Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Stort projektstöd och produktionsstöd

Stort projekt-/ och produktionsstöd syftar till att stödja genomförande av kulturprojekt och scenkonstproduktioner som är av större ekonomisk eller tidsmässig karaktär och kan omfatta ett eller flera olika sammanhängande delar eller evenemang. Stöd kan endast beviljas för kostnader direkt knutna till genomförande i Nacka kommun.

Stort projektstöd

Stödet kan beviljas för upp till 200 000 kronor och är avsett att täcka kostnader som uppstår inom projektets tidsram. Exempel på kostnader som kan beviljas är projektledare/konstnärlig ledare, gage, hyra av teknik, hyra av lokal, marknadsföring eller övriga i ansökan specificerade kostnader. Ett projekt kan beviljas stort projektstöd en gång.

Produktionsstöd

Stödet kan beviljas med upp till 200 000 kronor för nyproduktion eller väsentlig omarbetning av tidigare produktion av scenkonstföreställningar. Exempel på kostnader som kan beviljas är lokalkostnader, rättigheter, arvoden, transporter eller övriga i ansökan specificerade kostnader. En produktion kan beviljas produktionsstöd en gång.

Vid projekt eller produktioner med betydande intäkter i form av inträde, försäljning eller liknande ska intäkterna i första hand finansiera eventuella arvoden till produktionens egna medarbetare.

Stort projektstöd och produktionsstöd kan erhållas av organisationer som:

 • Uppfyller de allmänna villkoren för kulturstöd
 • Innehar plus- eller bankgirokonto

Organisationen ska även uppfylla ett eller flera av följande kriterier:

 • Utforska eller utveckla konstnärliga områden
 • Ha särskild betydelse för Nackas konst- och kulturliv
 • Vara särskilt anpassat för personer med funktionsnedsättning
 • Prioritera barn och unga
 • Hålla hög konstnärlig eller professionell nivå
 • Utvecklas genom delaktighet utifrån nackabornas intressen och förutsättningar
 • Tillgängliggöra, utveckla eller bevara Nackas rika kulturarv
 • Möjliggöra kreativt skapande
 • Utvecklas i samverkan mellan flera aktörer
 • Finansieras av flera aktörer och/eller ideell insats

Anvisningar

Ansökan ska vara inskickad till Nacka kommun senast den 1 januari. Beslut fattas av kulturnämnden i februari.

Utbetalning sker inom två veckor efter beslut. Om projektet/produktionen är beroende av ytterligare extern finansiering betalas stödet ut när fullständig finansiering är säkerställd.

Om projekttiden överstiger sex månader ska en avrapportering om projektets status göras.

Slutredovisning ska vara inlämnad senast två månader efter avslutat projekt.

Övrigt

Organisationer med stort projekt- /produktionsstöd kan söka och erhålla upp till 50 000 kronor per år i litet projektstöd för arrangemang utanför projektet.

Organisationer med stort projekt-/produktionsstöd kan inte söka verksamhetsstöd.

Kulturnämnden kan, om särskilda skäl föreligger, besluta om undantag från kriterierna.

Sök Stort projektstöd och Produktionsstöd

Gör så här:

 1. Gå in på Mina sidor
 2. Logga in med bankid
 3. Klicka på bidrag

Här finns en manual för hur du söker bidrag.

Sidan uppdaterades: