Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Anhörigguiden

Omprövning och överklagan

Om du anser att ett beslut är felaktigt kan du överklaga hos den myndighet som har fattat beslutet. Handläggaren i ärendet eller en anhörigkonsulent kan hjälpa till och information om hur man överklagar, en så kallad besvärshänvisning, ska alltid bifogas beslutet.

En överklagan bör alltid innehålla

 • Information om vilket beslut du vill överklaga
 • Hänvisning till myndighet eller person som har fattat beslutet
 • Skälen varför man tycker att beslutet är fel
 • Besked om hur man tycker att beslutet ska ändras
 • Person- och kontaktuppgifter plus underskrift
 • Intyg som man vill hänvisa till, och vad man vill styrka med dessa

Mer information om överklagan och vart du kan vända dig:

 1. Överklagan till kommunen
 2. Överklagan till Försäkringskassan
 3. Överklagan till Arbetsförmedlingen
 4. Anmälan till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg)

1. Att överklaga ett beslut från kommunen

Om man anser att ett kommunalt beslut om insatser, som gäller en själv personligen, är felaktigt kan man överklaga genom ett så kallat förvaltningsbesvär. Det måste göras inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet.

Endast den som beslutet angår kan överklaga, men om beslutet gäller barn eller personer med utvecklingsstörning, får förälder eller vårdnadshavare överklaga. Man riktar sin överklagan till Förvaltningsrätten men adresserar försändelsen till kommunen, som gör en bedömning av ärendet innan det skickas vidare till Förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 Stockholm

Nacka kommun
131 81  Nacka

Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det vidare till Förvaltningsrätten, som ska överpröva beslutet. Har överklagandet kommit in för sent kommer det att avvisas. Man har då möjlighet att överklaga även detta beslut.

Om överklagande bifalls av Förvaltningsrätten upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas dock inte automatiskt, utan ärendet kommer att på nytt tas upp av kommunen.

2. Att överklaga ett beslut från Försäkringskassan

1. Lämna synpunkter

Om man har fått ett meddelande om att Försäkringskassan kommer att fatta ett beslut kan man lämna synpunkter eller fler uppgifter. Information om hur man gör, och hur lång tid man har på sig, bifogas meddelandet. Kontakta handläggaren i ärendet eller skicka ett brev till:

Försäkringskassans Inläsningscentral
839 88 Östersund

2. Begära omprövning

Om Försäkringskassan har lämnat ett beslut som man inte är nöjd med kan man begära att få det omprövat inom två månader från den dag man har tagit del av beslutet. Använd blanketten Begäran — Omprövning av beslut för att begära en ny prövning av ärendet.

Om man inte har möjlighet att själv skriva ut blanketten kan man ringa till 0771-524 524 och be om att få en blankett hemskickad. Sänd sedan blanketten till:

Försäkringskassan
FE 179
831 88 Östersund

3. Överklaga ett omprövningsbeslut till Förvaltningsrätten

Om man är missnöjd med Försäkringskassans omprövningsbeslut kan man överklaga det till Förvaltningsrätten. Överklagandet måste komma in inom två månader från den dag man har tagit del av omprövningsbeslutet. Adressen framgår av omprövningsbeslutet.

När man överklagar ett beslut från Försäkringskassan riktar man den till Förvaltningsrätten, men adresserar försändelsen till Försäkringskassan. Anledningen är att Försäkringskassan först ska göra en bedömning om ärendet ska omprövas eller inte. Om de kommer fram till att beslutet inte ska omprövas hos dem, skickar de vidare ärendet till Förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten i Stockholm
115 76 Stockholm

Försäkringskassan
FE 179
831 88 Östersund

3. Att överklaga ett beslut från Arbetsförmedlingen

Om man har fått ett beslut som har fattats av ett arbetsförmedlingskontor eller av Arbetsförmedlingens kundtjänst kan man begära omprövning av det beslutet genom att ladda ner och fylla i blanketten ”Begäran om omprövning av beslut”. Skicka den till det arbetsförmedlings- eller kundtjänstkontor som har fattat beslutet.

Arbetsförmedlingen Nacka Värmdö
Box 4151
131 04  Nacka

4. Att göra en anmälan till IVO

Om man tycker att det finns allvarliga brister eller missförhållanden i någon av socialtjänstens verksamheter eller i insatser enligt LSS, kan man anmäla det till IVO. Först ska man ha framfört sina klagomål till vårdgivaren i fråga, men om man sen inte är nöjd med deras svar och ingen förändring av insatsen sker, kan man göra en skriftlig anmälan till IVO.

Skriv i anmälan:

 • Vilken verksamhet klagomålet gäller
 • Vad som har hänt
 • Vad det är du vill klaga på
 • Konsekvenserna av det som har hänt

Man kan göra en anmälan direkt på IVO:s hemsida, eller posta blanketten till:

Inspektionen för vård och omsorg

Avdelning Öst
Box 6202
102 34 Stockholm

Sidan uppdaterades: