Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Uppdrag och riktlinjer för verksamheter och uppdragstagare, avtal, kontrakt, överenskommelser med verksamhetsutförare

Här finns uppdragsbeskrivningar, mål och riktlinjer för utförare av verksamhet som utförs på uppdrag av fritidsnämnden. Kultur- och fritidsenheten är fritidsnämndens ombud för dessa uppdrag.

Kultur- och fritidsenheten utgör tjänstemannastöd till fritidsnämnden i dess ansvar för idrotts- och fritidsverksamhet med frågor kring mål, uppdrag, upphandling, finansiering, samordning, uppföljning och utveckling.

Upphandlade leverantörer har tidsbegränsade kontrakt som i regel kan förlängas under en begränsad angiven tid, därefter tas beslut om ny upphandling. Vid upphandling kan kommunala enheter lämna svar på upphandlingen som kommunalt alternativ. Kommunala alternativ utvärderas på samma vis som externa leverantörers anbud. Om det kommunala alternativet är det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet kan upphandlingen avbrytas. Verksamhet i kommunal regi pågår tills dess politiken fattar beslut om upphandling. Ersättning för kommunal verksamhet fattas i samband med beslut om budget. Ersättning för upphandlad verksamhet regleras i kontrakt och avtal, så kallade kommersiella villkor.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdsverksamheten utförs både i egen regi (kommunal regi) av kommunens verksamhet Välfärd Samhällsservice och av upphandlad entreprenör, Boo Folkets Hus. Kontrakt med Boo Folkets Hus är giltigt till och med 2017-12-31 med möjlighet till två års förlängning. Parterna har enats om förlängning till och med 2019-12-31.

Avtal med Boo Folkets hus, fritidsgård i Orminge, 2014 - 2017

Riktlinje för fritidsgårdsverksamhet, beskrivning av uppdrag, omfattning på verksamhet och hur uppföljningen ska ske (PDF-dokument, 158 kB)

Nackanätverkets folder om fritidsgårdsverksamhet (2017/2018)

ÖVRIG ÖPPEN UNGDOMSINRIKTAD FRITIDSVERKSAMHET

Utöver fritidsgårdar finns det mindre föreningsdrivna öppna träffpunkter och öppen idrottsverksamhet som ska komplettera den ordinarie fritidsgårdsverksamheten, som drivs av föreningar i samarbete med kommunen.

Se beslut om öppen verksamhet för 2017 här.

IDROTTSANLÄGGNINGAR

Skötsel och drift av kommunens idrottsanläggningar utförs i egen regi (kommunal regi) av kommunens verksamhet Välfärd Samhällstjänster.

Uppdragsbeskrivning för drift av idrottsanläggningar (PDF-dokument, 228 kB)

Simhallar

Nacka kommun har upphandlat drift av kommunens två simhallar. Nacka kommuns simhallar bedrivs på uppdrag av fritidsnämnden av Medley AB. Kontraktet är giltigt till och med 2018-12-31 med möjlighet till två års förlängning. Avtalet omfattar fastighetsförvaltning, teknisk drift och drift av verksamheten.

Se förfrågningsunderlag för upphandling av drift av kommunens simhallar här (PDF-dokument, 473 kB)

Se avtal med Medley för drift av kommunens simhallar här (PDF-dokument, 1,1 MB)

Öppen fritidsverksamhet för funktionsnedsatta

Öppen fritidsverksamhet för funktionsnedsatta utförs egen regi (kommunal regi) av kommunens verksamhet Välfärd Samhällstjänster. Upphandling påbörjades, men då det kommunala alternativet var det mest fördelaktiga beslöts att avsluta upphandlingen. Kommunens produktion utför uppdraget tillsvidare.

Se förfrågningsunderlag med uppdragsbeskrivning här (PDF-dokument, 233 kB)

Kollo för barn och ungdomar 9 - 16 år

Nacka kommun har upphandlat kolloverksamhet för barn och ungdomar. Kontraktet är giltigt till och med 2017-12-31, med möjlighet till ett års förlängning utan ny upphandling.

Se förfrågningsunderlag här
Se kontrakt med Stiftelsen Barnens Dag här
Se kontrakt med Utepedagogik i Sverige här

Simskoleverksamhet

Simskola bedrivs både av simklubbar, som kommunen ingått överenskommelser med, och av upphandlad entreprenör, Medley AB. Ingen simskola bedrivs i kommunal regi.

Se överenskommelser med föreningar om samarbete kring simskola för allmänheten här.

Respektive utförare ansvarar för sin verksamhet.

Kultur- och fritidsenheten är fritidsnämndens tjänstemannaorganisation och därmed nämndens ombud för utförarenheter som utför uppdrag för fritidsnämnden. Enheten arbetar med strategisk planering, beställning och upphandling, samordning av övergripande information samt uppföljning. Fritidsnämnden fattar beslut om mål och uppdrag samt fattar beslut om upphandling, beställning eller överenskommelser med ideella organisationer.

Resultat för olika undersökningar hittar du under fliken Uppföljning och kvalitetsarbete. Vill du veta mera om uppföljningen, se uppföljningsplanerna i respektive uppdragsbeskrivning, avtal eller överenskommelse.

Sidan uppdaterades: