Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Årskurs 7-9

Undervisningen på högstadiet organiseras runt tre arbetslag (grönt, orange och blått). Varje arbetslag arbetar runt cirka fem klasser från åk 7-9, i vardera klass går ca 25 elever.

Till varje arbetslag hör även en representant ur elevhälsan (till exempel speciallärare). Det innebär att elevernas undervisande lärare samarbetar för att skapa en god samverkan kring elevernas skoldagar.

Vi är stolta över det trygghetsarbete som görs på skolan, både det förebyggande främjande och det åtgärdande arbetet är en viktig del i det.

Tryggheten skapar en god grund för lärande och vi utgår från våra ordningsregler som förankras hos eleverna. Det är studiero och mobilfritt på lektioner. Att stödja våra elever och lyfta fram deras styrkor och förmågor går som en röd tråd genom lärandet upp till årskurs 9.

Björknässkolans har väl utrustade ämnessalar och specialsalar i alla ämnen (till exempel hemkunskap, slöjd, NO-lab).

Vi har stort fokus på studieteknik för alla elever och aktiv undervisning riktad till att utveckla elevernas förmåga att planera sitt skolarbete.

Elevdelaktigheten är viktig och eleverna har flertalet forum för att framföra sina åsikter och göras delaktiga i att utveckla och förbättra sin skola.

All undervisning utgår från läroplanens centrala innehåll och kunskapskraven.

Sidan uppdaterades: