Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Finansiering

Förskoleklass & grundskola

Checkbelopp

Checkbelopp enligt vistelsetid och ålder utbetalas för varje elev som är folkbokförd i Nacka och vars placering är registrerad i Nacka24 senast den 10 i aktuell månad. Checkbeloppet utbetalas den 22 i varje månad.

Checkbelopp grundskolan 2024

Tabellen nedan anger checkbelopp med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

ÅRSKURS KRONOR/ÅR
Förskoleklass 65 559
Grundskola årskurs 1–3 86 064
Grundskola årskurs 4–6 88 229
Grundskola årskurs 7–9 110 930

Checkbelopp 2023

Checkbelopp grundskola januari-juni 2023

Tabellen nedan anger checkbelopp med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

ÅRSKURS KRONOR/ÅR
Förskoleklass 62 100
Grundskola årskurs 1–3 81 524
Grundskola årskurs 4–6 83 574
Grundskola årskurs 7–9 105 077

Checkbelopp grundskolan juli-december 2023

Tabellen nedan anger checkbelopp med kronor per år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

ÅRSKURS KRONOR/ÅR
Förskoleklass 63 342
Grundskola årskurs 1–3 83 154
Grundskola årskurs 4–6 85 245
Grundskola årskurs 7–9 107 179

Tilläggsbelopp

I Nacka används begreppet tilläggsbelopp som ett samlingsbegrepp för ersättningar utöver checkbeloppet. Tilläggsbelopp utbetalas till både fristående och kommunala anordnare. Nedan finner du de tilläggsbelopp som är aktuella för grundskolan. Tilläggsbeloppen betalas ut varje månad tillsammans med checkbeloppen.

Elever med omfattande behov av särskilt stöd

Skolan kan ansöka om tilläggsbelopp/individinriktat stöd för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Om ansökan godkänns fastställer resurssamordnaren ett belopp utifrån en individuell bedömning.

På sidan Grundbelopp och tilläggsbelopp reder vi ut begreppen grundbelopp och tilläggsbelopp i skolan. Informationen på sidan är bra att gå igenom innan en eventuell ansökan om tilläggsbelopp skickas in.
Länk till sidan Grundbelopp och tilläggsbelopp

Ansökan

Klicka på länken nedan för att komma till en sida med information om hur du gör en ansökan om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd.
Länk till sida med information kring ansökan om tilläggsbelopp/individinriktat stöd

Obligatorisk och utökad lovskola

Begreppet lovskola är reglerat i skollagen. Lovskola som faller under skollagens definition och ingår i grundskolan är:

Obligatorisk lovskola i juni

Den obligatoriska lovskolan ska erbjudas

  • elever som slutat årskurs åtta och som är i riskzonen för att inte bli behöriga till gymnasiet under nästa årskurs
  • elever som slutat årskurs nio utan att ha blivit behöriga till gymnasiet.

Utökad lagstadgad lovskola

Anordnas av huvudmannen på lov under läsåret för elever i årskurs 9 som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan

Alla huvudmän är skyldiga att erbjuda dessa elever lovskola. Lovskolan är frivillig för eleverna, men elever som tackat ja måste också delta.

Ansökan

Länk till webbsida med information om hur du ansöker om tilläggsbelopp för lovskola.

Belopp

Tilläggsbeloppet 2023 är 100 kronor per närvarotimme och elev.

Modersmålsundervisning

Ansökan modersmål

Skolan kan ansöka om modersmålspeng för de elever som uppfyller skollagens krav gällande modersmål. Klicka på länken nedan för att komma till en webbsida där du får mer information om kriterierna för modersmål samt kan göra din ansökan digitalt.

Information om ansökan om modersmålspeng

Ersättningsnivåer 2023

Tabellen nedan anger modersmålspengen med kronor per elev och år. För fristående anordnare tillkommer momskompensation enligt gällande regler.

ÅRSKURS BELOPP
Förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola 9 150

Övriga ersättningar

Nyanländresurs

Ansökan nyanländresurs

För nyanlända elever får skolan utöver skolpengen/programpengen också en så kallad nyanländresurs. Klicka på länken nedan för att komma till en webbsida där du hittar information om hur Nackas nyanländresurs beräknas och hur du gör för att ansöka.

Information om ansökan om nyanländresurs

Ersättningsnivåer

Beloppets storlek beror på elevens ålder och hur länge eleven varit i Sverige. Nyanländresursen betalas ut under fyra år.

Nyanländresurs för grundskola HDI-grupp 1-2
Skolpeng x faktor
HDI-grupp 3-4
Skolpeng x faktor
Första året i Sverige 0,80 1,20
Andra året i Sverige 0,60 0,90
Tredje året i Sverige 0,40 0,40
Fjärde året i Sverige 0,20 0,20

Vad betyder HDI?

HDI, Human Development Index, är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder. HDI är en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och bruttonationalprodukt. Indexet delas in i fyra grupper.

Utbildningsnämnden delar in resursfördelningen i två grupper:

  • Mycket högt och högt HDI (den lägre ersättningsnivån)
  • Medel och lågt HDI (den högre ersättningsnivån)

Strukturtillägg

Information om strukturtillägg samt aktuella belopp hittar du på en samlingssida för samtliga skolformer:

Klicka på länken för att komma till sidan Strukturtillägg

Förhöjt grundbelopp resursskola

Till de skolor som uppfyller kriterierna för en resursskola ges - utöver ordinarie checkbelopp - ett förhöjt grundbelopp "Resursskola bas". Beroende på vilka behov som finns och vilka åtgärder som planeras, kan i stället förhöjt grundbelopp, nivå 1 eller 2 tilldelas en elev. Det kommer att finnas tydliga kriterier för de olika nivåerna inom resursskola.

Belopp 2023

Nivåindelning Förhöjt grundbelopp
Resursskola, bas 150 000
Resursskola, nivå 1 225 000
Resursskola, nivå 2  275 000 Kulturpeng

Kulturnämnden avsätter varje år en särskild kulturpeng för alla barn från 3 års ålder till och med skolår 9.

Ersättningsnivå

Kommunfullmäktige har fastställt kulturpengen för 2023 till 142 kronor per år.

Momskompensation tillkommer inte för fristående anordnare.

Ansökan och utbetalning

Du behöver inte göra någon ansökan om kulturpeng. Kulturpengen betalas ut tillsammans med checkbeloppen i mars och oktober.

Kriterier och uppföljning

Kulturnämnden gör återkommande uppföljningar av hur förskolor och skolor har använt kulturpengen. Kulturpengen ska återbetalas om den inte används enligt uppställda kriterier.

Klicka på länken nedan för att läsa mer om vilka kriterier som gäller för att förskolan/skolan ska ha rätt till kulturpeng.

Ta del av kriterierna för kulturpengen i förskola och skola

Sidan uppdaterades: