Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Elevinflytande

"De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen." LGR22

Om elevinflytande på Eklidens skola

Eklidens skola har som ständig målsättning att stärka elevernas inflytande. Det formella inflytandet är organiserat utifrån klassen och arbetslaget. Eleverna har klassråd, arbetslagsråd och elevråd som arbetar med frågor som rör skolvardagen. Där tar eleverna exempelvis upp frågor kring den fysiska miljön, schemafrågor och frågor kring undervisningen.

Förutom det formella inflytandet har eleverna alltid möjlighet att påverka undervisningen. Vi anser att det är främst i klassrummet och i samband med undervisningen som eleverna verkligen upplever om de har inflytande. Det är där de får svar på frågor såsom: Lyssnar lärarna på mig, kan jag påverka planeringen och undervisningen, är mina åsikter viktiga?

Sidan uppdaterades: