Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Lärarakademin – ett centrum för en forskande skola

Lärarakademin är ett projekt vid Saltsjöbadens Samskola som syftar till att bygga upp ett forskningscentrum för att utveckla en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ambitionen är att Lärarakademin ska bli ett centrum för erfarenhetsutbyte, kring forskning och utveckling av undervisning, för skolor i Nacka, landet och internationellt.

Arbetet med att bygga upp Lärarakademin startade hösten 2018 och den 30 juni 2022 beräknas Lärarakademin vara en självklar del i ledningsstrukturen av det pedagogiska uppdraget på Saltsjöbadens Samskola.

Läsåret 2019/2020

 • Fortsatt utveckling av påbyggnadskurser och kompetensutvecklingspaket inom skolforskning, didaktik och pedagogiskt ledarskap, för både lärare och rektorer i samverkan med Tomas Kroksmark, Luleå tekniska högskola och andra lärosäten.
 • I november 2019 arrangerade vi en forskningskonferens för alla skolor i Nacka och i landet.
 • Arbete med att koppla de forsknings- och utvecklingsprojekt som pågår inom Nackas kommunala skolor till Lärarakademin med syfte att synliggöra, sprida och möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan ämnesdidaktiska lärarlag.
 • Arbete med att skapa en plattform för lärarutbildning i samverkan med universitet. Kanske kan lärare på samskolan åta sig handledaruppdrag med fokus på hur man kan utveckla en undervisning på vetenskaplig grund?
 • Arbete med att knyta internationella kontakter till Lärarakademin för erfarenhetsutbyten med skolor globalt.

Läsåret 2018/2019

 • Lärare på Samskolan studerade en första kurs på 7,5 högskolepoäng på avancerad nivå, som en introduktion till skolforskning. Professor Tomas Kroksmark och professor Eva Aleby vid Luleå tekniska universitet var vetenskapliga ledare för kursen.
 • Inom ramen för studierna genomförde lärarna en studie i sin egen undervisning och/eller lärande och didaktik. Syftet var att ge lärarna redskap för att forska, utvärdera och analysera undervisningens innehåll och format i relation till studieresultat samt utforma förändringsåtgärder för att nå bättre resultat.
 • Utbildningen avslutades med examination och workshop för erfarenhetsutbyte.
 • Alla lärare skrev varsin vetenskaplig artikel. Slutuppsatserna sammanställs till en antologi under ledning av Tomas Kroksmark och publiceras under hösten 2019.
 • Under våren 2019 formerades en styrgrupp för Lärarakademin. Styrelsen ska planlägga insatser och fortsatt utveckling av ett forskningscentrum på skolan.

Och några mål på längre sikt är bland annat…

 • Att forskningen stärker den pedagogiska ledningen vilket ger bättre studieresultat hos våra elever.
 • Med Lärarakademin skapas en gemensam plattform för möten och erfarenhetsutbyten om skolforskning i undervisningen. I samskolans lokaler kan forskning och utvecklingsprojekt ta plats och seminarier och föreläsningar hållas.
 • Via digitala samverkansytor delas idéer, stoff, material till undervisning och examinationer. Den lärande organisationen med kollegialt lärande breddas och fördjupas inom ämnesdidaktiska frågor med målsättning att stärka undervisningspraktiken med den forskande läraren.
 • Gemensamma forskningsprojekt kan initieras mellan skolor under handledning av vetenskapliga ledare, både inom Sverige och internationellt.
 • En lärarutbildning på vetenskaplig grund kan växa fram på lokal och central nivå i samverkan med universitet.

Sidan uppdaterades: