Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fordonstvättar

Här kan du läsa vad som gäller för fordonsanläggningar som har utsläpp till avlopp.

Riktlinjer för fordonstvättar

För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonsanläggningar till avloppsnätet och efterföljande vattendrag har Nacka vatten och avfall tagit fram dessa riktlinjer i samråd med miljöenheten på Nacka kommun.

Riktlinjerna är en del av den individuella prövning som görs för alla verksamheter i enlighet med Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (PDF-dokument, 1,7 MB) samt Miljöbalken kap. 2.

I broschyren nedan kan du läsa om vad som gäller för fordonsanläggningar i Nacka som har utsläpp till avlopp från biltvättar.

Nacka avleder idag sitt spillvatten till två reningsverk; Henriksdals reningsverk samt Käppalaverket. Riktlinjerna i denna broschyr baseras därför på riktlinjer från Stockholm vatten och avfall samt Käppalaförbundet. Om dessa riktlinjer skärps gäller reningsverkets riktlinjer framför de som nämns i denna broschyr.

Bilaga 1 Rapportering av provtagning för fordonstvättar.pdf

Anmälningspliktiga fordonstvättar

Biltvättar med fler än 5000 personbilstvättar/år (eller 1000 större fordon/år) är anmälningspliktiga enligt Miljöprövningsförordningen. Ansvarig tillsynsmyndighet är Nacka kommuns miljö-och stadsbyggnadsnämnd och anmälan lämnas in till miljöenheten. För mindre tvättar och övriga fordonsanläggningar måste fastighetsägaren informera Nacka vatten och avfall innan verksamheten påbörjas, eftersom fordonstvätt påverkar fastighetens spillvatten.

Definition av anläggningstyp

Till fordonsvårdsanläggningar räknas verksamheter som har någon anknytning till fordonsvård, exempelvis fordonstvättanläggningar, GDS-anläggningar (Gör-Det-Själv-anläggningar), fordonsverkstäder, rostskyddsanläggningar, bilplåt-verkstäder, fordonslackeringar, med flera.

Fordonsanläggningar delas in efter antal tvättar i stora, små eller övriga anläggningar.

 • Stora anläggningar - Anläggningar som tvättar fler än 5000 personbilar alternativt fler än 1000 större fordon, exempelvis lastbilar, bussar eller andra vägfordon per år klassas som stora anläggningar. Innan en sådan anläggning startas ska anmälan göras till miljöenheten i Nacka kommun.
 • Små anläggningar - Anläggningar som tvättar mellan 2000 – 5000 personbilar alternativt 400 – 1000 större fordon, exempelvis lastbilar, bussar eller andra vägfordon per år klassas som små anläggningar.
 • Övriga anläggningar - Anläggningar som tvättar färre än 2000 personbilar alternativt 400 – 1000 större fordon, exempelvis lastbilar, bussar eller andra vägfordon per år klassas som övriga anläggningar.

Krav på fordonstvättar

Följande krav ställs på alla fordonstvättar:

 • Lämplig provtagningspunkt för automatisk provtagning på utgående vatten ska finnas.
 • När reningsanläggningen inte fungerar får tvättanläggningen inte användas. Bräddavlopp får inte förekomma. Vid haveri ska tvätten stängas.
 • Tvättvatten från eventuell Gör-det-själv-anläggning (GDS-anläggning) ska avledas till fordonstvättens reningsanläggning för spillvatten.
 • Fordonstvätten ska utrustas med en separat vattenmätare eller flödesmätare för att möjliggöra en uträkning av vattenförbrukningen per fordon. Finns olika tvättanläggningar på samma fastighet, exempelvis en automatisk tvättanläggning och en GDS-anläggning, ska mätanordningar finnas för de olika flödena.
 • Vid nybyggnationer ska utrymme finnas för framtida behov av ytterligare reningsutrustning.
 • Ovidkommande vatten ska inte tillföras spillvattenledning.
 • Tvättplatser utomhus ska förses med tak.
 • Yta avsedd för avfettning ska antingen förses med tak och ledas till spillvattennätet, alternativt ska vattnet från avfettningsytan genomgå en dagvattenreningsåtgärd före avledning till dagvattennätet.
 • Fastighetsägaren ska kunna visa upp ritning som visar hur ledningarna är kopplade inne på fastigheten.

Läs mer om provtagning, riktvärden för utsläpp, egenkontroll och kemilaliehantering i broschyren med riktlinjer.

Sidan uppdaterades: