Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Bräddning

En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten från en pumpstation eller från ledningsnätet. Bräddning kan ske i samband med kraftiga regn eller på grund av tekniska fel och är en normal säkerhetsfunktion i ledningssystemet.

Vad innebär bräddning?

En bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten från en pumpstation eller från ledningsnät, vanligtvis från en pumpstation. Från de flesta platser sker det sällan. Alla bräddningar rapporteras till Miljöenheten på Nacka kommun, som är tillsynsmyndighet.

Varför blir det bräddningar?

Vid kraftiga regn då stora mängder vatten kommer in i ledningssystemet via otäta rör och felaktigt kopplande stuprör kan en bräddning ske. Då blir ledningsnätet överbelastat och vattenmängden är större än vad avloppssystemet klarar av. Avloppsvattnet vid dessa tillfällen är kraftigt utspätt och består till största delen av regnvatten.

Bräddning kan också ske om skräp eller fett helt eller delvis stoppar upp i röret så att vattnet inte kan komma fram. Det kan exempelvis vara våtservetter som spolats ner i toaletten eller matfett som spolats ut i avloppet och orsakar stopp när det stelnat. Bräddning kan också ske vid tekniska problem i pumpstationerna eller på grund av strömavbrott.

Varför kan vi inte se till att det aldrig bräddar?

Ledningsnätet är byggt så att det ska kunna brädda över i vissa punkter vid för höga flöden. Det är en normal säkerhetsfunktion för att inte vattnet ska gå baklänges om ledningarna bli överfulla. Om avloppsvattnet inte kan brädda ut vid dessa tillfällen riskerar vattnet att istället tränga bakåt i ledningsnätet och upp i golvbrunnar och därmed orsaka översvämningar inne i fastigheter.

Vad innehåller avloppsvatten?

I Sverige använder vi cirka 140 liter vatten per person och dygn, av dessa beräknas cirka 30 liter gå åt till toalettspolning. Resterande 110 liter är vatten till bad, tvätt och disk. Det innebär att ”normalt” avloppsvatten inte bara innehåller urin och avföring, utan den största delen kommer från bad, disk och tvätt, samt ibland även stora mängder regn- eller smältvatten.

Cirkel_vattenförbrukning_780x290px.jpg

Källa: Svenskt Vatten

Hur påverkar en bräddning sjöar, kustområden och vattendrag?

Orenat avloppsvatten innehåller ämnen som kan ha negativa effekter på miljön. Det handlar främst om näringsämnen som kväve och fosfor men även tungmetaller som zink, koppar, kadmium och kvicksilver. Avloppsvatten kan också ge en estetisk påverkan i form av synliga föroreningar och lukt. Kväve och fosfor är näringsämnen för växter och är de ämnen som främst orsakar övergödning i sjöar och vattendrag.

Konsekvenserna av en bräddning blir olika bland annat beroende på hur stor volym som bräddat, vilken årstid bräddningen skett samt vilken sjö det bräddade avloppsvattnet går till.

Hur påverkar bräddning badvattenkvalitén?

Om bräddning sker i närheten av en kommunalt utpekad badplats informeras Nacka kommun, som åker ut och tar badvattenprover. Skulle dessa prover påvisa för höga halter bakterier som gör det olämpligt att bada informeras allmänheten om det.

Bräddning sker oftast i samband med kraftiga regn, det kan därför vara olämpligt att bada precis i anslutning till det. Om en bräddning sker i samband med kraftigt regn betyder det också att den största delen av det bräddade vattnet är regnvatten, men det kan ändå finnas virus och bakterier som följer med avloppsvattnet ut i sjön. Utspädningen blir dock så pass stor att risken för smitta snabbt minskar med tiden. Under sommaren minskar antalet bakterier som kommer ut i en sjö ganska snabbt beroende på hög temperatur, solljus och naturlig nedbrytning. Den tid det tar att minska antalet bakterier med 90% kan under sommaren vara så kort som 30 minuter medan samma mängd bakterier att bryta ner under vintern kan vara flera dagar.

Den officiella badsäsongen sträcker sig från 21 juni till 20 augusti.
Här kan du läsa om badvattenkvalitén och provtagning i Nacka.

Sidan uppdaterades: