Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vad är en översiktsplan?

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Den ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

Översiktsplanen ger vägledning för beslut

Översiktsplanen är inte bindande, men den ska ge vägledning för beslut om användandet av mark- och vattenområden. Översiktsplanen ska även ge vägledning om hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Det innebär att översiktsplanen har stor betydelse vid detaljplanläggning av olika områden och vid andra strategiska beslut som rör stadsbyggandet.

Obligatoriskt innehåll

Översiktsplanen ska redovisa allmänna intressen som har betydelse för beslut om mark- och vattenanvändningen. Av planen ska framgå

  • grunddragen i fråga om hur mark- och vattenområden ska användas,
  • kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras,
  • hur kommunen avser att tillgodose riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer.

Stor frihet för kommunen

Förutom det obligatoriska innehållet har kommunen stor frihet att utforma översiktsplanens innehåll. Allt fler kommuner väljer att använda översiktsplanen som en strategisk utvecklingsplan och att därmed lyfta in frågor som traditionellt inte hör till fysisk planering.

Nacka ska vara en attraktiv, växande och långsiktigt hållbar kommun. Översiktsplanen stödjer utvecklingen mot målen och skapar förutsättningar för en god miljö och ett rikt socialt liv för alla som bor i kommunen.

Kommunfullmäktige antog en revidering av översiktsplanen - "Hållbar framtid i Nacka" - den 21 maj 2018. Planen består av ett huvuddokument, en karta över planerad användning av mark och vatten, underlag och en beskrivning av miljö- och hälsokonsekvenser.

Genomförandet bygger på fyra stadsbyggnadsstrategier:

  • Skapa en tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön.
  • Komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka.
  • Utveckla Nackas lokala centrum och deras omgivning.
  • Planera, förvalta och utveckla den gröna och blå strukturen.

Bilden här är en detalj ur översiktsplanens karta över planerad framtida användning av mark- och vattenområden. Klicka på den för större bild!

Dokument:
Översiktsplan för Nacka (högupplöst)
Karta (PDF-dokument, 328 kB)
Översiktsplanens underlag (högupplöst)
Översiktsplanens underlag(lågupplöst)
Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning (högupplöst)
Miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning (lågupplöst)
Bilaga (innehåller samrådsredogörelse, utlåtande efter utställning och länsstyrelsens granskningsyttrande)

Kommunfullmäktiges beslut att anta översiktsplanen, 21 maj 2018, § 141  (PDF-dokument, 439 kB)

Sidan uppdaterades: