Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Så här arbetar vi med familjebehandling

Familjemottagningens insatser anpassas alltid efter varje familjs behov. Tillsammans utforskar vi vad familjen vill ha hjälp med och formulerar konkreta mål för hur situationen ska vara när familjebehandlingen avslutas. Vår grundsyn är att många system påverkar varandra. Därför kan man tillsammans med familjen behöva träffa personer från familjens nätverk så att relationerna runt barnet och familjen förbättras.

Beskrivning av hur barn involvers i familjebehandlingen

Barnen och ungdomarna tillfrågas alltid om hur de ser på situationen och vilka mål de vill uppnå individuellt och för familjen. Det kan ske genom samtal ihop med föräldrarna, individuellt eller ihop med syskon. Är föräldrarna inte med återkopplas informationen till dem och socialsekreteraren. Vi ritar nätverkskartor för att ytterligare tydliggöra hur barnet upplever sin situation. Familjebehandlarna ser till att en regelbunden uppföljning görs av hur barnets/ungdomens mål uppnåtts.

Beskrivning av metoder för att arbeta med individuella mål

Var och ens individuella delmål dokumenteras samt på vilket sätt de ska uppnås. Verktyg kan förutom samtalen i våra lokaler eller arbete hemma hos familjen vara till exempel hemläxor, träna på olika situationer, rita nätverkskarta, använda temakort. Det kan också förekomma möten med andra viktiga personer i nätverket för att få stöd eller lösa konflikter som hindrar en positiv förändring. Målen följs alltid upp på regelbundna möten med familjen och socialsekreteraren.

Metoder och arbetssätt

Följande urval av metoder och arbetssätt anävnder vi oss av och är utbildade i:

 • Affektfokuserad metod
 • Anknytningsteori
 • Beardslees familjeintervention: samtalsmetod med barn och vuxna som har en förälder med psykisk ohälsa, missbruk eller somatisk sjukdom
 • Circle of Security (COS): relationsbaserat föräldraskapsprogram som bygger på anknytningsteori
 • Gestaltterapi och traumabearbetning
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Lösningsfokuserad samtalsmetodik
 • Motiverande samtal (MI)
 • Neuropsykiatrisk metod
 • Nätverksmöten
 • Sorgearbete
 • Stödgruppsverksamheter för barn till missbrukare, barn till föräldrar med psykisk ohälsa och barn som lever med separerade föräldrar
 • Systemteori
 • TEACCH: pedagogiskt förhållningssätt för personer med neuropsykiatriska diagnoser
 • Trappansamtal kring våld i nära relationer med barn i fokus
 • Tryggare Barn: samtalsserie för föräldrar som fått en anmälan om hot eller våld mot sitt barn
 • Våld i nära relation (ATV) samt ATV-grupp för vuxna som våldsutövare

Sidan uppdaterades: