Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Familjebehandling

Alla barn, tonåringar och föräldrar kan någon gång få det svårt i sina relationer och sin kommunikation. När påfrestningarna blir för stora kan man behöva den professionella hjälp som Familjemottagningen kan erbjuda i form av familjebehandling.

Här hittar du oss

Familjemottagningen i Nacka
Adress: Curanten, Smedjegatan 18, plan 5, i Sickla
E-post: familjemottagningen@nacka.se
Telefon: 08-718 91 11

Kompetens

Vi har specialistkompetens inom områden som:

 • Föräldrar i separationskonflikt
 • Barn som anhöriga till föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa
 • Barn som lever med separerade föräldrar
 • Tonårsutveckling och vuxenblivande
 • Småbarnsföräldrar med fokus på anknytning och systemteori.
 • Föräldrar med autism och neuropsykiatriska diagnoser.
 • Utåtagerande barn och ungdomar med funktionsnedsättningar
 • Våldsutsatta kvinnor och barn
 • Vuxna som utövare av våld
 • Familjehemsplacerade barn och familjehemsföräldrar

Vi har funnits i kommunal regi sedan 1999 i Nacka och har tillsammans lång erfarenhet av behandlingsarbete. Familjebehandlarna är socionomer, eller jämförbart, och alla har grundläggande psykoterapiutbildning och flertal vidareutbildningar inom områden som familjeterapi, anknytning, relations- och kommunikationsproblematik.

Vi har stor vana att arbeta med både småbarn och tonåringar och går gärna in två behandlare, varav en med fokus på barnet/ungdomen. Vi har god kännedom om kommunen och nära samarbete med skolorna och övriga aktörer i Nacka så som beroendemottagning och socialpsykiatri. Utöver att vi arbetar som familjebehandlare är vi även utbildade nätverksledare och håller i stödgrupper för barn, ungdomar och föräldrar.

Arbetsmetod

Familjemottagningens insatser anpassas alltid efter varje familjs behov. Vid behov är vi vana att arbeta med tolk. Tillsammans utforskar vi vad familjen vill ha hjälp med och formulerar konkreta mål för hur situationen ska vara när familjebehandlingen avslutas. Vår grundsyn är att många system påverkar varandra. Därför kan man tillsammans med familjen behöva träffa personer från familjens nätverk så att relationerna runt barnet och familjen förbättras.

BESKRIVNING AV HUR BARN INVOLVERAS I FAMILJEBEHANDLINGEN

Barnen och ungdomarna tillfrågas alltid om hur de ser på situationen och vilka mål de vill uppnå individuellt och för familjen. Det kan ske genom samtal ihop med föräldrarna, individuellt eller ihop med syskon. Är föräldrarna inte med återförs informationen till dem och socialsekreteraren. Vi ritar nätverkskartor för att ytterligare tydliggöra hur barnet upplever sin situation. Familjebehandlarna ser till att en regelbunden uppföljning görs av hur barnets/ungdomens mål uppnåtts.

BESKRIVNING AV METODER FÖR ATT ARBETA MED INDIVIDUELLA MÅL

Var och ens individuella delmål dokumenteras samt på vilket sätt de ska uppnås. Verktyg kan förutom samtalen i våra lokaler eller arbete hemma hos familjen vara till exempel hemläxor, träna på olika situationer, rita nätverkskarta, använda temakort, möten med andra viktiga personer i nätverket för att få stöd eller lösa konflikter som hindrar en positiv förändring. Målen följs alltid upp på regelbundna uppföljningsmöten med familjen och socialsekreteraren.

Övriga metoder vi använder oss av och som vi är utbildade i

Våld i nära relationer med barn i fokus, trappansamtal , lösningsfokuserad samtalsmetodik, anknytningsteori, MI- motiverande samtal , ATV – våld i nära relation, systemteori, nätverksmöten, affektfokuserade metod, gestaltterapi och traumabearbetning.
Basutbildning neuropsykiatri och introduktionsutbildning KBT
Beardslees familjeintervention – en metod att samtal med barn och vuxna om svåra saker i familjer som har förälder med psykisk ohälsa, missbruk eller somatisk sjukdom.
TEACCH utbildning- pedagogiskt förhållningssätt för personer med neuropsykiatriska diagnoser.
COS (Circle of Security) - ett relationsbaserat föräldraskapsprogram som bygger på anknytningsteori.
BiFF- stödgrupp för föräldrar som separerat
Komet – stödgrupp för föräldrar med utagerande barn
Stödgruppsverksamheter för barn till missbrukare, barn till föräldrar med psykisk ohälsa och barn som lever med separerade föräldrar.
ATV-grupp – vuxna som våldsutövare
Tryggare Barn – en samtalsserie som riktar sig till föräldrar som fått in en anmälan om hot eller våld mot sitt barn
Marte Meo - samspelsbehandling som ska hjälpa föräldrar och personal i vård och omsorg att stödja en positiv utveckling hos dem de ansvarar för.
Sorgearbete
Sexologi

Lokaler

Planiavägen 17, 2 tr, vid Sickla köpkvarter

BESÖKSTIDER

Dag- och kvällstid måndag–torsdag, fredag endast dagtid. Vi är flexibla utifrån bedömning och kundens behov.

Tillgänglighet med allmänna kommunikationer

God tillgänglighet med många busslinjer och Saltsjöbanan

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar

Finns hiss.

Personal och språk

 • Könsfördelning bland personalen: 5 män 7 kvinnor
 • Antal anställda: 12 familjebehandlare
 • Språkkunskaper: engelska, finska, spanska, danska

KONTAKTA FAMILJEMOTTAGNINGEN

Telefon: 08-718 91 11
E-post: familjemottagningen@nacka.se

Sidan uppdaterades: