Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Dagvattenavgift

Dagvattenavgiften som våra kunder betalar används till att ta hand om regn- och smältvatten genom den allmänna dagvattenanläggningen i kommunen. På den här sidan förklarar vi hur dagvattenavgiften fungerar och vilka kunder som betalar den.

En stor del av Sveriges kommuner tar ut dagvattenavgifter via VA-taxan. Dagvattenavgifterna används till att täcka kommunens kostnader för att leda och eventuellt rena regn- smält- och dräneringsvatten från allmänna platser och fastigheter. Tidigare ingick kostnaderna för dagvatten som en del av spillvattenkostnaderna. Idag kräver Lagen om allmänna vattentjänster att en kommun ska dela upp sina kostnader för vatten, spillvatten och dagvatten.

Vem betalar dagvattenavgift?

Den som äger en fastighet som ligger inom verksamhetsområde för dagvatten betalar brukningsavgift för omhändertagande av dagvattnet. I de fall en icke tidigare ansluten fastighet ansluts till den allmänna dagvattenanläggningen så betalar fastighetsägaren även anläggningsavgift, som är en engångsavgift.

Läs mer om verksamhetsområden

Två olika dagvattenavgifter

Det finns två olika verksamhetsområden för dagvatten: dagvatten gata och dagvatten fastighet. Vissa fastigheter ligger inom båda dessa verksamhetsområden och betalar därför avgift för båda tjänsterna.

Dagvatten gata

Dagvatten gata är en avgift som tas ut för att finansiera bortledning av dagvatten från gator, torg och parker i ett bebyggelseområde. Avgiften betalas av alla som äger en fastighet som är belägen inom verksamhetsområde för dagvatten gata.

Tjänsten dagvatten gata är till kollektiv nytta för bebyggelseområdet som helhet, så att du ska komma torrskodd till din fastighet. Dagvatten gata förutsätter inte något individuellt behov hos enskilda fastigheter, och innebär inte heller att det måste finnas dagvattenledningar, diken eller brunnar i fastighetens omedelbara närhet. Längst ner på sidan finns en illustration som visar hur dagvatten gata fungerar.

På de flesta platser i kommunen där det finns dagvattenlösningar har verksamhetsområden för dagvatten gata oftast betydligt större utbredning än verksamhetsområden för dagvatten fastighet.

Dagvatten fastighet

Avgift för dagvatten fastighet betalas av alla fastighetsägare inom ett verksamhetsområde där dagvattnet från fastigheten tas omhand av kommunens allmänna dagvattenlösningar.

Dagvatten fastighet innebär att dag- eller dräneringsvatten från en fastighet leds till dagvattensystemet. Det sker nästan alltid via en dagvattenanslutning (dagvattenservis), men det kan också finnas andra anordningar än ledningar för bortledande av dagvatten. Exempel på detta är diken eller ytavrinning.

Undantag från skyldighet att betala dagvattenavgift

I särskilda fall kan en fastighet ha rätt till avgiftsbefrielse för dagvatten fastighet. Vi har samlat information om detta på en egen sida:

Undantag från avgiftsskyldighet för dagvattentjänster

Dagvatten ska inte ledas till spillvattenledningarna

Dag- och dränvatten får endast ledas till ledningar som är avsedda för ändamålet. Det betyder att det inte är tillåtet att leda dagvatten från din fastighet via dina spillvattenledningar till det allmänna avloppsnätet om du inte har en särskild överenskommelse med Nacka vatten och avfall. Åtgärder för bortkoppling av otillåten avledning av dagvatten ska bekostas av fastighetsägaren.

Bestämmelser för hur det allmänna ledningsnätet får användas finns i Allmänna bestämmelser för användande av Nacka kommuns allmänna vatten-, spill- och dagvattenanläggning (ABVA).

Läs och ladda ner ABVA (PDF-dokument, 110 kB)

Överbelastade avloppsledningar

Det finns många fastigheter i Nacka som fortfarande leder dagvattnet till spillvattenledningarna eftersom det historiskt sett har tillåtits. När dagvatten leds från fastigheter till spillvattenledningarna ökar belastningen på avloppsnätet, som inte har kapacitet att ta hand om både spill- och dagvatten från fastigheterna. Den ökade belastningen kan resultera i bräddning, vilket betyder att avloppsnätet svämmar över. En konsekvens av bräddningen kan vara att spillvatten från fastigheterna därför hamnar på gatorna vid exempelvis skyfall eller ihållande regn.

Läs mer om bräddning

Bilden nedan: Illustration över hur ett verksamhetsområde för "dagvatten gata" fungerar. Alla fastigheter i området har inte samma lösningar för dagvattnet. Dagvattenhanteringen är till kollektiv nytta för området som helhet, även om vissa fastighetsägare inte har diken, brunnar eller ledningar synliga i närheten av fastigheten.

Klicka på bilden för att förstora den.

Sidan uppdaterades: