Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar Nacka Musikklasser

Hur ansöker man till Nacka Musikklasser?
se antagning.

När kan man söka in?
Antagningsproven till blivande skolår 4 sker när eleverna går i åk 3. Provperiod brukar äga rum i början av januari månad, under vecka 2 och sträcker sig ibland även till vecka 3.
Intresseanmälan för dessa prov måste vara registrerad i början av december. Anmälningslänk under länken Antagning

Kan man söka in till skolan senare?
Vid uppkommen vakans i årskurserna 4-5 och 7-8 kan det anordnas extra antagningsprov. Det beror på om vi ska fylla klasser och inte har elever på giltig reservlista efter tidigare prov. Man anmäler sitt barn som intresserat av provsjungning genom länk under rubriken Om Nacka Musikklasser och Antagning.

Hur går antagningen till?
De anmälda kallas till antagningsprov. Minst två lärare lyssnar på den sökande. Provresultatet protokollförs. Målman får skriftligt besked om barnet antas/ placerats som reserv eller inte kan antas efter detta provtillfälle. Besked om intagning till åk 4 meddelas innan 31 januari då skolval ska göras.

Hur går antagningsprovet till?
se under rubriken Om Nacka Musikklasser och Antagning.

Gruppmomentet består av;
Provinformation där man går genom lite inför individuella provet.
Kanonsång - läraren lär eleverna en enkel sång som de får sjunga kanon på i olika grupper. (Gruppmomentet tar ca: 30 minuter)

Hur ser fördelningen pojkar/flickor ut?
Ca 30% pojkar och ca 70 % flickor.

Är det enklare för pojkar att bli antagna?
Nej, det är samma antagningsvillkor för pojkar och flickor. Ingen kvotering görs.

Har ni någon inskolning för de nya musikklasserna?
De första dagarna har vi en mjukstart med målet att lära känna varandra. Våra nya elever i åk 4 får en fadder i en övre klass. Vi arbetar mycket med olika samarbetsövningar för att jobba ihop klasserna och skapa en gruppkänsla. För detta använder vi oss av en metod kallad SET - Social Emotionell Träning. Där finns flera exempel på hur man arbetar för att höja elevens självmedvetenhet och självförtroende samt skapa en förtrolig, ärlig och trygg atmosfär i klassrummet.

Hur mycket musikundervisning är det per vecka?
Ca 190 minuter per vecka plus valfri ensemblegruppslektion à 40 minuter genom samarbete med Nacka musikskola. på mellanstadiet. På högstadiet ges eleverna en extra körtimme i skolår 8–9.


Tar man bort något från andra ämnen?
Nej, på mellanstadiet får eleverna samma undervisningstid som övriga Järlaklasser och däretill läggs den utökade musikundervisningstiden.
På högstadiet jobbar Eklidens skola också med ambitionen att säkerställa samma och endast utökad timplan för musikklasseleverna jämfört med andra Eklidenklasser.

Kan jag söka vidare till andra utbildningar? Har jag behörighet?
Att gå i Nacka Musikklasser ger full behörighet att söka till alla gymnasieutbildningar och ger givetvis extra bra förutsättningar att söka till musikgymnasium eller liknande musikutbildning.

Om man börjar på Nacka Musikklasser på mellanstadiet på Järla skola, går man då automatiskt vidare till Eklidens skola på högstadiet?
Ja, man har genom sitt antagningsprov inför åk 4 säkrat en plats vid Nacka Musikklasser vid Eklidens skola under högstadiet. De två parallellklasserna inom NMK ombildas till två nya konstellationer inför högstadiet. Elev kan också göra ett skolval till annan skola eller profil inom Ekliden inför åk 7.

Anordnas det något informationstillfälle om Nacka Musikklasser?
Ja, vi har ett informationsmöte på Järla skola (inför åk.4) i november. Vi har även ”Öppet hus” dagar - se under länken Antagning. Alla elever i skolår 3 boende Nacka får en personlig inbjudan via postgång.

Finns det fritids?
Järla skola erbjuder fritidsklubb för elever i åk 4-6..

Vad innebär klädkod på konserter?
Det innebär att man har en gemensam konsertklädsel som är bestämd av NMK. Klädkoden inför olika konserter anges i konsertbrev som publiceras på InfoMentor.

Finns det någon fadderverksamhet?
Ja, elever i åk 5 tar hand om de nya eleverna i åk 4 enligt ett särskilt program. För de nya 7:orna finns faddrar och friendsare på Ekliden.

Får man busskort?
Samma regler för alla elever på Järla skola och på Eklidens skola, se Nacka kommuns rutin gällande busskort.

Vad gäller angående ledighet?
Det är Järla skola respektive Eklidenss skola som beviljar eventuella ledigheter. Skolorna är restrektiva med ledigheter, och för elever i Nacka Musikklasser gäller även att skolorna inte beviljar ledigheter vid evenemanng, runt konsertvecka eller veckan innan konsert.

Sjungs det mycket efter skoltid? Inkräktar det på fritiden?
Konserterna är oftast på kvällstid. Någon konsert kan också ligga på en helg men de flesta repetitioner görs på skoltid. I samband med konsertperioderna läggs ett särskilt schema så att eleverna får en rimlig arbetsbörda. Den övervägande delen av musikverksamheten ligger under skoltid. Att välja musikklass innebär att man gjort ett medvetet val som både är mycket givande men som också förpliktigar.

Vad innefattar rollen som klassförälder?

Varje förälder i musikklass ges möjlighet att under ett läsår vara klassförälder. Rollen som klassförälder delas med ett antal andra i samma årskurs där arbetet bl kan innefatta praktisk hjälp i samband med konserterna. Vid de stora reguljära konserterna leds föräldrastödet av Musikklassernas Musikkoordinator tillsammsammans med konsertens specifika konsertgeneral. Ett åtagande som klassförälder under ett läsår kan exempelvis innebära ansvar för en elevgrupp innan och under kosnert, plocka i ordning efter konsert, hjälp med biljettförsäljning, brandvaktsuppgifter eller publikhantering.

Läs gärna mer om olika NMK föräldrauppdrag under fliken Förälder i NMK

Vad är skillnaden mellan Nacka Musikklassers Föräldra- och vänförening och respektive skolas föräldraförening?
Musikklassernas föräldraförening arbetar med specifika frågor för Nacka Musikklassers verksamhet på både ett strategiskt som operativt plan medan Järlas och Eklidens föräldraföreningar arbetar med frågor som gäller respektive skola.

Sidan uppdaterades: