Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hos oss ska varje elev lyckas!

Vi sätter lärandet i fokus och arbetar för att varje elev ska utvecklas maximalt. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att skapa en stimulerande och trygg utbildning och omsorg för våra barn och elever.
Britta Wikman

Britta Wikman

Rektor, Saltsjöbadens rektorsområde

”Varenda elev ska känna sig som en del av det som pågår i klassrummet. Och läraren måste använda all sin kompetens för att det ska ske.”

Vi utvecklar den goda pedagogiken

Våra skolor och förskolor utmärks av ett stort pedagogiskt fokus och av en undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Vår pedagogiska modell utgår ifrån elevernas kunskaper, föreställningar och intressen. Det ligger till grund för planeringen av undervisningen. Eleverna sätter egna mål för sitt lärande och är med och väljer arbetssätt. Läraren coachar och inspirerar eleverna att jobba och att nå en viss slutprodukt. Slutligen analyserar läraren sin egen undervisning, drar lärdomar om vad som varit framgångsrikt och inte samt delar erfarenheter om sin undervisning med kollegorna.

Undervisningen är alltså både lärarstyrd och elevstyrd. Eleverna är sina egna lärandeverktyg och läraren är deras guide och inspiratör. Eftersom det finns stort utrymme för alla elever att vara medskapande i sin undervisning kan individuella anpassningar göras. Vi vet att lärandet sker som bäst i dialog med andra och när vi är i reflektion. Därför är det viktiga grundpelare i undervisningen. Eleverna får slutligen visa vad de lärt sig genom olika redovisningsformer. Det kan till exempel vara i form av en utställning, en film, en föreställning, seminariegenomgångar men också i form av ett prov.

Det är ett utforskande och kreativt arbetssätt som tillämpas och som har sin bas i forskning. Den pedagogiska modellen utvecklas nämligen i samarbete med Luleå tekniska universitet. Den pedagogiska modellen, som omfattar alla lärare från förskolan till årskurs nio, ger kompetens att analysera och utveckla sin egen undervisning. Målet är att alla lärare inom rektorsområdet ska implementera modellen i den egna yrkespraktiken.

Trygghet – en förutsättning för lärande

Trygghet är en förutsättning för lärande. Vårt trygghetsarbete handlar i stort om att skapa trygga relationer, ett tryggt klimat och att bedriva ett aktivt mentorskap.

Vi utbildar våra elever för att bli goda relationsskapare och vi bedriver ett aktivt värdegrundsarbete inom våra skolor.

En av lärarens viktigaste uppgifter är att skapa ett gott klimat som känns tryggt och där alla elever jobbar med varandra. Då blir lärandet roligare. Eleverna får formulera mål för de egna studierna i samtal med lärare, enskilt och i grupp. Lärarna har täta feedbacksamtal med eleverna under professionella former, det vill säga planerade möten som har ett tydligt mål och syfte och som kräver förberedelser.

Lärarna samarbetar i ämneslag och arbetslag och samtalar kontinuerligt om elevernas kunskapsutveckling och behov.

Vi har ett trygghetsteam med högkompetenta personer som arbetar med att stärka gruppklimatet och att stötta vid utmaningar. På alla skolor finns elevhälsoteam där biträdande rektor, administrativ chef, skolpsykolog, skolläkare, kurator, skolsköterska och speciallärare ingår.

Sidan uppdaterades: