Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Säker sophämtning

På en del platser åker sopbilen längs med branta backar och trånga gator för att komma fram till enskilda sopkärl. När det rör sig andra trafikanter i närheten och när sikten är skymd finns ökad risk för tillbud och olyckor. Här har vi samlat information om vad vi gör för att göra din sophämtning så säker som möjligt.

Säkerhetsarbete med entreprenören

Tillsammans med sophämtningsentreprenören går Nacka vatten och avfall systematiskt igenom de hämtställen i Nacka som identifieras som problematiska ur ett säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv. Syftet med arbetet är göra din sophämtning så säker som möjligt och därmed minska risken för tillbud och olyckor. Det kan till exempel handla om att identifiera hämtställen utmed smala gator och gator där det saknas tillräckligt stort utrymme för att sopbilen ska kunna vända. Det kan även handla om att identifiera hämtställen där fastighetsägaren behöver införa så kallade lock-i-lock på kärlen.

Backning särskilt riskfyllt

På en del platser i Nacka saknas vändzon vilket innebär att sopbilen måste backa in (eller tillbaka) på vägen för att nå sopkärl. Just backande sopbilar har Arbetsmiljöverket ringat in som en säkerhetsrisk – men också en brist i sophämtarens arbetsmiljö pga. den anspänning som momentet innebär för chauffören. Därför är backning inte ett tillåtet körsätt utan får endast användas för att vända sopbilen. Hämtställen i Nacka där backning systematiskt används kommer därför att ses över och åtgärdas.

Gemensamt hämtställe

Om sophämtning inte kan utföras i direkt anslutning till berörda fastigheter införs ofta ett s.k. gemensamt hämtställe i anslutning till farbar väg eller parkeringsplats. Beroende på förhållandena på den aktuella platsen kan gemensamma sopkärl placeras ut, alternativt rullar respektive fastighetsägare ut sitt kärl på tömningsdagen till en överenskommen plats. När tömning utförts rullar fastighetsägaren tillbaka sitt kärl till sin tomt. Vilket system som lämpar sig bäst beror på förhållandena på platsen. Mer information om gemensamma hämtställen finns i Nacka vatten och avfalls handbok om avfall (2018) och branschorganisationen Avfall Sveriges handbok (2018).

Ansvar

Nacka vatten och avfalls ansvar i arbetsmiljöfrågan omfattar bl.a. reglering av transportvägar och avfallsutrymmen i avfallsföreskrifterna. Nacka vatten och avfall ställer även krav på arbetsmiljöarbete i upphandling av entreprenör för sophämtningen.

Arbetsgivaren ansvarar för de anställdas välmående och säkerhet och ska driva ett aktivt arbetsmiljöarbete med identifiering av risker och skapande av åtgärdsplaner. Arbetsmiljöverket är den myndighet som ser till att lagar och regler inom arbetsmiljöområdet följs.

Fastighetsägare ansvarar för att hämtställen, avfallsutrymmen och transportvägar på dennes mark uppfyller arbetsmiljökraven. Kraven omfattar t.ex. snö- och halkbekämpning, beskärning, lutning med mera.

Vad kan jag som kund göra?

  • Ställa ut kärlet och placera det enligt anvisning (gäller enbostadshus)
  • Se till att kärllocket går att stänga.
  • Knyta ihop soppåsen innan den läggs i kärlet. Lägga matavfall i därför avsedda påsar.
  • Skotta runt kärlet vintertid och peta loss soppåsar som fryst fast i kärlet.
  • Se till att buskage runt kärl och på vägen fram till kärl är klippta så de inte hindrar hämtningen.

Sidan uppdaterades: