Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Hållbara utemiljöer

Samverkansgruppen för hållbara utemiljöer

samverkansgruppen.PNG

Skolledning, fastighetsförvaltare och pedagoger kan ha olika syn på vad man anser är en bra förskolegård. För att underlätta för de förskolor som vill förbättra sin utemiljö finns Samverkans-gruppen för hållbara utemiljöer. Genom att använda varandras olika expertkompetenser i olika projekt – stora som små – kan förutsättningar skapas för att utveckla förskolegården till en mer användbar miljö för lek, lärande och välbefinnande.

Att jobba tillsammans är att jobba smartare. Stödet kan bestå av att var bollplank, stötta idéer, erbjuda fortbildning och inspirationsdagar, nätverk för pedagoger, hemsida med tips och idéer samt hjälpa till med kontakter och samråd runt olika utvecklingsprojekt. Samverkansgruppen ingår också i Nacka kommuns nätverk Barn i staden.

Välfärd skola

Välfärd skola är värd för samverkansgruppen. I flera år har Välfärd skola undersökt möjlig¬heterna till att stimulera mer utomhusförlagd pedagogisk verksamhet i skola och förskola. Välfärd skolas förhoppning är att Samverkansgruppen ska främja likvärdiga, stimulerande lärmiljöer med barnet i centrum. Välfärd skola har också formulerat vägledningsdokumenten Framtidens Lärmiljöer, Hållbara lärmiljöer i förskolan och Hållbara måltider som stöd för förskolor och skolor.

Enheten för fastighetsförvaltning

Ansvarar för att det finns ändamålsenliga lokaler för skol- och förskoleverksamhet. Har i samarbete med Välfärd skola tagit fram dokumentet Generellt utemiljöprogram som stöd i samband med att man bygger nya skolor och förskolor. Dokumentet beskriver vilka generella krav man bör ställa på utformning och placering av förskolegårdar och skolgårdar.

Miljöenheten

Ansvarar för att informera, göra tillsyn och följa upp att förskolor bland annat har giftfria miljöer ute och inne. För att bedömas som giftfria ska en särskild checklista vara uppfylld. En av punkterna är att förskolor ska ha en stimulerande och giftfri utomhusmiljö. Det innebär att förskolan inte ska ha några bildäck, slipers, tjärasfalt eller tryckimpregnerat trä. Istället för tryckimpregnerat trä så ska olje-, värme eller kiselbehandlat trä användas, alternativt kärnvirke eller en tåligare träsort. På förskolan ska gummiasfalt som innehåller återvunna bildäck undvikas. Material som gärna får användas på förskolegården är naturliga alternativ som gräs, grus, sand och bark.

En del av Nackas miljömål Giftfri miljö är att alla förskolor och lekplatser ska vara inventerade och åtgärdade när det gäller särskilt farliga ämnen år 2030.

Nacka vatten och avfall (NVOA)

Erbjuder skolor och förskolor i Nacka kommun tillgång till giftfritt återbruksmaterial från kretsloppscentralerna i Nacka. Material går att hämta under bokningsbara tillfällen. Material som finns att tillgå är exempelvis böcker till utebibliotek, kastruller och husgeråd till utekök samt tyg till segel. Den som efterfrågar något specifikt kan kontakta NVOA.
Läs mer på www.nackavattenavfall.se/skola
Den som efterfrågar något specifikt kan skicka en förfrågan direkt till skola@nvoa.se

Årligen samarbetar NVOA med kommunens Skolgårdsprojekt. Här stöttar Nacka vatten och avfall med återbruksmaterial såsom en gammal diskbänk för att till exempel bygga ett utekök.

Övriga resurser i Nacka kommun

Skolgårdsprojektet

Skolgårdsprojektet innebär att sommarjobbande ungdomar arbetar med att rusta upp och tillföra nya spännande inslag på skol- och förskolegårdar i Nacka kommun. Projektet leds av Välfärd samhällsservice, familj och arbete, som samordnar sommarjobb i Nacka kommun. Genom Skolgårdsprojektet får skolor och förskolor möjlighet till platsbyggda personliga lekredskap anpassade efter skolan eller förskolans egna önskemål. Ledorden för Skolgårdsprojektet har sedan starten 2010 varit ”kreativt, stimulerande och meningsfullt”. Tanken är att skapa en gård som är mer kreativ, stimulerande och meningsfull, men även att ungdomarna ska få ett sommarjobb som är kreativt, stimulerande och meningsfullt. Skolgårdsprojektet strävar efter att uppfylla Nacka kommuns övergripande mål att skapa attraktiva livsmiljöer och följer miljöprogrammet giftfria gårdar.
Det finns ett exempeldokument med förslag på insatser som skolgårdsprojektet kan göra. Se avsnittet "Hjälpmedel och verktyg för hållbara utemiljöer" och rubriken Inspiration på startsidan för Hållbara utemiljöer.

Hälsoträdgården och kursen Odla i förskolan

Hälsoträdgården i Nacka som tillhör Välfärd samhällsservice arbetar främst med rehabilitering i sin trädgård i Nyckelviken. Ett samarbete har startat med Välfärd skola med att anordna kurser i odling för förskolor. På kursen får man lära sig hur man kan göra enkla odlingar med barnen i till exempel pallkragar och skapa en större biologisk mångfald på förskolegården.


Sidan uppdaterades: