Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frånvarorutiner

Telefonnr sjukanmälan: 08-718 85 30

Information kring frånvarorutiner

Vi använder digital frånvarorapportering i Infomentor.

Vi vill så snabbt som möjligt på morgon kunna överblicka vilka barn som inte är närvarande på grund av säkerhetsskäl. Personalen påbörjar närvarokontrollen direkt när skolan börjar. Vi ringer hem om vi inte fått något meddelande så fort som möjligt i anslutning till skolstart.

Ni ska frånvaroanmäla senast klockan 7.30. Vi vill helst att ni rapporterar direkt i InfoMentor eftersom det ökar säkerheten. Om ni av olika skäl ändå ringer till oss så lyssnar av telefon vid expeditionen från klockan 7.15.

Viktigt att man alltid ansöker om ledighet hos klassläraren och fyller i en ledighetsansökan (se länk).

Ta del av nedanstående information så att du som vårdnadshavare vet vad som gäller kring närvaro och ledighet i skolan.

Använd loven till resor och familjeangelägenheter. Ditt barn går miste om väsentligt lärande och utveckling vid frånvaro. Stor frånvaro under skoltid vid olika tillfällen försvårar ditt barns inlärning. Vi är därför restriktiva med ledighet utöver loven.

Skollagen angående närvaro och ledighet

Närvaro 17 § En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.
Ledighet 18 § En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

  • Behöver en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter får klassläraren bevilja ledighet för max två dagar under ett läsår.
  • Behöver elev längre ledighet än 2 dagar beslutas det av rektor.
  • Vid synnerliga skäl kan endast rektor bevilja ledighet utöver tio Synnerliga skäl är starkare än enskild angelägenhet.

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens skolsituation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas

  • frånvarons längd,
  • elevens studiesituation,
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt
  • hur angelägen ledigheten är för eleven

Under perioder när nationella prov genomförs i åk 3 och åk 6 beviljas inga ledigheter.


Ifylld blankett lämnas in tre veckor i förväg till klasslärare.

Sidan uppdaterades: