Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Anhörigguiden

Om Anhörigcenter

Alla kommuner har ett ansvar för att stötta anhöriga både fysiskt, psykiskt och socialt. I Nacka kommun finns ett särskilt Anhörigcenter som kan ge ytterligare vägledning eller lotsa dig vidare.

Vi erbjuder olika former av anhörigstöd:

 • Enskilda samtal för stöd och rådgivning
 • Information om hjälp och villkor för stöd
 • Samtalsgrupper, stödgrupper, föreläsningar och utbildningar
 • Hjälp av demenssjuksköterska
 • Mötesplats med anhörigcafé

Vi har tystnadsplikt och våra tjänster är kostnadsfria.

Våra anhörigkonsulenter

Vi har tre anhörigkonsulenter: en för personer under 65 år, en för personer över 65 år samt en demenssjuksköterska.

Du som anhörig

Du kan vara maka, make, förälder, barn, syskon, kollega eller vän. Du kan alltid vända dig till oss på Anhörigcenter för ett enstaka samtal eller för återkommande stöd. Vi arbetar också aktivt med att öka förståelsen för anhöriga och kan medverka vid möten, där du som anhörig behöver stöd i att lyfta fram din situation.

Om du behöver hjälpa din närstående med att ansöka om ett behovsprövat stöd, som kräver en ansökan till socialtjänsten, lotsar vi dig vidare till en handläggare. Som anhörig kan du även ansöka om insatser för egen del. Anhörigvård av vuxna ska vara frivillig och ersätts därför inte ekonomiskt, men du kan ansöka om insatser som avlösarservice, praktisk hjälp i hemmet eller någon annan form av stöd, som hjälper dig att hjälpa din närstående.

Din närstående

Den du hjälper kan vara långvarigt sjuk eller ha drabbats av psykisk ohälsa. Det kan också vara någon som är äldre och som har svårt att klara sig själv, eller någon som har en funktionsnedsättning.

Det finns flera olika typer av funktionsnedsättningar:

 • Fysiska som nedsatt rörelseförmåga, synskada eller hörselskada
 • Kognitiva som autism, ADHD, Tourettes syndrom eller OCD
 • Kommunikativa som intellektuell funktionsnedsättning, demens eller stroke
 • Psykiska som depression, ätstörning, bipolär sjukdom eller ångestsyndrom

Din närstående kan också ha alkohol-, drog- och/eller spelberoende, som du som anhörig drabbas av. Då kan du få hjälp och stöd av Nacka beroendemottagning, som ordnar speciella anhörigprogram.

Anhörigfullmakt

Anhöriga behöver inte längre ha en fullmakt för att kunna företräda en familjemedlem som tappat förmågan att ta hand om sina ekonomiska angelägenheter på grund av varaktig sjukdom. Som anhörig kan man, för personens räkning, betala räkningar, ansöka om bidrag och handla vissa saker. Man kan även ansöka om stödinsatser som hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende.

Den anhöriges behörighet är begränsad till sådant som har anknytning till den närståendes dagliga livsföring. För att kunna företräda sin närstående i större omfattning, som till exempel att förvalta egendom och lämna deklarationer, krävs en skriftlig fullmakt.

Framtidsfullmakt

Man kan ge också ge en skriftlig fullmakt till någon, som får representera en själv längre fram i livet. Om man på grund av sjukdom, psykisk ohälsa eller liknande inte längre kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter kan då en enskild person, eller flera olika personer, få behörighet att företräda en själv.

Det är man själv som bestämmer vad framtidsfullmakten ska omfatta, men det är den eller de som får fullmakten som bestämmer när den ska börja gälla – om det inte står i fullmakten att beslutet ska fattas av flera personer i samförstånd, eller av en domstol.

Synpunkter?

Anhörigcenter uppdaterar informationen i Anhörigguiden kontinuerligt. Vi är tacksamma för eventuella synpunkter, kontakta anhörigkonsulent Kerstin Benckert på telefon 08-718 78 89 eller e-post kerstin.benckert@nacka.se.

Sidan uppdaterades: