Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Barn och elevhälsa

Barn och elevhälsan har torget tillsammans med specialpedagoger


Barn som väcker funderingar

10:00-10:20

Vårt arbete med barnhälsoteam på Kulingen och Kummelnäs förskolor. Tillsammans med barn- och elevhälsans specialpedagog har vi utvecklat ett arbete för att fånga upp barn som väcker funderingar. Det har resulterat i kollegialt lärande med ökad förståelse och kompetens om hur vi arbetar med barns olikheter och likheter.
Susanne Hammargren, Kummelnäs och Kulingens förskolor och Åsa Timan, Barn och elevhälsan


Lyckas med allt, trots dyslexi

10:30-10:50

Från förskolan till gymnasiet; hur överlever man skolan trots grav dyslexi, och hur övervinner man alla förväntningar?
Föreläsning med YBC-eleven Daniella Alm Heljeved företagare, författare, föreläsare och bloggare.


Med hunden som hjälpmedel

11:00-11:20

Möt Maria Stålh som berättar om hur hon arbetar med sin utbildade hund för att stödja elever i skolan kring motivation till skolarbete, motorik, läsning, kommunikation och samspel samt knyter an till relevant forskning.
Specialpedagog Maria Ståhl, Barn och elevhälsan

Hur kan förskolan bli mer begriplig för barn med NPF?

11:30-11:50

Hur kan förskolans pedagoger stötta och ge dessa barn redskap att utvecklas efter sina förutsättningar? Vilka stödstrukturer behövs i miljön för att göra förskolan mer begriplig och tillgänglig för alla barn?
Åsa Timan, Barn och elevhälsan


Hälsobesök av skolsköterskor i olika årskurser

12:00-12:20

Hälsobesöken är stommen i skolsköterskans elevhälsoarbete. Här har vi möjlighet att fånga upp fysiska, psykiska och sociala faktorer som kan påverkar elevens möjlighet att nå kunskapsmålen. EMI - Elevhälsans medicinska insats, vad är det?
Mathilde Cleve, Lena Lulek, Sofie Törngren – gymnasiet, Kerstin Kristiansen, Lisbeth Dahl– högstadiet, Maria Molin, Lena Lulek – lågstadiet


Trygghetsarbete – att göra alla delaktiga

13:00-13:20

Ett genomtänkt och ihärdigt trygghetsarbete kan ha stor positiv inverkan på elevernas mående och utveckling med ökad ”vi-känsla” och färre kränkningar som följd. Hur uppnår vi den här sortens trygghetsarbete?
Britta Algesten och Kristina Sandberg, Barn och elevhälsan


Mattebak - chokladbollar

13:30-13:50

Det praktiska arbetet som metod. Vi använder alla sinnen. I samarbetet vävs olika förmågor in som eleverna har nytta av i sin undervisning.
Jaana Hansson och elever, Sågtorpsskolan


Barn gör rätt om de kan

14:00-14:20

Vi arbetar med gemensamma träffar i åk 4-6 för barn med NPF-diagnos för att ta bort stigmat och lyfta elevernas egna tankar och funderingar. Vi beskriver upplägget, strukturen och framförallt den positiva känslan av gemenskap.
Helena Pålsson, Sigfridsborgsskolan


Det svåra samtalet

14:30-14:50

Hur kan jag som pedagog möta föräldrar i svåra samtal? Krissamtal eller samtal i kris? Roller? Professionell men med värme? Struktur som hållande? Förarbete - genomförande - efterarbete? Samtal som en process!
Eva-Christina Bergander, Barn och elevhälsan


Vägen mot NPF-säkring

15:00-15:20

Under devisen ”nödvändigt för vissa men bra för alla” har Orminge skola påbörjat ett arbete mot en NPF-säkrad skola som mynnat ut i ett systematiskt kvalitetsarbete kring kartläggningar, anpassningar, insatser och uppföljningar.
Specialpedagogerna Therese Eldebrandt, Anna Jakiel, Orminge skola

Ljud och oljud i skolor, förskolor och på fritids

15:30-15:50

Alla människor har behov av bra ljudmiljö. Några har större behov än andra. Varför är det så och hur ser det ut i våra förskolor skolor och fritidshem? Vi behöver minska störande ljud och öka det som ska höras.
Hur då?
Karin Källström, hörselpedagog, Barn och elevhälsan

Visuellt stöd i teori och praktik

16:00-16:20

Hur kan vi med hjälp av visuellt stöd i lärmiljön öka elevernas inkludering och delaktighet under hela skoldagen? Inspireras till att utveckla det visuella stödet i din verksamhet.
Elin Solli, logoped, Barn och elevhälsan och Emelie Grahn, speciallärare, Björknässkolan

Sidan uppdaterades: