli glömd, eller rätt till radering, inte för personuppgiftsbehandling som sker vid myndighetsutövning. Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller kontakta bolagets dataskyddsombud på dataskyddsombud@nacka.se.

Kundservice (e-post)

Kundservice (e-post)

Nacka vatten och avfall AB

08-718 90 00

Sidan uppdaterades: