Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mål för avfallshanteringen

Här kan du läsa om målen för avfallshanteringen, både på nationell nivå och i Nacka med utgångspunkt i EU:s mål.

Vi i Nacka påverkas av det som sker både på EU-nivå, internationellt, nationellt och regionalt. Vi behöver även förhålla oss till styrande dokument på lokal nivå, till exempel översiktsplanen och lokala miljömål. Nacka vatten och avfalls arbete drivs av ambitionen att behålla en röd tråd som tydligt länkar samman regelverk med styrande dokument och samtidigt eftersträva Nackas vision om öppenhet och mångfald.

Lokala mål om avfall

Nackas mål går i linje med de nationella målen och målen på EU-nivå. De har brutits ner till konkreta åtgärder som formulerats i olika strategiska dokument.

Renhållningsordningen är kommunens grundläggande dokument för avfallshanteringen i Nacka. Renhållningsordningen innehåller en avfallsplan och föreskrifter med regler för avfallshantering.

Nackas avfallsplan 2021-2026 beskriver hur hela kommunen ska arbeta strategiskt för att minska avfallet och se till att avfallshantering blir mindre farligt för människors hälsa och natur. Nuvarande avfallsplan sträcker sig över sju år och följs upp årligen.

Andra strategiska dokument finns på Nacka kommuns hemsida:

Sveriges mål om avfall

Som utgångspunkt för det svenska miljöarbetet har ett miljömålssystem tagits fram som innehåller generationsmål, etappmål och miljökvalitetsmål. Ytterligare mål som rör avfall finns bland annat i Sveriges nationella avfallsplan och avfallsförebyggande program. I planen och programmet beskrivs Sveriges arbete med att förebygga avfall och nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering i enlighet med avfallshierarkin.

EU:s mål om avfall

Miljöarbetet i Sverige bygger till stor del på beslut inom EU och på ett aktivt internationellt samarbete. Det som beslutas om avfallshantering på EU-nivå ligger till grund för vårt nationella arbete, som i sin tur följs upp på regional och lokal nivå. Läs mer om avfallshanteringen i Europa här.

Sidan uppdaterades: