Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Ansvarsfördelning och åtgärder vid beslut om tillfällig stängning

Här hittar du information om ansvarsfördelning och listor på åtgärder som behöver göras i det fall ett beslut om tillfällig stängning har fattats, antingen av huvudman eller regeringen.

Den nya lagen om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid ger skolhuvudmannen möjlighet att i vissa fall stänga en verksamhet tillfälligt.

Åtgärder om huvudman beslutat om tillfällig stängning

Huvudmannen kan enligt lagen (2020:148) besluta om tillfällig stängning på grund av om personalfrånvaro gör att verksamheten inte kan bedrivas eller om smittskyddsläkare eller folkhälsomyndigheten rekommenderat det.

Huvudmannen har i ett sådant fall fortfarande ansvar för att se till att vissa barn får fortsatt omsorg.

 • Barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet och som behöver omsorg för att den samhällsviktiga verksamheten ska kunna upprätthållas, och där den andra vårdnadshavaren inte kan ta hand om barnet.
 • Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem.

Om du som huvudman beslutat att stänga verksamheten, enligt förordningen:

 1. I första hand bör du som huvudman ordna med omsorg för barnen på den egna enheten.
 2. I andra hand tar du kontakt med de enheter som finns in ditt nätverk eller med någon annan huvudman, se lista i Teams, och samordnar omsorg på någon annan enhet. Tänk på att informera utbildningsenheten om barnen lämnas på en annan enhet.
 3. Om det ändå inte går att lösa situationen med omsorg för barnen tar du kontakt med utbildningsenheten som får vara behjälplig med kontakt till annan enhet som kan hjälpa till. Du behöver då ange antal barn som är i behov av plats och om det finns personal som följer med barnen.

  Utbildningsenheten tar därefter kontakt med annan anordnargrupp eller den kommunala huvudmannen Välfärd Skola för att bereda barnen plats. Utbildningsenheten lämnar besked och kontaktuppgifter till den enhet som kan ta emot barnen.

Vid en stängning ansvarar du som huvudman för att:

 1. informera vårdnadshavarna på enheten
 2. lämna relevanta uppgifter om vårdnadshavare och barn till mottagande enhet. Tänk särskilt på eventuella allergier och kontaktuppgifter.
  Tänk på att säkerställa att vårdnadshavaren lämnar sitt medgivande till att dessa uppgifter lämnas vidare.
 3. ha daglig kontakt med mottagande enhet. Läget kan se olika ut dag från dag och det är viktigt att stämma av dagsläget, hur närvaron ser ut etcetera.

Enligt samma lag kan också regeringen tillfälligt stänga verksamheter vid extraordinära händelser.

Åtgärder om regeringen beslutar om tillfällig stängning

Regeringen kan enligt lagen (2020:148) besluta om tillfällig stängning. Barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet och som behöver omsorg för att den samhällsviktiga verksamheten ska kunna upprätthållas, och där den andra vårdnadshavaren inte kan ta hand om barnet, har fortsatt rätt till omsorg.

Även barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem har rätt till omsorg.

I en sådan situation är det barnets eller elevens hemkommun i egenskap av huvudman som har ansvar för att omsorg erbjuds dessa grupper, vilket kan ske på kommunala och fristående enheter.

Huvudmannens ansvar vid regeringsbeslut om tillfällig stängning

Huvudmannen ska informera barnens och elevernas vårdnadshavare om stängningen och om möjligheten till omsorg för vissa barn och elever, enligt förordningen.

Beslut om omsorg för barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner

Utbildningsenheten har via e-post informerat alla vårdnadshavare med barn på förskola, pedagogisk omsorg samt förskoleklass till och med årskurs 6 om möjligheten till omsorg för dem med samhällsviktiga funktioner. Ansökan sker via ett webbformulär och länk till ansökningsformuläret fanns i e-postmeddelandet samt på denna webbsida.

 • Utbildningsenheten bedömer vilka barn som har rätt till omsorg enligt förordningen, bedömningen sker löpande.
 • Utbildningsenheten ger varje enhet besked via mejl om vilka barn som har rätt till plats, mejlet skickas till enheterna och till vårdnadshavare.

Beslut om omsorg för barn och elever i behov av särskilt stöd

Rektor på respektive enhet bedömer vilka barn i behov av särskilt stöd som ska ha omsorg enligt förordningen och anmäler dem i en särskild länk. Länken kommer att publiceras här vid en eventuell stängning.

Rutiner kring omsorg vid tillfällig stängning

I första hand ska barnen/eleverna fortsätta vara placerade på den enhet där de redan går.

Om enheten där barnet/eleven har placering inte kan ta emot:

 1. Huvudmannen ska i första hand själv försöka lösa situationen genom att hyra in personal eller att ordna så att barnet får en placering på annan enhet i ert nätverk.
 2. Om huvudmannen inte själv kan lösa situationen: Kontakta utbildningsenheten (kontaktuppgifter finns på denna webbsida) som bereder barnet plats på annan enhet. Enheten och vårdnadshavare kommunicerar kring vistelsetiderna.

Länk till förordningen

Sidan uppdaterades: