Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Fettavskiljare

Rester av större mängder fett måste tas om hand, så att det inte hamnar i avloppssystemet. Läs om när fettavskiljare behövs, hur de fungerar och vilka regler som gäller.

Fett i avloppet skapar problem

Fett i avloppsvatten har blivit ett allt större problem. Det leder till stora problem med igensättning i avloppsledningar på grund av fettutsläpp från bland annat restauranger, storkök och bagerier. Ledningsnätet är gjort för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. Det vill säga spillvatten som motsvarar det som ett normalhushåll genererar.

Många verksamheter som hanterar livsmedel ska ha fettavskiljare

För att förhindra utsläpp av fett i avloppsledningarna skall verksamheter som hanterar livsmedel ha en fettavskiljare. Fastighetsägaren är den som är ytterst ansvarig för att det finns en fettavskiljare installerad, eftersom den tillhör en fastighets VA-installation. Fastighetsägaren ansvarar för att den fettavskiljare som är installerad är typgodkänd d.v.s. tillverkad enligt standard SS-EN-1825-1 och har korrekt dimensionering utifrån den verksamhet som bedrivs i fastigheten.

Varför krävs fettavskiljare?

När avloppsvatten kyls ner i ledningsnätet stelnar fettet och fastnar på rörväggarna i avloppsledningarna och täpper så småningom till rören. I olyckliga fall kan ett stopp leda till översvämningar av avloppsvatten i källarutrymmen eller utsläpp av orenat vatten till vattendrag. Stoppen medför stora kostnader för både ledningsägare och fastighetsägare.

Fettavlagringar bildar svavelväte, en illaluktande och giftig gas, som även ger frätskador på ledningar och utgör en hälsorisk. Fettet kan även störa reningsprocessen i avloppsreningsverken och det lockar råttor till ledningsnätet.

Vilka verksamheter måste ha Fettavskiljare?

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster, SFS 2006:412, 21 §, får inte en fastighetsägare använda en allmän VA-anläggning på ett sätt som innebär att avloppet tillförs vätskor, ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på ledningsnätet.

I Boverkets Byggregler 15 (BFS 2008:6) avsnitt 6:641 ställs krav på installationer för spillvatten, där vatten kan innehålla mer än obetydliga mängder av skadliga ämnen, skall spillvattnet behandlas eller avskiljare installeras.

Verksamheter som normalt måste ha fettavskiljare är till exempel:

Restaurang Rökeri Pizzeria Personalmatsal
Bageri Skolor/förskolor Livsmedelsbutik med tillverkning Mottagningskök
Café Storkök Gatukök Hotell
Catering Slakteri Sushiservering Charkuteri
Gruppboende

Undantag från krav på fettavskiljare

För vissa verksamheter kan kommunen ge tidsbegränsad undantag från kravet på fettavskiljare. Undantag för fettavskiljare är avsedd för livsmedelsverksamheter som bedrivs i så liten skala att spillvattnet bedöms ha en beskaffenhet som inte skiljer sig från hushållsspillvatten. Det är alltid fastighetsägaren som ansöker om undantag, detta för att fastighetsägaren ska vara medveten om och samtycka till att livsmedelsverksamhet utan fettavskiljare bedrivs på fastigheten. Nacka vatten och avfall ansvarar för handläggandet av ärendet.

Ansökan om undantag för installation av fettavskiljare (PDF-dokument, 562 kB)

Det här behöver du göra innan du installerar en Fettavskiljare

Kontakta Nacka vatten och avfall för att informera om att du planerar att installera en fettavskiljare. Du ska kunna visa hur du kommit fram till hur stor din fettavskiljare ska vara. Skicka in denna information till miljo@nvoa.se innan den installeras.

Anmäl till kommunens miljöenhet och bygglovenhet

Alla som startar en ny livsmedelsverksamhet ska anmäla det till kommunens miljöenhet. Fastighetsägare behöver även lämna in en anmälan till kommunens bygglovenhet då installationen av fettavskiljaren är en anmälningspliktig åtgärd enlig plan- och bygglagen. Samma regler gäller också när man utökar en befintlig verksamhet.

Här kan du läsa mer om anmälan av byggprojekt.

Tömning fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare

Observera att tömningsintervallet har ändrats under 2023. Information har skickats ut via brev till berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare.

Tömning ska ske regelbundet

Tömning av fettavskiljare ska ske regelbundet med ett intervall som bestäms av behovet. Har din verksamhet en liten avskiljare kan den behöva tömmas med tätare intervall, men oavsett storlek så är det mängden fett som avgör hur ofta avskiljaren behöver tömmas. Tömning ska dock minst en gång i månaden enligt Nackas avfallsföreskrifter.

Vid tömning töms hela avskiljaren töms och spolas ren med vatten. Därefter måste du själv fylla upp avskiljaren med vatten igen.

Läs mer under Installation och skötsel

Bedömning av behov av tömningsintervall

Vid tömningen gör Nacka vatten och avfalls upphandlade entreprenör en bedömning om det nuvarande tömningsintervallet är tillräckligt för att säkerställa avskiljarens funktion och meddelar detta till tillståndsgivaren.

Tömning ska göras av våra entreprenörer

För de flesta verksamheter ska tömning av fettavskiljaren endast utföras av Nacka vatten och avfalls upphandlade entreprenör i enlighet med avfallsföreskrifternas bestämmelser. Tömningarna sker efter schema för att miniminera antalet transporter och miljöpåverkan.

Det är viktigt att fettavskiljaren är åtkomlig vid tömning. Läs mer om detta under Installation och skötsel.

Abonnemang för tömning

Om din verksamhet har en fettavskiljare behöver du ett abonnemang för tömning. Starta abonnemang genom att fylla i och skicka in blanketten via e-post till vår kundservice: kundservice@nvoa.se

Avtal för tömning av fettavskiljare (PDF-dokument, 235 kB)

Undantag tömningsintervall

Det går att söka undantag för att få ett färre antal tömningar. Ansökan görs via blankett nedan. Skicka blanketten till miljo@nvoa.se.

Ansökan om undantag från kravet på gällande tömningsintervall av fettavskiljare (PDF-dokument, 611 kB)

Så här Fungerar en fettavskiljare

Fettavskiljaren består av en tank med mellanväggar. Avloppsvattnet leds in till avskiljaren via avloppsröret. När vattnet rinner med rätt hastighet genom en avskiljare sjunker slam och tyngre partiklar till botten i avskiljarens första fack medan fettet stiger och lägger sig vid ytan på nästa fack, eftersom fett är lättare än vatten. Som riktlinje kan sägas att en fettavskiljare bör tömmas när cirka 10 % av volymen utgörs av fett. Det renade vattnet rinner sedan ut i ledningsnätet. Med regelbundna intervaller töms sedan fettet med hjälp av slamsugningsfordon.

Är fyllnadsgraden av fett för stor blir inte uppehållstiden tillräckligt lång vilket leder till att fettet passerar genom avskiljaren. Då blir inte fettet kvar i anläggningen utan transporteras ut i ledningsnätet.

Till avskiljaren kommer även matrester. För att de inte ska störa reningen ska de skiljas av i en separat eller integrerad slamavskiljardel i fettavskiljaren.

Larm och provtagning

Avskiljaren ska ha larm och möjlighet till provtagning på utgående avloppsvatten. Vid larm ska tömning beställas omgående.

Installation och skötsel

Placering

När en fettavskiljare installeras är det viktigt att tänka på att den ska vara tillgänglig för tömning samt kunna tömmas enligt god arbetsmiljö. Den ska därför vara placerad så att vägen är fri mellan fordonets uppställningsplats och tömningspunkt så att entreprenören obehindrat kan utföra en tömning.

Placering av fettavskiljare kan ske antingen utomhus eller inomhus. Enligt Livsmedelslagen får inte fettavskiljare placeras i lokal där man hanterar livsmedel eller i utrymmen där man vid tömning måste dra slangar genom dessa lokaler. Anledningen till detta är att fettavskiljaren kan ge upphov till hygieniska olägenheter i livsmedelslokalen.

Vi rekommenderar att ha varmvattenkran och slang monterad vid avskiljaren så att den kan spolas ut och rengöras vid tömning. Ju tätare tömningsintervall desto mindre problem med lukt och stopp i avskiljaren och ledningar.

Fettavskiljaren bör placeras så nära källan som möjligt och om möjligt vara nedgrävd i marken eftersom den då blir lätt att tömma. Risken för lukt minimeras också. Vägen fram till tömningsplatsen skall ha en bärighet för 26 ton och en vägbredd på minst 3,5 meter. Dragvägen skall vara fri från hinder som staket, murar, planeringar och annan växtlighet.

Om fettavskiljaren placeras inomhus bör lokalen vara väl ventilerad samt försedd med vatten, helst varmt och golvbrunn. Det ska finnas tillräckligt med utrymme och belysning vid avskiljaren så att den är lätt att tömma, rengöra, inspektera samt underhålla. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt vid tömning.

Fettavskiljaren ska placeras så att endast köksavlopp eller motsvarande kan passera. Till avskiljaren ansluts vaskar, diskmaskiner och golvbrunnar. Övrigt avlopp, från exempelvis toaletter får inte anslutas till avskiljaren.

Funktionskrav

Vid nyinstallation av en fettavskiljare krävs att den är typgodkänd och flödestestad enligt svensk standard.
Utformning enligt SS-EN 1825-1. Dimensionering, drift och underhåll enligt SS-EN 1825-2.

För att få en korrekt storlek på fettavskiljaren behöver du ta hänsyn till beräknad fettmängd, vattentemperatur samt typ av diskmedel. Verksamhetens vattenflöde får inte överstiga avskiljarens kapacitet. För att få en grov uppskattning om hur stor din fettavskiljare bör vara kan du beräkna enligt nedanstående tabell.

Matportioner per dag 1) Dimensionerat flöde (liter per sekund)
200 2
201- 400 4
401 - 700 7
701 - 1 000 10

För verksamheter utan servering kan fettavskiljarens storlek bestämmas av det maximala flödet genom anläggningen.

Flera olika faktorer påverkar hur fettavskiljaren bör dimensioneras, kontakta därför en rörfirma eller VVS-konsult för att få hjälp med beräkning och installation och kostnadsuppgifter.

1) För restauranger och andra serveringslokaler är antalet serverade matportioner som avgör storlek på fettavskiljaren.
Antalet sittplatser i lokalen multiplicerat med tre ger antalet matportioner.

Skötsel

Fastighetsägaren är ansvarig för anläggningens skötsel och drift. Det innebär att tömningen sker enligt tillverkarens drift- och skötselinstruktioner samt ledningsnätsägarens tillstånd och bestämmelser om tömningsintervall. Det gäller även för stopp eller skada på ledningsnätet orsakat av fettutsläpp till följd av bristande fettavskiljning.

För att vara säker på att fettavskiljaren fungerar bör den kontrolleras regelbundet. Minst en gång om året bör man kontrollera:

  • Fettskiktets tjocklek
  • Larmfunktionen (lyft upp givaren i fettskiktet)
  • Vattennivån (ska vara högre än utloppets nivå)
  • Journalföringen vid tömningarna

En funktionskontroll av hela anläggningen bör göras vart femte år. Tänk på att placera larmet på anläggningen så det går att se och höra.

Luftning

För att förhindra dålig lukt, avlagringar och rötningsprocesser måste fettavskiljaren samt till- och utloppsledningarna ha tillräcklig luftning. Luftledningarna läggs separat och helst i byggnaden. Avluftning av fettavskiljaren får inte göras på VA-nätet. Det rekommenderas att avluftning leds upp och ut över taket för att undvika att dålig lukt sprids. Tänk på att inte placera avluftning vid fastighetens luftintag.

Mat och frityrolja

Har du större mängder fett, till exempel frityrolja, får du inte hälla det i avloppet trots att fettavskiljare finns installerad. Det kan slå ut fettavskiljarens funktion. Fettavskiljaren är konstruerad för att skilja ut fett från avloppsvattnet och inte för att ta emot större fettmängder på en gång. Mat och frityrolja ska istället samlas in för fettåtervinning i separatbehållare. Eftersom fett är en resurs samlas det ofta in utan kostnad av olika entreprenörer. När fetterna och oljorna inte längre används i livsmedelstillverkning kan de istället återvinnas och bli till en råvara vid tillverkning av nya produkter inom kemisk och teknisk industri. Exempel på produkter är bland annat tvål- och tvättprodukter, stearin, papperskemikalier, färg, plast, gummi eller bränsle.

Tömning

Tömning av fettavskiljare ska ske regelbundet med ett intervall som bestäms av behovet dock minst en gång i månaden, enligt Nackas avfallsföreskrifter. Det går att söka undantag för att få ett färre antal tömningar. Vid tömningen gör Nacka vatten och avfalls upphandlade entreprenör en bedömning om det nuvarande tömningsintervallet är tillräckligt för att säkerställa avskiljarens funktion och meddelar detta till tillståndsgivaren. Vid tömning ska hela avskiljaren tömmas och spolas ren med vatten, för att sedan fyllas upp med vatten igen.

Tömning av fettavskiljaren får endast utföras av Nacka vatten och avfalls upphandlade entreprenör i enlighet med avfallsföreskrifternas bestämmelser. Tömningarna sker efter schema för att miniminera antalet transporter och miljöpåverkan. Det är viktigt att se till att inget står i vägen och hindrar att tömningen kan genomföras. Om entreprenören inte kommer åt fettavskiljaren och kan tömma debiteras kunden ändå. Tömning beställs via vår kundservice tel 08-718 90 00, kundservice@nvoa.se

Sidan uppdaterades: