Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Behovsprövat stöd

När en person ansöker hos en myndighet om någon form av insats eller stöd, görs en behovsprövning, där man närmare utreder hur personens behov ser ut och hur omfattande de är. Efter utredningen meddelar myndigheten ett beslut om det sökta stödet beviljas eller ej.

Bistånd och biståndshandläggare

En myndighet fördelar ut, bistår med, ekonomiska resurser till personer med olika speciella behov. En biståndshandläggare på kommunens socialtjänst – som är uppdelad i en omsorgsenhet och en äldreenhet - arbetar med att utreda personens speciella behov, och sammanställer ett underlag för myndighetens beslut om den sökande ska beviljas insats.

Habilitering och rehabilitering

Behandling och stöd som syftar till att minska livslånga konsekvenser av livslånga funktionsnedsättningar kallas habilitering. Rehabilitering syftar till att ge tillbaka bästa möjliga funktionsförmåga till personer som till exempel har varit sjuka eller råkat ut för en olycka.

LOV – Lagen om valfrihet

Lagen innebär en möjlighet för kommunen eller regionen att konkurrensutsätta olika stöd- eller omsorgsverksamheter. Utförare av tjänsterna sägs ligga ”inom LOV” när de har ett kontrakt med kommunen eller regionen, men det är brukaren själv som får välja vilken av verksamheterna han eller hon vill använda sig av.

I de flesta kommuner kan brukaren själv till exempel välja hemstjänstföretag, och inom regionen kan man välja vilken vårdcentral eller husläkarmottagning man vill gå till. Vill man däremot använda sig av ett företag som ligger ”utanför LOV” måste kommunen eller regionen först godkänna verksamheten och teckna ett avtal med dem.

LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Syftet med lagen är att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Man också ska ha möjlighet att studera, arbeta eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Insatser enligt LSS ska utformas med hänsyn till personens individuella behov.

Tre grupper av personer, så kallade personkretsar, har rätt att få stöd enligt LSS:

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 2. Personer med betydande och begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder
 3. Personer med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som ger stora svårigheter att klara sin dagliga livsföring på egen hand

Det finns tio olika typer av insatser att få inom LSS:

 1. Rådgivning och annat personligt stöd, till exempel av kurator eller psykolog.
 2. Personlig assistans, eller ekonomiskt stöd till sådan assistans.
 3. Ledsagarservice, som gör det möjligt att delta i fritidsaktiviteter.
 4. Kontaktperson, som sällskap och stöd på fritiden.
 5. Avlösarservice i hemmet, då någon annan tar över omvårdnaden av en närstående.
 6. Korttidsvistelse utanför hemmet, som ger miljöombyte och avkoppling.
 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför skoltid och på lov- och studiedagar.
 8. Bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn som inte kan bo hos sina föräldrar eller behöver omvårdnad med speciell kompetens.
 9. Bostad med särskild service för vuxna – gruppbostad, servicebostad eller annat särskilt anpassat boende.
 10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder, som inte arbetar eller studerar, till exempel praktikplats eller sysslor på ett dagcenter.

Den som behöver söka hjälp enligt LSS ska själv söka insatsen. Barn under 15 år, eller den som inte kan söka själv, kan få hjälp av vårdnadshavare eller god man.

LSS är en rättighetslag, vilket innebär att man kan överklaga ett beslut enligt LSS till domstol. Första instans är Förvaltningsrätten, därefter Kammarrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen – de två senare kräver dock särskilda prövningstillstånd, eftersom de bara tar upp fall som är principiellt viktiga.

Region Stockholm

Verksamheten, som tidigare hette Stockholms Läns Landsting, ansvarar för all offentlig hälso- och sjukvård samt tandvård i alla kommuner i Stockholms län. Verksamheten omfattar också Habilitering och Hälsa, som ger stöd och behandling till personer med varaktig funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades: