Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Anhörigguiden

Habilitering och hälsa

Habilitering och Hälsa är en del av Region Stockholm. De ger habilitering till barn och vuxna med omfattande och varaktig funktionsnedsättning. Insatserna ska underlätta för personer och deras familjer att leva med de funktionshinder som funktionsnedsättningen innebär. Även anhöriga och personal kan få råd och stöd.

Ansökan sker via remiss eller genom egen ansökan, tillsammans med ett läkarintyg eller utredning som beskriver funktionsnedsättningen. Anhöriga kan ansöka för barn som är under 18 år. All habilitering är kostnadsfri och alla verksamheter har tystnadsplikt.

Habilitering & Hälsas frågetjänst

Läs mer om Habilitering & Hälsas frågetjänst här

Insatser från Habilitering & Hälsa

ADHD-center

Kunskapscentret ger information och kunskap om ADHD, råd om strategier som underlättar vardagen och information om samhällets stöd. Insatserna ges i form av kurser, föreläsningar och andra gruppaktiviteter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern 3-25 år med ADHD samt deras anhöriga. Föräldrar till barn och ungdomar, 3-17, år kan ansöka medan unga vuxna mellan18 och 25 år ansöker själva.

Läs mer om ADHD-center här

Autismcenter för små barn

Centret tar emot barn 0-4 år för råd, stöd och handledning till föräldrar och ansvariga pedagoger till barn med diagnos inom autismspektrum. Här arbetar kuratorer, logopeder, psykologer, specialpedagoger, fysioterapeut och arbetsterapeut.

Ansökan görs via remiss från utredande enhet eller egen ansökan från vårdnadshavare. Man kan också ansöka om individuella insatser, som är behovsbedömda. Alla föräldrar som har barn registrerade vid Autismcenter för små barn har möjlighet att få stöd av en kurator.

Läs mer om Autismcenter för små barn här

Dövblindteamet

Teamet ger råd och stöd kring dövblindhet och vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. De erbjuder bland annat kommunikationsträning, punktskriftsträning och stöd vid ljus- och ljudanpassningar.

Dövblindteamet kan även ge råd och stöd till familjer eller andra anhöriga. Ansökan kan göras utan remiss, men kontakt krävs med Stockholms Syncentral Sodexo och Hörsel- och balanskliniken (Rosenlunds sjukhus).

Läs mer om Dövblindteamet här

Dövteamet

Den som är döv eller har en hörselskada och är teckenspråkig kan få stöd av Dövteamet. De ger råd i frågor som rör lagstiftning och ekonomi, och i kontakt med myndigheter. De kan också hjälpa till med att förklara innehåll i brev och texter. Det krävs ingen remiss och både barn och vuxna är välkomna.

Läs mer om Dövteamet här

Föräldra-barngrupperna Tittut

Verksamheten vänder sig till familjer som har fått besked om att deras barn (0-2 år) har en funktionsnedsättning. Föräldra-barngrupperna är fasta grupper dit föräldrar kommer med sina barn varannan vecka. Kontakten med Tittut inleds med ett enskilt besök. Om man har kontakt med ett habiliteringscenter remitteras barnen automatiskt till Tittut, men det går även att kontakta spädbarnsverksamheten direkt.

Här kan du läsa mer om Föräldra- barngrupperna Tittut.

Habiliteringens anhörigcenter

Anhöriga till personer med funktionsnedsättning och som har rätt att söka behandling inom Habilitering & Hälsa, kan söka stöd även för egen del. Habiliteringens anhörigcenter är uppdelad på en samtalsmottagning för anhöriga och föräldragrupper för små barn 0-2 år.

Här kan du läsa mer om Habiliterings anhörigcenter.

Habiliteringens resurscenter

Regionens resursenhet ger individanpassade insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd till barn och vuxna med autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och förvärvad hjärnskada. Centret har även anhörigutbildningar.

Läs mer om Habiliteringens resurscenter samt frågetjänst här

Habiliteringscenter Linde för vuxna

Den som är 18 år eller äldre och som har en varaktig och omfattande funktionsnedsättning kan få råd, stöd och behandling på vuxenhabiliteringen. Det kan till exempel handla om rörelsenedsättning, autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Vid en förvärvad hjärnskada kan man även vända sig till Hjärnskadecenter.

Insatserna kan bestå av behandling, träning, rådgivning eller utprovning av hjälpmedel och kan ges både individuellt och i grupp. De ger också stöd till anhöriga och nätverk. Ansökan via remiss eller genom egen ansökan.

Läs mer om Habiliteringscenter Linde vuxna här

Habiliteringscenter Söderstaden för barn

Barnhabiliteringen ger råd, stöd och behandling till barn 0-17 år med varaktig funktionsnedsättning, och till deras familjer och nätverk. Barnet kan till exempel ha rörelsenedsättning, autism, intellektuell funktionsnedsättning, svår epilepsi eller grav språkstörning. För barn med diagnos inom autismspektrumet gäller särskilda åldrar.

Insatserna kan bestå av behandling, träning, rådgivning eller utprovning av hjälpmedel, och kan ges individuellt eller i grupp. Även anhöriga och personal i förskola och skola kan få råd och stöd. Ansökan via remiss eller genom egen ansökan. Anhörig kan ansöka för barn som är under 18 år.

Läs mer om Habiliteringscenter Söderstaden här

Hjälpmedel

Den som har en funktionsnedsättning kan behöva olika hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt. Med hjälpmedel menas produkter av olika slag, eller appar och programvaror. En förskrivare, oftast en arbetsterapeut, bedömer behovet. Ta kontakt med habiliteringen eller en läkare, som kan skriva remiss till en arbetsterapeut.

Hjärnskadecenter vuxna

Här kan personer med förvärvad hjärnskada, och som har drabbats av varaktiga kognitiva funktionsnedsättningar, få hjälp och stöd. Hjärnskadecenter arbetar med vuxna mellan 18 och 64 år.

Centret arbetar med rådgivning, stöd och behandling. Konsultationer kan också ges till personer i barnets närmiljö, antingen individuellt eller i form av gruppverksamhet. De erbjuder även stöd till anhöriga. Ansökan görs via remiss eller direkt till Hjärnskadecenter eller Hjärnteamet.

Läs mer om Hjärnskadecenter vuxna här

Hjärnteamet barn

Hjärnteamet barn tar emot barn och ungdomar, 2-17 år, med lindrig förvärvad hjärnskada och varaktig kognitiv funktionsnedsättning. De ger också råd och stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk, exempelvis förskola och skola.

Läs mer om Hjärnteamet barn här

Motorik- och träningscenter

Flera olika specialiserade team ger insatser kring motorik och fysisk aktivitet till den som har en rörelsenedsättning och tillhör habiliteringens målgrupp. I träningsteamen arbetar sjukgymnaster/fysioterapeuter och instruktörer.

Centret är uppdelat på ett träningsteam för barn och ett träningsteam för vuxna. Centret har också ett Handteam, ett Dysfagiteam och ett Kunskapsteam för sällsynta hälsotillstånd. Till barnteamet krävs remiss från sjukgymnast inom habiliteringen men till vuxenteamet kan man komma på remiss från habiliteringen, från annan vårdgivare eller ansöka själv.

Telefon: 08-123 351 55
Adress: Tideliusgatan 12, Plan 1, Huvudentrén
118 69 Stockholm
hab.mtc.slso@sll.se

Samtalsmottagning

Mottagningen vänder sig till anhöriga som önskar en fördjupad samtalskontakt för att må bättre. Den kräver ingen remiss, men väntetiden kan variera. Samtalen kan handla både om oro, sorg och ilska i nuvarande situation, om påfrestningar i relationen eller tidigare händelser

Här kan du läsa mer om samtalsmottagning.

VUB-teamet

Vuxna och unga (över 12 år) med intellektuell funktionsnedsättning och allvarliga beteendeavvikelser kan få hjälp av ett tvärprofessionellt team. Insatsen kompletterar ordinarie vård och är ett samarbete mellan psykiatri och habilitering vid till exempel utåtagerande eller självskadebeteende.
Remiss till VUB-teamet skickas av läkare, som behöver ha gjort en psykiatrisk bedömning. Teamet gör en omfattande analys och kartläggning, och ger sedan konsultation och behandling, och samlar hela teamet för återkommande nätverksmöten.

Läs mer om VUB-teamet här

Sidan uppdaterades: