Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Anhörigguiden

Stöd från Försäkringskassan

Socialförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet vid bland annat sjukdom, ålderdom och funktionsnedsättning. Ansökan om ekonomisk ersättning från socialförsäkringen görs direkt till Försäkringskassan. Blanketter för ersättningar och bidrag finns att ladda ner på Försäkringskassans hemsida.

Kontaktuppgifter Försäkringskassan

Telefon: 0771-524 524

Adress för läkarintyg, läkarutlåtanden, arbetsgivarintyg och liknande:

Försäkringskassans Inläsningscentral
839 88 Östersund

Hemsida: forsakringskassan.se

Ersättningar från Försäkringskassan

Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning är ett ekonomiskt stöd till unga mellan 19 och 29 år, som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att man inte kan arbeta vare sig nu eller i framtiden. Den som är över 30 år och inte kan arbeta under minst ett år, kan också ansöka om aktivitetsersättning.

Här kan du läsa mer om aktivitetsersättning.

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Unga mellan 19 och 29 år, som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning och behöver längre tid för att bli klara med grundskola eller gymnasium, kan ansöka om aktivitetsersättning under studietiden.

Här kan du läsa mer om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.

Aktivitetsstöd/utvecklingsersättning

Den som deltar i ett av Arbetsförmedlingens program kan ansöka om aktivitetsstöd.

Här kan du läsa mer om aktivitetsstöd/utvecklingsersättning.

Assistansersättning

Barn och vuxna, som inte har fyllt 65 år, som omfattas av LSS och som behöver personliga assistenter på grund av en funktionsnedsättning kan få statlig assistansersättning. Det grundläggande behovet av personligt utformat stöd måste då vara mer än 20 timmar per vecka, och det är då möjligt att även få ersättning för fler personliga behov. Vid grundläggande behov under 20 timmar per vecka ställs ansökan om assistansersättning i stället till kommunen.

Här kan du läsa mer om assistansersättning.

Bilstöd

Barn och vuxna, som inte har fyllt 65 år och som på grund av en funktionsnedsättning har stora svårigheter att förflytta sig, kan ansöka om stöd för att skaffa bil, motorcykel eller moped. Man kan också få bidrag för att anpassa ett fordon till den enskildes funktionshinder.

Här kan du läsa mer om bilstöd.

Bostadstillägg vid aktivitetsersättning eller sjukersättning

Den som trots aktivitetsersättning eller sjukersättning inte har en inkomst som räcker till både bostadskostnader och levnadsomkostnader, kan beviljas ett särskilt bostadstillägg.

Här kan du läsa mer om bostadstillägg vid aktivitetsersättning eller sjukersättning.

Förmånsintyg

Den som har sjukersättning eller aktivitetsersättning kan beställa ett intyg, som hos vissa verksamheter och företag, kan ge en prisreducering på deras aktiviteter eller produkter.

Här kan du läsa mer om förmånsintyg.

Föräldrapenning

Föräldrar till barn under 12 år med en funktionsnedsättning kan få extra tillfällig föräldrapenning för att besöka habilitering eller specialskola. Vid allvarlig sjukdom eller funktionsnedsättning kan föräldrapenningen utökas tills det att barnet fyller 16 år. När barnet omfattas av LSS kan man i vissa fall ha rätt till tillfällig föräldrapenning ända tills barnet fyller 21 år. Om barnet går i gymnasium för rörelsehindrade eller gymnasiesärskola, kan föräldrarna söka tillfällig föräldrapenning fram tills barnet är 23 år.

Här kan du läsa mer om föräldrapenning.

Kontaktdagar

Föräldrar till barn under 16 år som omfattas av LSS kan få ersättning för 10 kontaktdagar per år om föräldern har en sjukpenninggrundande inkomst. Kontaktdagar kan ges till exempel för föräldrautbildning eller besök i elevens skola.

Här kan du läsa mer om kontaktdagar.

Merkostnadsersättning

Man kan söka ersättning för kostnader som beror på ett barns funktionsnedsättning. Vuxna över 18 år, som har merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning, kan också söka ersättning. För både barn och vuxna gäller att merkostnaderna måste överstiga 11 825 kronor per år.

Här kan du läsa mer om merkostnadsersättning.

Närståendepenning

En anhörig som avstår från förvärvsarbete för att vårda en närstående med livshotande sjukdom kan få närståendepenning i högst 100 dagar. Som vård räknas även att vara nära och ge stöd, och den sjuke måste ge sitt samtycke till vården.

Här kan du läsa mer om närståendepenning.

Omvårdnadsbidrag

Föräldrar till barn under 19 år med funktionsnedsättning kan få omvårdnadsbidrag, om funktionsnedsättningen kräver extra tillsyn och omvårdnad under minst sex månader. Föräldrar som har beviljats omvårdnadsbidrag har också rätt att förkorta sin arbetstid med upp till 25 procent.

Här kan du läsa mer om omvårdnadsbidrag.

Sjukersättning

Den som är mellan 19 och 64 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att det inte är möjligt att arbeta, vare sig nu eller i framtiden, kan få sjukersättning. Nivån på ersättningen beror på hur nedsatt arbetsförmågan är och om man har arbetat tidigare.

Här kan du läsa mer om sjukersättning.

Särskilt tandvårdsbidrag

Vid viss sjukdom eller funktionsnedsättning, som innebär risk för försämrad tandhälsa, kan den som är över 23 år få ett tandvårdsbidrag. Tandläkare eller tandhygienist bedömer rätten till bidrag och kan dra av det från tandvårdsräkningen.

Här kan du läsa mer om särskilt tandvårdsbidrag.

Sidan uppdaterades: