Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Hållbart byggande

Att bygga en hållbar framtid innebär stora utmaningar i en kommun som växer så snabbt som Nacka. Men också stora möjligheter. "Hållbart byggande" är en arbetsmodell som innebär att kommunen samarbetar med byggbranschen.

Kommunens riktlinjer för hållbart byggande antogs i november 2012. Riktlinjerna gäller inte för projekt som påbörjats efter 1 januari 2020, då tillämpas istället Strategi för miljö- och klimatambitioner i stadsutvecklingen. Påbörjade stadsbyggnadsprojekt som påbörjat före 1 januari 2020 tillämpar fortsatt Riktlinjer för hållbart byggande.

Riktlinjer för hållbart byggande är ett stöd för exploatörer, kommunens tjänstemän och politiker när det gäller att få fram konkreta åtgärder för hållbart byggande. Arbetet ska vara öppet och transparent - bland annat genom att målområden och åtgärder redovisas på projektetens webbplatser.

Tolv målområden

Riktlinjerna är indelade i tolv målområden och täcker ett mycket brett område. I inledningsskedet av varje nytt stadsbyggnadsprojekt ska kommunens representanter tillsammans med exploatören komma överens om 3-5 prioriterade målområden för projektet. Det ska vara mål som man anser är särskilt viktiga för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet på den aktuella platsen.

Åtgärder inom målområdena tas fram i samspel mellan byggherrar och kommunen och följs upp under projektens gång. Åtgärderna ska redovisas i samband med beslut om samråd och granskning av planförslag, vid antagande av detaljplan och exploateringsavtal samt i slutredovisningen av projektet.

Målområden:

 • Hållbart resande
 • Rum för verksamheter, blandad bebyggelse och mötesplatser
 • Anpassning till framtida klimat
 • Dagvatten som renas och infiltreras
 • Energieffektivt och sunt byggande
 • God ljudmiljö
 • Levande kulturmiljö
 • Hållbar avfallshantering
 • Effektiv mark- och resursanvändning
 • Nära till skola, fritid, idrott och kultur
 • Nära till grön- och vattenområden av god kvalitet
 • Gröna tjänster

Till varje målområde i riktlinjerna finns en kort förslagslista på åtgärder som kan användas för att uppfylla målet. Listan ska vara flexibel; enskilda projekt kan välja andra åtgärder än de som finns i förslagslistan och det ska vara möjligt att revidera åtgärder under projektets gång.

Riktlinjer för hållbart byggande (PDF-dokument, 211 kB)

Sidan uppdaterades: