Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Bedömning och betygsättning

Här nedan finns några bra länkar för den som önskar sätta sig in mer i vad som gäller rörande bedömning och betygsättning:

Länk med film och information från Skolverket om hur lärare bedömer och sätter betyg:
http://www.skolverket.se/elever-och-foraldrar/betyg-1.235524

Länk till Skolverkets samlingssida kring bedömning och betygsättning:
http://www.skolverket.se/bedomning/betyg

Film från pedagog Värmland som vänder sig till elever och vårdnadshavare:
https://youtu.be/MOKqtoy6UP4

Busskort/SL kort

Vem har rätt tll skolbiljett/SL kort?

För att en elev i förskoleklass och grundskola ska ha rätt till kostnadsfri skolbiljett/SL-kort ska båda punkterna nedan vara uppfyllda.

Skolplacering
Eleven ska vara inskriven i sin närmaste kommunala skola, räknat från barnets folkbokföringsadress. Alternativt ska vårdnadshavarna ha sökt plats i den närmaste kommunala skolan, men fått plats på en annan skola.

Avstånd mellan hem och skola
Gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan elevens folkbokföringsadress och skolan där eleven är placerad ska vara längre än:

- 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
- 3 kilometer (årskurs 3–6)
- 4 kilometer (årskurs 7–9

Elever som valt att gå i en annan kommun

Elever som valt att gå i en skola i en annan kommun har inte rätt till skolbiljett.

Regler vid växelvis boende

För att en elev i förskoleklass och grundskola med växelvis boende ska ha rätt till kostnadsfri skolbiljett/SL-kort ska punkterna nedan vara uppfyllda.

1. Skolplacering

Eleven ska vara inskriven i sin närmaste kommunala skola, räknat från barnets folkbokföringsadress. Alternativt ska vårdnadshavarna ha sökt plats i den närmaste kommunala skolan, men inte fått plats där.

2. Avståndskrav

Observera att avståndskravet för elever med växelvis boende är olika beroende på om båda vårdnadshavarna bor i Nacka eller om någon av dem bor i en annan kommun.

2A. Båda vårdnadshavarna bor i Nacka

Oavsett vilken adress som eleven är folkbokförd på ska gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan en av adresserna och skolan där barnet är placerad vara längre än

- 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
- 3 kilometer (årskurs 3–6)
- 4 kilometer (årskurs 7–9)

2B. En vårdnadshavare bor i Nacka, en vårdnadshavare bor i en annan kommun

Gångavståndet (på belysta och vinterunderhållna gångvägar) mellan adressen i Nacka och skolan där barnet är placerad ska vara längre än

- 2 kilometer (förskoleklass och årskurs 1–2)
- 3 kilometer (årskurs 3–6)
- 4 kilometer (årskurs 7–9)

Avståndet till adressen i den andra kommunen tas inte med i bedömningen av rätten till kostnadsfri skolbiljett/SL-kort.

Ansökan om Skolbiljett/SL kort görs senast den 30 maj samt 30 nov. Prövning görs inför varje termin.

Ansökan finns här (PDF-dokument, 143 kB)

Infomentor- skolplattform

Här sker vår gemensamma kommunikation med er. Vi förväntar oss att Du som vårdnadshavare ansvarar att logga in regelbundet för att ta del av all infromation som gäller ditt barn.

Infomentor App
.Instruktioner för elever och vårdnadshavare på InfoMentor

För nyheter och annan information följ InfoMentor på FaceBook

Logga in med användarnamn och lösen

Du kommer att erhålla inloggningsuppgifter till InfoMentor från förskolan eller skolan. Du behöver legitimera dig för att kvittera ut inloggningsuppgifterna och förskolan/skolan avgör hur dessa distribueras. Logga in på dator eller mobil enhet via inloggningslänk till InfoMentor. På grund av dataskyddsförordningen kommer du som loggar in med användarnamn och lösen inte att komma åt alla delar.
Varje vårdnadshavare får en individuell inloggning som gäller för alla egna barn inom Nackas kommunala skolor och förskolor.

Logga in med BankID

Länken för inloggning med BankID för vårdnadshavare är aktiv från augusti det år ditt barn börjar i skolan. Använd ditt BankID både på datorn och i webbläsaren i telefonen/läsplattan. Varje vårdnadshavare får en individuell inloggning som gäller för alla egna barn inom Nackas kommunala skolor och förskolor.

Vårdnadshavare får hämta sina inloggningsuppgifter från klassläraren/fritids. Vid frågor kontakta expeditionen.

Modersmålsundervisning

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och

2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Adopterade barn undantas från kravet att språket ska vara ett dagligt umgängesspråk och behöver således endast ha grundläggande kunskaper i språket.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk. Enligt 7 § språklagen (2009:600) är de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Beslut om en elevs rätt till modersmålsundervisning fattas av rektor vid den skola ditt barn är inskriven på.

Läs mer på https://www.skolverket.se/

Anmälan till och deltagande i modersmålsundervisningen gäller för hela grundskoletiden.

Om elev önskar avsluta sitt deltagande lämnas begäran om avslut till modersmålsenheten/skolan. Avanmälan kan endast göras inför nytt läsår.

Vid elevs byte av skola lämnas ny anmälan till modersmålsundervisning till mottagande skola.

Ansökan om modersnålsundervisning (Word-dokument, 56 kB)

Klubben

Är vår verksamhet för dig som behöver omsorg i åk 4-6

Ansök om plats här (PDF-dokument, 106 kB) (PDF-dokument, 106 kB)

Behöver du säga upp platsen på Klubben (PDF-dokument, 152 kB). 1 månads uppsägningstid.

Ledighet under läsåret - information och rutin

Vi vill påminna om vad som gäller för ledighet för elever och ber er vårdnadshavare att respektera att ledighet endast ska ges vid särskilda eller synnerliga skäl under obligatoriska skoldagar under läsåret.

En elev i grundskolan ska, enligt Skollagen 7 kap. 17 §, delta i den verksamhet som anordnas om inte eleven har särskilda skäl att utebli.
Arbetet i skolan kräver kontinuitet, uthållighet och samarbete för att nå mål och kriterier. Elevernas skoldag är att betrakta som deras arbete och skolplikten väger tungt i vårt land. Använd loven till resor och att fira familjefirande. Semesterresa, fira högtidsdagar eller besök hos släktingar räknas inte som synnerliga skäl. Samråd ska ske med klasslärare innan ledighet begärs.


Klasslärare/mentor har befogenhet att bevilja max tre dagar under ett läsår. Längre sammanlagd ledighet än tio dagar under ett läsår avslås generellt av bitr rektor. Skolan måste göra en helhetsbedömning i varje individuellt fall.

Vi beviljar ingen ledighet under arbetet med utvecklingssamtal eller under dagar då nationella prov skall genomföras i årskurs 3 och 6.


Det kan finnas extra tungt vägande skäl för att ändå få ledigt. Finns sådana personliga skäl, beskriv dem utförligt på ledighetsansökan så att klasslärare/mentor kan göra en bedömning i varje enskilt fall innan hen tillstyrker eller avstyrker en ledighetsansökan.

• Behöver elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter får klassläraren bevilja ledighet för högst tre skoldagar under ett läsår.

• Behöver elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter, beviljar rektor ledighet, för maximalt tio skoldagar under ett läsår enligt Skollagen 7 kap. 18 §.

• Vid synnerliga skäl kan endast rektor bevilja ledighet utöver tio dagar.
Synnerliga skäl är starkare än särskilda skäl.

Förlorad undervisning tas igen enligt överenskommelse med klasslärare. Ifylld blankett lämnas in tre veckor i förväg med båda vårdnadshavarnas underskrift.
Om ni som vårdnadshavare, trots ett avslag på en ledighetsansökan, ändå väljer att låta ert barn vara frånvarande från skolan för t.ex. en semesterresa, så är det ert val som föräldrar. Vi registrerar då bortfallet av studietid som olovlig frånvaro.

Ansökan om ledighet (PDF-dokument, 99 kB)

Olycksfall

Här hittar du länken till anmälan av olycksfall

Terminer och lov

Höstterminen slutar den 17 dec. Avslutning i klassrummen ca kl 15-16

Jullovsfritids

Studiedag den 11 januari - skolan och fritids stängt

Vårterminen börjar tisdag 12 januari 2021

Vecka 9 är det Sportlov- sprotlovsfritids

Den 31 mars bjuder vi in till en Utvecklingssamtalsdag
Vecka 14 är det Påsklov- Påsklovsfritids
Fredag 14 maj lovdag

Vårterminen slutar fredag 11 juni 2021. Vi har ev skolavslutning torsdag em den 10 juni. Mer info kommer.

Trygghetsarbetet på skola

På Vilans skola arbetar vi aktivt för elevernas trygghet. Vårt mål är att alla elever alltid ska känna sig trygga på skolan. För att uppnå detta har vi förutom det dagliga arbetet som lärare och personal driver i klassrummet med eleverna skapat grupper som tar sig an olika områden i ämnet. Varje termin svarar våra elever på en Trygghetsenkät som vi arbetar vidare med för att nå ökad trygghet och trivsel.

På skolan finns en grupp av elever som kallas för "Vilans vänner". De samarbetar med två pedagoger och med Trygghetsteamet för att tydliggöra skolans förebyggande värdefrundsarbete.

På skolan har vi en Trygghetsgrupp som arbetar och stödjer grupper och elever. Vi som ingår i gruppen är kurator Helena Räf, idrottslärare Stina Shcolz, förskollärare Lena Olander Hjortsberg, Baarnskötare Alex Million, specialpedagog Ylva Jans, bitr rektor Gunilla Winberg

Sidan uppdaterades: