Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Inför sophämtningen

Här kan du läsa om vad du ska tänka på inför sophämtning vad gäller utställning av kärl, tider, snöröjning och framkomlighet samt vad du gör om sophämtningen uteblivit eller om du missat att ställa ut kärlet.

Att göra innan tömning

Enbostadshus - tänk på detta

 • Kärlen ska ställas ut senast klockan 7.00 på tömningsdagen.
 • Packa inte för hårt, ha locket stängt och se till att kärlen är torra, annars kan påsar fastna och bli kvar efter tömningen.
 • Ställ kärlen så att de inte hindrar framkomligheten för tidningsbud, brevbärare och fotgängare. Undvik att placera dem på gångbanan.
 • Ställ inte kärlen så att snöröjning och halkbekämpning försvåras. För fler tips vintertid, läs mer på sidan Sophämtning vintertid.
 • Beskär buskar och träd för att underlätta framkomligheten.
 • Inga parkerade bilar får stå i vägen för sopbilen.
 • Det gröna och det bruna kärlet ska vid tömning ställas enligt nedan illustrationer beroende på tömningsfordon. Kärlen töms bara om de är rätt vända för tömning.
 • Kärlet för trädgårdsavfall ska ställas med handtag och hjul utåt mot gatan.
 • Har du fått en kärlhängare från sophämtaren om kärlets placering? Följ då denna anvisning.

Baklastare - manuell tömning

Sophämtaren hämtar dina utställda kärl manuellt och kör dem till sopbilen där de töms. Kärlen ska ställas med handtag och hjul utåt för att signalera tömning och underlätta för sophämtaren som inte ska behöva vända på kärlen. Sopbilen har två fack, ett för restavfall och ett för matavfall.

Våra sopbilar_baklastare.jpg

Sidlastare - maskinell tömning

En arm på sopbilen lyfter kärlen och tömmer dem i två olika fack uppe på bilen. Kärlen ska ställas max 2,5 meter från sopbilens tömningsplats och med 0,5 m utrymme mellan kärlen. De ska ställas med handtag och hjul inåt fastigheten för att sopbilen ska kunna tömma kärlen. Ställs de åt fel håll kommer de inte tömmas. Sopbilen har två fack, ett för restavfall och ett för matavfall.

Våra sopbilar_sidlastare.jpg

Flerbostadshus och verksamheter - tänk på detta

 • Packa inte för hårt, ha locket stängt och se till att kärlen är torra, annars kan påsar fastna och bli kvar efter tömningen.
 • Det ska vara framkomligt vid infart från gata till soprum.
 • Kärlen ska kunna rullas på hårdgjord yta fram till sopbilen.
 • Dörren till soprummet/kärlskåpet ska gå att öppna utan motstånd.
 • Beskär buskar och träd för att underlätta framkomligheten.
 • Inga parkerade bilar får stå i vägen för sopbilen.

Sophämtning på öar

Restavfall i säck

Restavfall på öar hämtas i säck. Hämtning sker på fredagar vecka
19, 21, 23, 25–35, 37, 39 och 41. Är du permanentboende och har behov av sophämtning vintertid, kontakta kundservice.

Att tänka på vid säckhämtning

 • Fyll inte säcken mer än att den kan förslutas vid hämtningen.
 • Säcken får väga högst 15 kg.
 • Säckstället ska vara lätt åtkomligt och gångvägen framkomlig.
 • Paketera vassa föremål så att de inte skadar sophämtaren.

Tider för sophämtning

Sophämtning sker vardagar kl. 07.00-21.00, även om tömningsdagen infaller på helgdagsafton eller helgdag. Enbostadshus har behovstömning för restavfall och matavfall, med möjlighet till upp till 52 tömningar per år. Behovstömning innebär att du ställer ut kärlen på din tömningsdag när du vill ha de tömda. Matavfalls- och restavfallskärlen töms i sopbilar med två fack, ett för restavfall och ett för matavfall. Vi rekommenderar att matavfallskärlet ställs ut ofta för att minska risken för att matavfallet börjar brytas ner med fukt och lukt som följd.

Utebliven sophämtning

Om sophämtningen inte utförts på ordinarie tömningsdag - meddela kundservice, antingen via detta formulär eller via telefon 08-718 90 00. Dra inte in kärlet på tomten, utan låt det stå kvar för tömning. Om utebliven sophämtning beror på sophämtaren ska kärlen tömmas vardagen efter anmälan, om anmälan görs före kl 16.00. OBS att ordinarie sophämtning kan ske fram till kl. 21.00 på tömningsdagen.

Glömt att ställa ut kärlet?

Om du glömt att ställa ut kärlet och inte klarar dig till nästa ordinarie tömning finns två alternativ: antingen ställer du ut en extra säck vid nästa tömningstillfälle eller så beställer du en extra tömning av kärlet. I båda fallen debiteras en extra avgift och du måste först kontakta kundservice.

Har sopbilen skadat något vid sophämtningen?

Om något skadats av sopbilen behöver du göra en skadeanmälan. Beskriv så tydligt det går vad som har hänt, tidpunkt för händelsen och vilka krav du ställer. Skicka till kundservice så förmedlar vi kontakt med vår entreprenör Verdis (tidigare "Urbaser").

Kundservice (e-post)

Kundservice (e-post)

Nacka vatten och avfall AB

08-718 90 00

Sidan uppdaterades: