Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Ta del av ämnesgruppernas program!

Det finns en arbetsgrupp för varje ämne som arbetat med att sätta samman dagens program. Program för varje ämne/ämnesgrupp finns här nedan!

Har du inte anmält dig? Gör det senast 20 oktober!
Anmäl dig till en ämnesgrupp här

Har du frågor?
Här hittar du en del svar.

Se vilka som ingår i arbetsgrupperna
Här kan du se vilka som ingår i arbetsgruppen för respektive ämne.

Programmen den1november publiceras här

Här är ramprogrammen för ämnena. Du som anmält dig till ett ämne kommer att få ett mail från ämnesansvarig gruppledare med ytterligare information och länkar den 25 oktober.

Förskoleklass

Tid

Aktivitet

8:30-9:00

Välkomna1

Ansvariga Amina Ronnhammar, Samskolan och Helene Molin, Borgvallaskolan hälsar alla välkomna och presenterar dagen.

9:00-11:00
inklusive paus

Föreläsning med Elisabeth Frank

Elisabeth Frank är fil.dr i pedagogik och lärarutbildare vid Linnéuniversitetet. Hon har medverkat till utformandet och utprövningarna till kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet i förskoleklass, Hitta språket. Elisabeths forskningsintresse riktas mot elevers skriftspråkliga utveckling, läsundervisning och vad som konstituerar goda miljöer för läs- och skrivlärande.

11:15-12:00

Utmaningar i förskoleklass

Helena Henning kommer att berätta om sin forskning som handlar om utmaningarna i förskoleklass för både elever och förskollärarna. Utifrån egna erfarenheter och insamlad data från flera olika kommuner i Sverige har vi kunnat synliggöra förskollärarnas utmaningar att möta sina elever utifrån varje individs behov samt utifrån förskollärarnas olika förutsättningar.

Helena Henning, Samskolan

12:00-13:00

Lunch

13:00-14:00

Måltidspedagogik

Helena och Li ger oss inspiration kring måltidspedagogik. Förutom att det är roligt med måltidspedagogik är det ett utmärkt läroverktyg och sätt att få barn och elever att vilja äta mer frukt och grönt.

Helena Pettersson, Kostkonsult och Li Degerman, kock

14:15-15:00

Hitta språket

Helene ger en kort presentation av Borgvallas kartläggning.
Diskussion och erfarenhetsutbyte kring kartläggningen.

Helene Molin, Borgvallaskolan

15:15-16:00

Reflektion och avslutning

Fritidshem

Tid

Aktivitet

8:30-9:00 Samling och presentation av dagen av ämnesledarna
9:00-10:30

Föreläsning: Policyimplementering i fritidshemmen och Lärmiljöer i fritidshem

Lena Boström, professor Mitthögskolan, Sundsvall

10:30-10:50

Paus - Fika

10:50-11:30

Workshop i grupper - diskussion

11:30-12.00

Presentation från varje enskild grupp

10 minuter/grupp

12:00-13.00

Lunch

13:00-14:00

Fortsatt presentation från varje enskild grupp

10 minuter/grupp

14:00-14:15

Paus (bensträckare)

14:15-14:35

Äventyr på lov - projektarbete

Emma Bergström och Jonas Lundberg, Samskolan

14:40-15.00

Rastverksamhet - Organiserade aktiviteter

Nina Rolén, Boo Gårds skola

15:00-15:15

Paus (bensträckare)

15:15-15:35

Roliga utelekar

Charlie Österlund, Sågtrpsskolan

15:35-16:00

Arbetsgruppen avrundar och avslutar dagen

Idrott och hälsa

Tid

Aktivitet

8:45-9:00-

Välkomna!

9:00-9:45

Föreläsare Claes Annerstedt, Pass 1

Claes Annerstedt är professor emeritus i idrottsvetenskap vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet.

9.45-10:00

Paus - rörelsepass

10.00-10:45

Föreläsare Claes Annerstedt, Pass 2

10.45-11.00

Paus - rörelsepass

11.00-12.00

Diskussionsgrupper

12.00-13:00

Lunch

13:00-14.00

Lgr11 versus Lgr22

Gruppdiskussioner

14.00-14.30

Active Quiz

Promenad om ca 2 km och kaffe

14.30-15.00

Schemalagda halva friluftsdagar var tredje vecka

En kort föreläsning menad att inspirera och ge exempel. Genom att fördela undervisningstiden mindre traditionellt får vi färre schemabrytande dagar, skapar planeringstid åt kollegor på skolan samt ger oss själva goda möjligheter för regelbundet friluftsliv och utevistelse.

Johan Söderström, leg Lärare Idrott & Hälsa, Förstelärare, Järla Skola

15:00-15.45

Egen tid för idrottslärarna inom rektorsområdet

Diskutera punkter som är viktiga för er och därefter dela med sig

15:45-16:00

Avslutning

Eventuellt dela med sig något man tar med sig från dagen

Matematik

Tid

Aktivitet

8:30-8:45

Arbetsgruppen inleder

Presentation av dagen

9:00-10:30

Föreläsning med Lars Mouwitz

Lars Mouwitz är professor med lång erfarenhet som gymnasielärare i matematik och filosofi och har skrivit läromedel i båda dessa ämnen. Han arbetade därefter på Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs universitet med uppdrag kring matematiklärares kompetensutveckling via kurser, konferenser och produktion av textmaterial för fortbildning

10:30-10:45

Paus

10:45-11:15

Dynamisk matematik – lärarledd undervisning med eleverna i fokus

En intervjustudie om elevers upplevelser kring matematikundervisningen samt en presentation om hur vi arbetar på lågstadiet med matematikundervisningen utifrån ett dynamiskt förhållningssätt.

Ulrika Åström & Karoline Wallbeck-Hallgren, Saltsjöbadens Samskola

11:15-11:25

Självreflektion

11:30-11:50

Den perfekta mixen mellan analog och digital undervisning i matematik

Varva analoga och digitala verktyg i matematikundervisning för att uppnå bästa resultat. Hur man kan färdighetsträna, skapa exittickets och lära sig nya matematiska begrepp med hjälp av analoga och digitala verktyg.

Stella Savvidou, Boo Gårds skola

11:50-12:00

Självreflektion

12:00-13:00

Lunch

13:00-13:30 


Programmering av stegräknare - ämnesövergripande projekt

Hur man kan arbeta med digitalisering i ämnet idrott och hälsa. Ett ämnesövergripande projekt i åk 4 på Sigfridsborgsskolan där eleverna fick programmera sina egna stegräknare.

Christer Sjöberg & Dylan Robertz, Sigfridsborgsskolan

13:30-13:40

Självreflektion

13:45-14:05

Algebra genom mönster

Kritiska aspekter när undervisningen handlar om aritmetiska mönster samt hur de kritiska aspekterna kan lyftas med hjälp av uppgifter.

Nätverket STLS -Vad är det?

Tove Wållberg, Järla skola

15:05-14:15

Självreflektion

14:15-14:45

Paus

14:45-15:15

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Hur lyckas man med digitala verktyg i matematikundervisningen? Vilka verktyg ska man välja? När ska man använda dem?

Helena Kvarnsell, Björknässkolan

15:15-15:25

Självreflektion

15:30-15:45

Summering av dagen

Moderna språk

Tid

Aktivitet

8:30-9:00

Inledning

Presentation av dagen

9:00-10:30

Föreläsning: De moderna språken didaktik och engelska

Camilla Bardel, professor i moderna språk med didaktisk inriktning, Stockholms universitet.
Hennes forskning handlar om olika aspekter av flerspråkighet och människans potential att lära sig nya språk.

10:30-11:00

Paus

11:00-11:30

Diskussionsforum för moderna språklärarna

Modereras av Karin Lundmark, Oskar Åberg och Johanna Duré

11:30-12.00

Språk i praktiken

Genom olika övningar får språklärarna praktiskt prova på olika övningar som sedan kan appliceras i det egna språkklassrummet.

Karin Lundmark, Myrsjöskolan

12.00-13:00

Lunch

13.00-13:45

Perfekt Spanska – elevernas uppfattning kring svårigheter vid inlärning av verbformen perfekt på spanska

Johanna Duré, Samskolan

14:00-14:30

Spel och muntliga övningar i språkklassrummet

Mercè Camps, Samskolan

14:30-15:00

Fika

15:00-15:30

Musik i språkklassrummet

Pontus Gustafsson, Samskolan

15:30-16:00

Avslutande summering av dagen

NO/Teknik

Tid

Aktivitet

8:30-8:55

Inledning - Välkomna

Presentation av dagen

9:00-10:30

Föreläsning med Anders Jakobsson

Professor i naturvetenskapernas didaktik vid Malmö Universitet

10:30-11:00

Paus

11:00-12:00

Diskussioner

Diskussioner utifrån föreläsningen, stadievis

12:00-13:00

Lunch

13:00-13:15

Återkoppling från diskussionerna

13:15-14:15

Presentationer från kolleger

 • Från frö till frö, tomatplantor:
  Liv Crona, Ektorps skola åk 4-6
 • HU-dagen, hållbar utveckling:
  Niklas Hellgren, Myrsjöskolan åk 7-9
 • NVC (PEAK/NTA). Smartare produkter - tema om programmering:
  Pia Larsson, Mats Thörnqvist, Karin Skarstedt, Annelie Adolfsson

14:15-14:45

Reading-fika

14:45-15:50

Big Ideas of Science

Presentation följt av gruppdiskussioner

15:50-16:00

Avslutande summering av dagen

Praktiskt estetiska

Tid

Aktivitet

8:30-8:45

Arbetsgruppen inleder

Presentation av programmet

8:45-9:00

Paus

9.00-10:30

Föreläsare: Anja Kraus

Anja Kraus är professor i de estetiska ämnenas didaktik vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms universitet.

10:30-11:00

Frågor och tankar utifrån föreläsningen

11:00-11:30

Fikapaus

11:30-12:15

Utvecklingssamtal - en modell för att medvetandegöra elever och föräldrar om alla ämnens lika värde.

Birgitta Torstensson, Neglinge skola och Mikael Sjöström, Samskolan

12:15-12:30

Frågor och tankar utifrån föreläsningen

12:30-13:30

Lunch

13:30-13:40

Kort film, hur man tillverkar en koaff inom textilslöjd

Anneli Hallberg, Stavsborgsskolan

13:40-14:15

Ämnesöverskridande arbete

Eliza Lehto, Stavsborsskolan

14:15-14:45

Fikapaus

14:45-15:40

Digitala stillbilder och animationer

Måleri, akryl, projekt.
Christina Lindén, Myrsjöskolan

15:40-15:55

Frågor och tankar från föreläsningen

15:55-16:00

Avslutande summering av dagen

SO

Tid

Aktivitet

8:30-9:00

Introduktion

Anna Roos och Lisa Petterson hälsar välkomna till den ämnesdidaktiska dagen i SO!

9:00-10:30

SO didaktik: aktualiteter och framtidsutblickar

I sin doktorsavhandling undersöker Mård hur mångvetenskaplig undervisning gestaltas didaktiskt i klassläraruppdraget.

Nina Mård, doktor i pedagogik med lärarinriktning

10:30-10:50

Paus

10.50-11:40

Läroplanens kapitel 1 & 2 i SO-undervisningen

Föreläsningen kommer att beröra lärarens viktiga uppdrag i att implementera läroplanens kapitel 1 och 2 i undervisningen. Katarina kommer ge praktiska tips, hänvisa till forskning och sin beprövade erfarenhet. En dragning i om hur du får dina elever att växa både med kunskaper och förmågor!

Katarina Åkerman Gustafsson, Saltjöbades Samskola

11:40-11:50

Återsamling i storgrupp

12.00-13:15

Lunch

13.15-13.30

Nyanlända i SO-undervisningen

Tankar och tips på arbetssätt som bidrar till ökad måluppfyllelse för nyanlända.

Lisa Pettersson, Saltsjöbadens Samskola

Spår 1


13:30-14:25

Minecraft i undervisningen - inspirerar och engagerar

Förra hösten arbetade Björknässkolans årskurs två:or med temat samhälle med fokus på att lära sig viktiga samhällsfunktioner, yrken och verksamheter i närområdet. Som en del av temat fick eleverna, med hjälp av Minecraft, bygga kända platser och byggnader i Nacka. Arbetet utmynnade i en gemensam quiz.

Susanna Frigghe, Björknässkolan

Tematiskt arbete med spel som verktyg

Tematiskt arbete med spel som verktyg, hur kan man använda det som verktyg för måluppfyllelse.

Åsa Girgensohn, Björknässkolan

Spår 2

13:30-14:15

Historiskt tänkande

Hur man kan öva eleverna i att analysera och tänka kring historia i högstadiet och på gymnasiet.

Carl Emanuelsson, Nacka gymnasium

14:15, 14:25-14:30

Paus

14:30-15:15

Inkluderande SO-undervisning

Tankar och metoder om hur vi kan engagera alla elever i vår SO-undervisning oavsett vilken nivå de ligger på!

Erika Norman, Saltsjöbadens Samskola

15:15-15:30

Avslutande summering av dagen

Reflektion och utvärdering

Specialpedagogik

Tid

Aktivitet

8:30-9:00

Inledning

Presentation av dagen

9:00-ca 10:30

Föreläsning: Från motstånd till framgång – att motivera när ingen motivation finns

Innehåll:

 • Vilka elevgrupper har störst behov av stöd för att kunna lyckas i skolan?
 • Skolidentitet och omställningstid
 • Motivation för skolarbete skapas i tillitsfulla relationer
 • Anpassningar för elever med neuropsykiatriska diagnoser

Föreläsare: Martin Hugo, universitetslektor inom pedagogik på Jönköping University

10:30-10:45

Rast

10:45-11:15

Diskussion

Utifrån föreläsningen finns följande frågor att diskutera:

 • Hur organiserar skolan för att skapa trygga och inkluderande lärandemiljöer?
 • Hur samarbetar lärare och andra yrkeskategorier angående gemensamma elever?
 • Hur arbetar skolan för att främja skolnärvaro? Vad kan göras ytterligare?
 • Vilka anpassningar som ni gör med elever med NPF-diagnoser upplever ni som framgångsrika? Hur vet ni det?
11:15-11:45

Fjädernpristagare - Daglig fysisk aktivitet för NPF-elever ger ökad koncentration.

Diskussionsfrågor:

 • Hur gör ni i dag med fysisk aktivitet i skolan?
 • Hur skulle ni vilja ha det?
 • Vilka utmaningar finns på olika stadier?
 • Vad skulle din skolledning kunna bidra med för att underlätta daglig fysisk aktivitet?
Föreläsare: Katarina Hagström Löf, Daniel Carlberg och Maria Ståhl
12:00-13:00

Lunch

13:00-14:15

Valbar föreläsning

1A. Fjädernpristagare - Hundassisterad pedagogik
Åsa Sparr och Maria Ståhl berättar om sitt arbete med hundassisterad pedagogik samt den Fjäderartikel som de har skrivit i ämnet.

Diskussionsfrågor

13:00-14:15

Valbar föreläsning

1B. Fjädernpristagare - NPF-träffar i skolan
Det syns inte vilka elever som har de svårigheter/superkrafter som en NPF- diagnos innebär. Så här jobbar vår skola för att utveckla förståelsen och verksamheten för alla.
Helena Pålsson och Lovisa Östberg, Sigfridsborgsskolan

Diskussionsfrågor

14:15-14:30

Rast

14:30-15:45

Valbara föreläsningar, 2A, 2B och 2C

2A. Ljud och oljud i skolan och på fritids
För att kunna höra det som ska höras och inte höra det som stör kan lärmiljön behöva anpassas. Alla människor har behov av en god ljudmiljö och somliga har större behov än andra.
Karin Källström

Diskussionsfrågor

2B. Bedömningsstöd för åk 1- ett tillförlitligt verktyg?Föreläsningen kommer att handla om Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i svenska för årkurs 1.
Anna Strid

Diskussionsfrågor

2C. “Vad är språkstörning”
Hur stöttar jag elever med språkstörning?
En föreläsning om vad diagnosen språkstörning innebär och vilka konsekvenser språkstörning kan medföra i skolan.
Föreläsning och samtal.
Stina Åkesson och Åsa Timan

Diskussionsfrågor

15:45-16:00

Rast

16:00-16:30

Avslutande summering av dagen

Studie- och yrkesvägledning

Tid

Aktivitet

8:30-9:00

Inledning av dagen

Robert Egerot hälsar välkomna och går igenom dagen

9:00-10:15

Våga dela

Studie- och yrkesvägledare delar med sig om tips till varandra. Alla förbereder något kort, det kan t.ex. vara hur man jobbar digitalt, med NPF eller andra tips man vill delge.

10:15-10:30

Fikapaus

10:30-11:45

Kommunal SYV-plan

Hur ser den röda tråden ut för studie- och yrkesvägledning i Nackas kommunal skolor.

Arbete sker utifrån frågeställningar från verksamhetsstöd.

11:45-13:00

Lunch

13.00-15:30

Föreläsning

Felicia Margineanu föreläser och håller i workshop kring ungas digitala vanor.

Felicia Margineanu är kommunikatör och social entreprenör.

15:30

Avslutande reflektion av dagen

Särskolan

Tid

Aktivitet

8:30-10:00 Therese Lindahl från SPSM berättar om upplägg, nyheter, vad som finns på Skolverket och hur kommentarsmaterialet ser ut gällande nya läroplanen.
10:00-12:00

Lärarna delar upp sig i tre grupper och samtalar:

 • Ämnen
 • Ämnesområden
 • Gymnasiesärskolan
12:00-13:00

Lunch

13:00-14:45

Fortsättning på samtalet i grupperna

14:45-15:00

Paus

15:00-16:00

Grupperna får dela med sig av reflektion från samtalen.

Therese Lindahl från SPSM sammanfattar dagen och svarar på frågor som uppkommit under dagen.

16:00

Dagen avslutas med en exit ticket

Sidan uppdaterades: