Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vad är Våga Visa kulturskola?

Våga Visa kulturskola är en metod och ett nätverk för samverkan kring utvärdering av kulturskola för barn och unga. Nätverket startade 2008 och idag ingår Järfälla, Lidingö, Nacka, Tyresö och Upplands Väsby kommuner i samarbetet.

Observationerna är pausade från och med 1 januari 2024.

Våga Visa kulturskola innehåller tre delar

 • Observationer
 • Kundundersökning
 • Självvärdering

Syftet med metoden

Syftet med metoden är att:

 • Beskriva och utvärdera verksamheten utifrån ett elevperspektiv

Det är viktigt att ha med sig elevperspektivet genom alla delar i arbetet.

 • Stimulera till erfarenhetsutbyte och ökat lärande

Ett erfarenhetsutbyte sker mellan observatörerna under observationerna och mellan de olika kommunernas verksamheter. Observatörerna tar även med sig erfarenheter hem till den egna verksamheten.

 • Utgöra en viktig del av kulturskolornas kvalitetsuppföljning

Våga Visa-metodens olika delar används som underlag för verksamhetsutveckling och uppföljning i de medverkande kommunerna. De ger underlag till förbättring och utveckling som bidrar till ökad måluppfyllelse. De ger även underlag för analyser och jämförelser mellan kommuner och skolor.

Observationer

Observationer inom Våga Visa kulturskola genomförs av pedagoger och verksamhetsansvariga. Observatörerna bildar lag som besöker en musik- eller kulturskola i en annan kommun. En observationsperiod sträcker sig vanligtvis över en treveckorsperiod.

Observatörerna skaffar sig en så heltäckande bild som möjligt av skolan och dess verksamhet genom verksamhets- och lektionsbesök samt genom intervjuer med elever, personal, skolledning och föräldrar. I uppdraget ingår också att ta del av skolans styrdokument och pedagogiska dokumentation. Observationen redovisas i en rapport som skrivs utifrån rapportmallen.

Metodbok, bedömningsmatris, intervjufrågor och rapportmall

Metodboken utgör, tillsammans med bedömningsmatris och intervjufrågor, ett stödmaterial för observatörerna i deras arbete. I rapportmallen beskriver och bedömer observatörerna verksamheten utifrån fyra målområden.

Målområden

 • Normer och värden
 • Utveckling, lärande och konstnärligt skapande
 • Elevernas inflytande och ansvar
 • Samverkan

våga visa ingressbild (003).jpg

Sidan uppdaterades: