Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

19. Följa upp och utvärdera undervisningen och dess resultat

Förberedelser

Förbered dig genom att läsa kapitel 19. Följa upp och utvärdera undervisningen och dess resultat. Fundera över diskussionsfrågorna i slutet av kapitlet under läsningen. Formulera också en eller två reflektionsfrågor som du skulle vilja att gruppen diskuterar vid den gemensamma träffen.

Det här avsnittet visar exempel på hur man kan utvärdera att undervisningen leder till det lärande som man har tänkt. Att följa upp lärandet vecka för vecka behandlades tidigare i avsnitt 8. Vill du ha en utförligare genomgång med fler praktiska exempel rekommenderar jag boken Uppföljning och utvärdering av förskolans undervisning, se slutet av avsnittet.

Förskolans samtida utvärderingsuppdrag i styrdokumenten omfattar fyra områden. Du ska utvärdera för att:

 • Hela tiden förbättra och utveckla kvaliteten på din undervisning.
 • Bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, det vill säga förbättra kvaliteten på hela verksamheten.
 • Följa lärandeprogressionen och informera vårdnadshavare om barnets kunnande.
 • Genomföra det kompensatoriska uppdraget som ger varje barn rätt till läroplanens innehåll.

En grundläggande del av förskolans utvärderingsuppdrag handlar om att såväl uppföljning som utvärdering ska leda till utveckling av verksamheten. Det är därför väsentligt att de utvärderingsverktyg som du använder också kan användas när du och dina kollegor ska analysera och reflektera över den egna verksamheten och hur den ska utvecklas.

En viktig del av utvärderingsuppdraget handlar om att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete så att du också vet att den undervisning som du bedriver leder till att varje barn får del av det lärande som läroplanen föreskriver. Det gör du exempelvis genom att i din planering av undervisningsaktiviteter utgå från läroplanens innehåll. Men du behöver också se till att alla barn verkligen får del av lärandet. Här kan du ta stöd i forskning eller andras beprövade erfarenhet för att försäkra dig om att din språk-undervisning har god kvalitet.

Bild 19.1 Observationsunderlag från Spånga-Tensta.jpgPå några förskolor i Nacka utvärderas barnens progression fortlöpande genom att pedagogerna skriver sina iakttagelser i sin lärplattform. I Falkenbergs och Katrineholms förskolor använder man ett observations-underlag för att med jämna mellanrum följa upp att undervisningen har lett till lärande, se bilaga B 1 och 2. Spånga Tensta stadsdel i Stockholms stad har också arbetat fram ett liknande underlag för yngre barns språkutveckling, se bilden till vänster.

Observationsunderlagen kan användas för att hjälpa dig och dina kollegor att rikta blicken när ni observerar barnens språkanvändande och språkutveckling. Det är dock inte till för att bedöma barnen, de är till för att visa om pedagogernas språkundervisning verkligen har fungerat så att det har skett en progression i lärandet.

Observationsunderlaget kan också användas för att hjälpa dig att se hur du ska informera vårdnadshavare om barnets utveckling, ett annat av styrdokumentens uppdrag. Däremot brukar det inte vara lämpligt att visa själva observationsunderlaget för vårdnadshavarna, det leder lätt till att de tolkar det som att barnen jämförs med en ”normal” utveckling, vilket inte är syftet. Du kan dock själv förbereda hur du ska informera vårdnadshavarna muntligt genom att använda observationsunderlaget.

Observationsunderlaget kan också användas som hjälp när du och dina kollegor skriver underlag för övergångsinformation när femåringarna går vidare till förskoleklassen. Då kan observationsunderlaget hjälpa dig att hålla fokus på lärandet, istället för att hamna i subjektiva karaktärsbeskrivningar. Exempel på hur du kan använda observationsunderlag för att följa upp undervisningen, förbereda utvecklings-samtal och skriva övergångsinformation hittar du i boken Undervisningsstrategier i förskolan.

Det finns också andra verktyg som kan hjälpa dig att få syn på utveckling. Ett sådant är Läsutvecklingsschemat LUS, som finns återgivet i boken Handbok om läsning. Det bygger på de vanligaste stegen i barns läsutveckling, se ett utdrag i bilden nedan:

Bild11.JPG

Bild 19.2. Utdrag ur Läsutvecklingsschemat (Allard & Sundblad, 1982).

I bilaga C 1 finns också ett motsvarande schema för skrivutveckling. (PDF-dokument, 312 kB)

19.2. Prova att utveckla

Här ges några förslag på vad ni kan arbeta med under de två gemensamma träffarna.

Första träffen

Börja träffen med att diskutera texten en stund. Deltagarnas diskussionsfrågor kan vara ett stöd.

Diskutera därefter någon eller några av observationsutdragen. Välj några observationer och diskutera hur lärandet skulle kunna utvärderas, exempelvis observation 43, 44 och 48.

Förbered den individuella uppgiften. Läs instruktionen samt diskutera hur uppgiften kan genomföras.

Förslag till individuell uppgift

I den här uppgiften ligger fokus på att prova några områden kopplade till utvärdering och uppföljning. Arbeta enskilt eller i grupp. Använd gärna några ytterligare tillfällen och prova flera uppgifter.

 • Prova att under några veckor genomföra en veckoplanering som utgår från de observationer av lärande som du och dina kollegor gör under veckan. Använd uppföljningsprotokollet i kapitel 8. Utvärdera: Hur kan vi arbeta vidare med planering och uppföljning? Vad bör utvecklas?
 • Prova att utvärdera språkundervisningens resultat i en barngrupp utifrån en eller flera av de observationsunderlag som finns i texten och i bilaga B 1 och 2 samt C 1 och 2. Utvärdera: Vad fick jag syn på som jag inte sett tidigare? Hur kan jag använda observationsunderlaget fortsättningsvis?
 • Prova att skriva ett underlag för ett utvecklingssamtal för ett eller flera barn genom att använda något av observationsunderlagen. Utvärdera: Hur liknar och hur skiljer det här sättet att förmedla barnens kunnande från hur jag brukar göra? Vad kan jag utveckla fortsättningsvis?

Andra träffen

Under den här andra träffen analyseras resultatet av de olika uppgifterna:

 • Varje person eller grupp redovisar sina utvärderingar.
 • Diskutera tillsammans:
  - Vad fick ni syn på med stöd av observationsunderlagen?
  - Vad kan förbättras i användandet?
 • Avsluta med en kort runda där alla svarar kortfattat på frågan:
  - Vilka nya tankar och insikter har processarbetet givit er? Hur kan ni använda det i ert vardagliga arbete?

19.3. Läs mer om området

 • Allard, B. & Sundblad, B. (1982). Handbok om läsning. Stockholm: Liber.
 • Klang Jensen, A. & Pihlgren, A. S. (2020). Undervisningsstrategier i förskolan. Lund: Studentlitteratur.
 • Pihlgren, A. S. (2023c). Uppföljning och utvärdering av förskolans undervisning. Kärnan i det systematiska kvalitetsarbetet. Lund: Studentlitteratur.

19.1. Frågor att fundera över

 • På vilket sätt följer du idag upp att din undervisning leder till lärande? Vad kan utvecklas?
 • Vilka fördelar har användande av observationsunderlag? Vilka möjliga nackdelar? Hur kan eventuella nackdelar undvikas?

Sidan uppdaterades: